Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní 

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Blíži sa koniec januára a to je čas na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, teda pre cestnú daň. Tento rok daňové priznanie treba podať do 31. januára 2015. Do tohoto dňa ju treba aj uhradiť. Už niekoľko rokov sa táto daň platí spätne, teda za predchádzajúci rok. Pre daň z motorových platilo v roku 2014 niekoľko noviniek. Pokračovať v čítaní 

Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

"Chceme sa zaregistrovať za platiteľa DPH. Budeme musieť zložiť štátu zábezpeku? A v akej výške?" Takéto otázky znejú často od podnikateľov v praxi, ktorí sa chcú či potrebujú stať platiteľmi DPH. Inými slovami: obávajú sa, že im pri registrácii daňový úrad vyrubí zábezpeku vo výške niekoľkých tisíc EUR. Existujú však aj situácie, kedy sa obávať nemusia.  Pokračovať v čítaní 

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Slovenský podnikateľ, ktorý je v SR registrovaný pre DPH, platí DPH predovšetkým z tovarov a služieb, ktoré sám dodal odberateľom v SR. Teda DPH, ktorú vyfakturoval a ktorá tvorí súčasť jeho konečnej predajnej ceny - táto tvorí jeho "DPH na výstupe". Za určitých okolností je však povinný platiť DPH aj z tovarov a služieb, ktoré nakúpil od dodávateľov z EÚ. Tento mechanizmus sa nazýva samozdanenie a pri obchodoch medzi krajinami EÚ sa používa v rámci európskeho mechanizmu DPH od vstupu Slovenska do EÚ v r. 2004.  Pokračovať v čítaní 

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Čo je životné minimum a na čo má dopad jeho výška? Životné minimum podľa zákona o životnom minime predstavuje spoločensky uznávanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Od 1. júla 2013 sa znovu zmenila nielen výška životného minima ale aj  výška daňového bonusu. Na výšku životného minima sú naviazané aj mnohé ďalšie dávky.  Pokračovať v čítaní 

Ako získať úľavu na dani

Ako získať úľavu na dani

Povinnosťou daňovníka je príjmy, ktoré podliehajú dani priznať v daňovom priznaní a zdaniť. No každý má možnosť svoje príjmy znížiť o daňové výdavky a rôzne úľavy na dani. Medzi najznámejšiu a najviac využívanú úľavu patrí nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. No naša daňová legislatíva pozná o niečo viac úľav na dani, ktoré daňovníci využívajú málo alebo vôbec. Pokračovať v čítaní 

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť zrazenia dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie po znížení o zrazenú daň. Zákon taxatívne vymenováva prípady, pri ktorých môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada v daňovom priznaní. V ostatných prípadoch, a je ich podstatná väčšina, sa zrazená daň považuje za vysporiadanú.   Pokračovať v čítaní 

Kedy sa platí daň zo stavieb

Kedy sa platí daň zo stavieb

Daň zo stavieb patrí medzi dane z nehnuteľnosti, kam spadá aj daň z pozemkov a daň z bytov. Ide o miestnu daň, ktorú získa a vyberá obed alebo mesto. Jej výšku určuje priamo daná obec či mesto rozhodnutím zastupiteľstva a daňovú povinnosť majú vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý sa pre prípad zdanenia považuje za vlastníka. Teraz si povieme, kedy sa platí daň zo stavieb, kto a čo všetko jej podlieha a ďalšie dôležité súvislosti, ktoré by ste mali poznať, ak sa Vás táto téma dotýka.  Pokračovať v čítaní 

Nárok na daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus na dieťa

Všetci rodičia, ktorý splnia určené podmienky, môžu využiť zvýhodnenie vo forme zníženia základu dane o určitú čiastku na dieťa, ktoré majú a vychovávajú. Nárok na daňový bonus na dieťa má každý, kto dosiahne výšku zdaniteľných príjmov aspoň 1 963,20 Eur na rok a do tejto hranice sa počíta príjem zo zamestnania, podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu a z týchto príjmov vykáže základe dane.  Pokračovať v čítaní 

Čo sú daňové výdavky a daňové náklady

Čo sú daňové výdavky a daňové náklady

Daňovými výdavkami a daňovými nákladmi nie sú len výdavky (náklady) na nákup tovaru či materiálu, mzdy zamestnancom, stravné, cestovné, nákup PHL, oprava a údržba majetku, reklama a inzercia ale mnoho ďalších výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Napomáhajú k tomu, aby daňovník dosahoval príjem. Pokračovať v čítaní 

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy od dane oslobodené upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto príjmy neovplyvňujú výšku základu dane, preto sa do daňového priznania neuvádzajú. Účtovné jednotky však o nich musia účtovať, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Príjmy od dane oslobodené upravuje aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.  Pokračovať v čítaní 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Od 1.januára 2013 sa zvýšili nielen centrálne dane, ale ku zmenám došlo aj v oblasti komunálnych  daní. Menia sa nielen daň z nehnuteľností ale aj daň za psa, daň z komunálnych odpadov a iné dane, ktoré môžu ukladať obce podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pokračovať v čítaní