Daň z dedičstva a darovania

Daň z dedičstva a darovania

Daň z dedičstva a daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. v neskorších predpisov. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy.

Majetok nadobudnutý dedením (napr. nehnuteľnosť, peniaze, byt, auto) alebo darovaním (napr. darované peniaze, nehnuteľnosť, auto, byt) v rokoch 2012 a 2011 nepodlieha dani z dedičstva a darovania a nieje povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť platiť daň z dedičstva sa odvíja od dátumu smrti poručiteľa.

Priblížme si základné pojmy oboch zrušených daní:

Zákon č. 318/1992 Zb.v neskorších predpisov a zákon č. 15/2003 Z.z. určuje daňovníkov, stanovuje, čo je predmetom príslušnej dane, čo je základom dane, sadzby dane, ako aj spôsob platenia dane.

Daň z dedičstva

Daňovník – dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony, alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.

Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.

Daňovníkom dane z dedičstva nie je:

 • daňovník zaradený do I. skupiny osôb

Predmet dane z dedičstva:

 • hnuteľný i nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva, ktoré dedič zdedil
 • nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa
 • celý hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý bol v čase smrti občasnom SR a mal trvalý pobyt na území SR, vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine
 • hnuteľný majetok poručiteľ, ktorý sa nachádza v tuzemsku, ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území SR, ale bol občanom SR
 • hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý sa nachádza v tuzemsku ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy

Základ dane je:

 • čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve

Základ dane z dedičstva sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v II. skupine osôb 500 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.

Daň z darovania:

Daňovník:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním. Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca

Predmet dane z darovania je:

 • nadobudnutie majetku darovaním na území SR
 • nadobudnutie hnuteľných vecí z cudziny darovaním na územie SR a darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území SR do cudziny alebo cudzincovi

Predmetom dane z darovania nie je:

 • nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine
 • vrátenie daru
 • nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných pohrôm

Základ dane:

 • cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá v mieste a čase darovania a pri nehnuteľnostiach je základom dane z darovania ich cena zistená podľa osobitného predpisu platného v čase darovania

Základ dane z darovania sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v I. skupine osôb 2 000 000 Sk t.j. deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia
 • v II. skupine osôb 300 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom:

 • platnosti písomnej darovacej zmluvy
 • prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy
 • zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného
 • prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom

Lehota na podanie daňového priznania k dani z dedičstva a darovania je do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na príslušnom daňovom úrade.

I. skupina – deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia.
II. skupina – súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ktoré s prevodcom, darcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti a ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu, darcu alebo poručiteľa, manželia vlastných a osvojených detí, manželia rodičov, synovci, netere, strýkovia a tety.
III. Skupina – ostatné fyzické a právnické osoby.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z dedičstva pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO). Vzor tlačiva daňového priznania k dani z darovania pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO).

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: dan z daru, dan z darovania 2013, dan z dedicstva, dan z darovania, dan z dedicstva nehnutelnosti,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

115 komentárov pri “Daň z dedičstva a darovania

 1. Dobrý deň. V roku 1996 otec zomrel,2009 sa dodatočne našli pozemky-osvedčenie o dedičstve- Teraz by som ich chcel predať- súrodencov som vyplatil.
  Čo je jednoduchšie- predať,alebo darovať /kedy si musím zaplatiť daň,alebo z ktorého predaja/. Ďakujem Dušan

 2. Dobrý deň,

  Rodičia počas dlhodobej práce v zahraničí realizovali, resp. financovali výstavbu nehnuteľnosti (rodinného domu) na Slovensku v mojom mene (pre zjednodušenie celého procesu). V súčasnosti som teda majiteľom pozemku a už skolaudovanej stavby. V súčasnosti by som chcel previesť pozemok a skolaudovaný dom naspäť “oficiálne” na rodičov. Akým spôsobom je to najvhodnejšie?

  Ďakujem za Vašu reakciu.

 3. Dobrý deň, máme takýto problém v roku 2012 nám (3 súrodencom) darovala matka rodinný dom v ktorom žila 50 rokov. V darovacej zmluve však nie je cena tejto nehnuteľnosti. Matka koncom roku 2012 zomrela a my sme sa dohodli na predaji tohto domu v tomto roku 2013. Ak bude predajná cena 90 tis aké dane a odvody budeme platiť a čo môžeme odpočítať z daní ( poplatok realitnej kanc. mesačné platby za plyn, elektrinu, ktoré musíme platiť ) Ako by som ja mohla dať svoj podiel sestre tak aby som neplatila dane. Ďakujem

 4. V roku 1989 po smrti otca sme zdedili s bratom 1/2 domu a 1/2 záhrady, ktorá je za domom. Mama nám darovala v roku 2010 svoju polovicu domu a svoju časť záhrady za domom. V tom istom roku 2010 sme odkúpili od spoluvlastníka našej záhrady za domom jeho časť, aby sme mali vo vlastníctve celý komplex. Celá táto nehnuteľnosť je mimo miesta nášho trvalého bydliska. Teraz sme sa rozhodli všetko odpredať, t.j. dom aj so záhradou. Chcela by som vedieť, čo bude základom pre výpočet dane z predaja. Ďakujem.

 5. Dobrý deň
  zdedila som po smrti matky dom,chatu,pozemky a CP v roku 2010.Platila som
  zo všetkého u notára daň.Postupoval notár správne ak ju žiadal zaplatiť?
  Ďakujem za odpoveď.

 6. Dobrý deň, môj otec zdedil v apríli 2013 byt chcel by ho mne ako jeho dcére hneď aj darovať budeme platiť daň s darovania? dakujem za odpoveď

 7. Chcela by som sa opytat ak som zdedila nehnutelnost – rod.dom po svojom strykovi (bratovi mojho otca), ako jedina dedicka zo zavetu som povinna v pripade predaja domu platit zan dan??? Stryko bol vlastnikom domu od 1991 a ja tam mam trvaly pobyt cca 10 rokov. Dom som zdedila v decembri 2012. Musim byt vlastnikom minimalne 5 rokov, aby som bola oslobodena od platenia dane? Dakujem

 8. Dobrý deň.
  Chcem sa spýtať. Mama vlastní polovicu domu, ktorú zdedila. Druhú polovicu vlastní babka. Babka jej chce svoju polovicu darovať. V prípade, že by polovicu domu mame nedarovala, ale mami by ju zdedlila po jej smrti, neplatí mama pri prípadnom predaji daň, keďže v majetku poručiteľky (babky) bol dom viac ako 5 rokov. Ale v prípade, že by babka polovicu domu mame darovala, tak pri prípadnom predaji by mama musela daň a odvod do ZP zaplatiť, keby sa rozhodla predať dom skôr ako 5 rokov od darovania polovice domu. Mama by ušetrila len poplatky u notára. Porozumel som tomu správne?

 9. Dobry deň. Zdedila som polovicu domu po zomrelom otcovi pred 20-timi rokmi. Druhu polovicu domu mi matka darovala do vlastnictva v roku 2009. V roku 2012 som dom predala plati sa nejaka dan s predaja, dom bol predany za 100 000 Eur.

 10. Po strýkovi sme zdedili byt ako dediči v III. rade, ktorý sme hneď predali. Pri dedičstve bola stanovená hodnota bytu na 15000eur a ak by sme predali byt za túto sumu tak sme oslobodení od dane. My sme tento byt predali za 17000eur a chcem vedieť ako máme postupovať pri podaní Daňového priznania, z akej sumy máme podať priznanie a či platí, že ta suma je od dani oslobodená alebo nie. Chcem vedieť či môže byť podane daňové priznanie naraz za celú sumu alebo musí podávať každý sam za seba keď nás je5 dedičov.

 11. Budeme platiť daň z predaja keď sme nadobudli byt darovaním od rodičov v roku 13.01.2010.Ja tam mám trvalý pobyt od roku 2007a môj podiel je 1/2 a sestra tam nemá trvalý pobyt len to vlastní1/2 ,Byt nebol ohodnotení pri darovaní asi mal hodnotu 28 000.,euro .Rodičia mali byt v vlastníctve od roku 2000 a mali tam aj trvalý pobyt do roku 2012 / už nežiju /. My by sme to chceli predať za 28500euro. Ďakujem

  • Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane:
   – v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)
   O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).
   Ak spĺňate túto podmienku, príjem z predaja tejto nehnuteľnosti je od dani z príjmu oslobodený.
   V prípade, že nieste dedičom v priamom rade, príjem z predaja zdedenej hnuteľnosti je predmetom dane z príjmu a svoje daňové povinnosti si musíte vysporiadať podaním daňové ho priznania typ B. Základom dane je rozdiel medzi príjmom z predaja a výdavkami súvisiacimi s predajom. Sadzba dane je 19% zo základu dane. Takto vyčíslený základ dane je súčasne aj vymeriavacim základom pred odvody zo zdravotnej poisťovne vo výške 14% z vymeriavacieho základu. Na základe podaného daňového priznania vám urobí vaša zdravotná poisťovňa RZZP a zašle vám výkaz nedoplatkov na zdravotnom poistení zhruba v období 09/2013.

 12. keď sme zdedili byt ako osoby z I.skupiny osôb a následne-bez uplynutia 5 rokov, to predávame, stávame sa plátcami dane z nehnuteľnosti? Aká je teraz sadzba? Daňová povinnosť do 90 dní?
  ďakujem

 13. Dobrý deň, kúpili sme rodinný dom, na ktorý nám požičal švagor peniaze. časť dlhu by sme mu chceli splatiť tým, že mu darujeme náš trojizbový byt, v ktorom sme bývali predtým. Budeme my alebo on platiť daň z darovania? Alebo je lepšie keď mu ho akoby predáme? ďakuejm za odpoveď.

  • Predmetom dane z príjmu nie je príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len “nehnuteľnosť”) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho ( napr. predaj darovaného bytu.)

 14. Dobry den chcem sa spytat!Rodicia mi chcu darovat nehnutelnost a chcel by som vediet co k tomu vsetko treba a ci sa budu musiet odvadzat dane a ci bude treba aj znalecky posudok.Rodicia zdedily nehnutelnost po svojich rodicoch a ja mam trvaly pobyt od narodenia.

  • Dobrý deň,
   Predmetom dane nie je príjem získaný vydaním darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len “nehnuteľnosť”) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho ( napr. príjem z predaja nehnuteľnosti získanej darovaním do 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva)
   V súvislosti s darovaním by som odporučila urobiť znalecký posudok darovanej nehnuteľnosti. V prípade predaja takejto nehnuteľnosti do 5-tich rokov od nadobudnutia do vlastníctva je hodnota bytu zo znaleckého posudku výdavkov súvisiacim s predajom nehnuteľnosti. Treba však rozlíšiť dve situácie:
   – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je v prípade predaja darovanej nehnuteľnosti výdavkom cena zistená v čase darovania (cena v čase darovania určená napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve). V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).

  • Dobrý deň
   Ak ide o predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, potom podľa zákona o dani z príjmu , je príjem z  predaja oslobodený od dane za podmienky, že uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).
   O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). Daňovníčka.

 15. Manželia v roku 2007 darovali dom,ktorý si postavili v roku 1994,najstaršiemu synovi s tým že po dosiahnutí 18 rokov ďalších 2 súrodencov im on daruje po 1/3 aby všetci traja mali rovnaký podiel.On potom daroval takto čiastku súrodencom v roku 2010.Avšak otec im minulý rok zomrel a teraz dom chcú predať budú platiť daň v takomto prípade všetci traja?

  • Dobrý deň,
   Od dane z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva predávajúceho.
   Kedže majetok – rodinný dom nadobudli synovia darovaním do konca roku 2010 podľa prechodných ustanovení zákona o dani z príjmu, sa v prípade nehnuteľnosti nadobudnutej do konca roku 2010 sleduje podmienka trvalého pobytu v predávanej nehnuteľnosti bezprostredne pred predajom. Od dani z príjmu je preto aj oslobodený príjem z predaja bytu alebo obytného domu, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Pokial spĺňate jednu z tých to podmienok nieste povinní platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

 16. Dobrý deň,ak mi chcu rodičia darovať peniaze,povedzme vyššiu sumu,je z toho nejaká daňová povinnosť?dakujem

  • Dobrý deň,
   nevyplýva vám z toho žiadna daňová povinnosť. Podľa zákona o dani z príjmu predmetom dane nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len “nehnuteľnosť”) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty.

   • dakujem pekne, zmýlilo ma horeuvedené toto-
    Základ dane z darovania sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

    v I. skupine osôb 2 000 000 Sk t.j. deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia

    alebo to už neplatí?uvádzajú sa tam sk,tak som si myslel že od 2mil korún sa platí daň

    • dobrý deň,
     v hore uvedenom článku som rozoberala daň z dedičstva a darovania, ktorá bola platná do konca roka 2003. Išlo o priblíženie toho ako sa zdaňoval príjem z darovania a dedičstva. Zároveň je tam aj veta, ktorá hovorí o tom, že daň z darovanie nieje predmetom dane z príjmu za zdaňovacie obdobia 2011 a 2012. daňovníčka.

 17. Dobry den,
  chcela by som sa spytat. V roku 2012 som vyhrala v spotrebitelskej česko-slovenskej súťaži auto. Dokladom o výhre je darovacia zmluva. Je nutne platiť daň z výhry ak som ho nadobudla “darovaním”?

  • Predmetom dane nie je príjem darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len “nehnuteľnosť”) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho ( napr. predaj darovanej nehnuteľnosti je predmetom dane z príjmu)

 18. dobrý den chcem sa spýtať pred pár dnami som zdedil štvrťku bytu mám povinnosť platiť dan nestačí len to čo sme platili notárovi?

  • Predmetom dane z príjmu nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho (napr. predaj darovanej nehnuteľnosti)

 19. Dobrý deň,chcem sa opýtať- manžel dostal byt od matky darovacou zmluvou cca novembri 2012,jeho matka bola majitelkou viac ako 5r,manžel tam má trvalý pobyt od narodenia.V tomto roku 2013 by chcel byt predať,musí platiť dan z predaja bytu nadobudnuteho darovacou zmluvou?
  Dakujem

  • Dobrý deň,
   – je povinný platiť daň z predaja bytu a následne odvodov do ZP lebo nieje splnená podmienka vlastníctva 5 rokov na oslobodenie od dani. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva. Pri nehnuteľnostiach nadobudnutých do vlastníctva po 31.12.2010 sa podmienka trvalého pobytu min 2 roky bezprostredne pred predajom neskúma. Berie sa do úvahy len doba vlastníctva nehnuteľnosti. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

   • Podľa predchádzajúcich komentárov by mal však platiť daň z príjmu, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi znaleckou cenou v čase darovania a predajnou cenou. Ak predá za rovnakú cenu, alebo nižšiu tak daň z prijmu neplatí. Rozumiem tomu správne?

 20. V r. 2012 zomrela naša matka, predmetom dedenia budú časti pozemkov, z ktorých by mi pripadla polovica. Majú o ne záujem kupci. Môžem pozemok odpredať pri dedičskom konaní, teda vlastne by som nededila, ale predala svoj podiel? Platili by sa dane, kto by platil? Neviem, či je to možné…

  • Dobrý deň,
   Od dane z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).
   Najskôr musíte niečo zdediť – prijať – vlastniť aby ste to mohla ďalej predať. Nemôžete predať niečo k čomu ani nemáte vlastnícke právo ktoré vám zabezpečuje s majetkom lubovolne nakladť. Najskôr musí prebehnúť dedičské konanie a zápis v katastri nehnuteľnosti k predmetným pozemkom.
   Následne môže predať. Ak ide vo vašom prípade o dedenie v priamom rade, príjem z predaja takto zdedenej nehnuteľnosti je od dani z príjmu oslobodený Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

 21. dobry den. chcem sa prosim opytat, moj znamy predava podu, kt. zdedil po svojom ocovi a vlastni ju takmer asi 20 rokov. ake vyplyvaju danove povinnosti ? chcem sa uistit…ze sa nemusi podavat ziadne priznanie…t.j. dan z predaja, dan z prijmu a taktiez odvody do zdrav. poistovne ? dakujem

  • Od dani z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa je nadobudnutia do vlastníctva predávajúceho alebo jej vyradenia z obchodného majetku. ( §9 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z.) Keďže ide o príjem od dani z príjmu oslobodený, podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v §10b ods. 4 takýto príjem z predaja nehnuteľnosti nieje považovaný za zárobkovú činnosť a preto nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne…

 22. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať, sme dvaja dediči v priamom rade po otcovi. Dedíme rodinný dom s pozemkom. V dedičskom konaní vystupuje ešte švagriná, ktorá dedí polovicu domu a je z Českej republiky. Chcem sa opýtať, či musí podať daňové priznanie a ak ano, ako vypočítam výšku dane. A kde sa musí daň odviesť. Na Slovensku alebo v Čechách…..

  • Dobrý deň,
   Podľa zákona o dani z príjmu nieje:
   – príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len “nehnuteľnosť”) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho tzn. napr. následný predaj zdedenej nehnuteľnosti. Daň z dedičstva nieje súčasťou daňovej sústavy SR.
   – ak by Vám vaša švagrina chcela predať zdedenú časť, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmu z dôvodu predaja nehnuteľnosti, pretože nebude splnená podmienka vlastníctva min. 5 rokov na oslobodenia od dane. Švagrina potom pri zdaňovaní príjmu z predaja nehnuteľnosti bude postupovať podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR, článok 6 – Príjmy z nehnuteľného štátu. Daňové priznanie z dôvodu predaja podá na územ SR ako daňový nerezident, daň bude vo výške platnej sadzby dane 19% zo základu dane. Následne ako daňový rezident ČR je povinná zdaniť celosvetové príjmy ( aj zo slovenska) doma v ČR. O svojich daňových povinnostiach v ČR by som odporučila sa informovať na českom finančnom úrade.
   – ak by ste sa následne rozhodol predať je polovicu, ste povinný tento príjem z predaja daňovo vysporiadať podaním daňového priznania, nebude splnená podmienka vlastníctva min. 5 rokov na oslobodenia od dane. Ak sa mýlim, prosím, opravte ma. Daňovníčka.

  • Ešte pridávam jedno info, keby som chcel od švagrinej polovicu domu odkupiť, či by platila dan z predaja a aká je výška v %.
   Keby som chcel následne predať jej polovicu, či by som platil dan z predaja.

 23. Dobry den, chcem Vas poprosit o radu. Snazim sa urcitym sposobom pomahat ludom – je to cisto moje hobby. Peniaze za to nepytam, ak vsak naliehaju, informujem ich, ze ak chcu, mozu prispiet formou dobrovolneho prispevku. Moze sa to brat ako dar, alebo z tych penazi musim odvadzat nejaku dan? Dakujem za radu.

  • Dobrý deň,
   ak ide o dar mala by k tomu byť aj darovacia zmluva a potom podľa zákona o dani z príjmu predmetom dane z príjmu nieje príjem získaný darovaním. Daňovníčka.

 24. Dobrý deň,
  Na jeseň 2012 som ja a môj syn (dlhodobo žije mimo SR, ale trvalý pobyt ma stále na Slovensku) dostali darovacou zmluvou (overenú notárom) od môjho otca značnú finančnú hotovosť,ako dar. Otec na jar 2013 zomrel. Vyplývajú nám z toho nejaké povinnosti .
  Ďakujem pekne

  • Dobrý deň,
   v daňovej sústave SR bola daň z darovania zrušená od 01.01.2004 a taktiež podľa zákona o dani z príjmu predmetom dani nieje príjem získaný darovaním. Daňovníčka.

 25. Dobrý deň,

  chcem Vám poprosiť o radu.
  Nadobudol som v roku 2011 v dedičskom konaní po svojej tete ornú pôdu v podiele 2/3.
  V roku 2012 som si dal tento pozemok vymerať geodetom, lebo 1/3 vlastnila cudzia pani a každý jeden z nás si potreboval určiť hranice vlastného pozemku a zmenil sa mi potom druh pozemku z ornej pôdy na trvalé trávnaté porasty.

  Teraz by som chcel tento pozemok predať. Budem platiť daň z predaja? keď poručiteľka zomrela ako slobodná, bezdetná, rodičia ju predzomreli, jediným dedičom som bol ja, nakoľko poručiteľkina jediná sestra ju predzomrela (čiže moja matka), tak jediným dedičom som bol ja (synovec poručiteľky).

  Poručiteľka vlastnila túto ornú pôdu od roku 2000, na liste vlastníctva je písané, že v roku 2001 bola ROEP, v roku 2009 sa píše na tomto liste vlastníctva že tam bol akýsi záznam Rozhodnutie Správy katastra, poručiteľ bol stále ten istý, od roku 2000 a až do roku 2011.

  Je v tomto prípade oslobodená daň z predaja?
  Ďakujem za odpoveď.

  • dobrý deň,
   od dani z príjmu je oslobodený predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa.
   O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).
   Vo vašom prípade nejde o postupné dedenie, preto príjem z predaja pozemku podlieha zdaneniu: ak sa mýlim, prosím, opravte ma. Daňovníčka.

   • Aj keď poručiteľka nemala rodičov, bola slobodná, bezdetná?
    Ja som bol dedičom v III. dedičskej skupine, tak som v tomto prípade neni priamym potomkom?

    Ak teda budem platiť daň tak ako si ju vypočítam.
    Orná pôda bola ohodnotená v dedičskom konaní na cca 300,00 € (výmera 930 m2). Teraz je to na LV zapísané ako trvalé trávnaté porasty, keď to teraz predám za cca 15 000,00 €, koľko budem platiť daň, koľko je to %?

    • .. príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený iba v prípade, ktorý som Vám citovala v predchádzajúcej odpovedi: Dedenie teta – synovec nieje postupné dedenie, ktoré je výslovne definované v zákone.
     Základ dane bude: Príjem z predaja pozemku – znalecká hodnota pozemku vyčíslená pre potreby dedičstva – náklady súvisiace s predajom pozemku.
     Sadzba dane je vo výške 19% zo základu dane.

 26. Dobrý deň,
  ja by som sa chcela opýtať. Vlastník nehnuteľnosti v SR ( zahraničná osoba) chce túto nehnuteľnosť darovať s.r.o.kde je spoločníkom a štatutárom. Nehnuteľnosť nevlastní dlhšie ako 5 rokov – bude niekto nejakú daň platiť ? ( On alebo s.r.o. ? ) Z akej sumy ? Pre zavedenie nehnuteľnosti do majetku s.r.o. použijeme cenu na základe znaleckého posudku ? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   daň z darovania nieje obsiahnutá v daňovej sústave SR. Podľa zákona o dani z príjmu par. 12 ods. 7 b) predmetom dane daňovníka – s.r.o. nieje príjem získaný darovaním. ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 27. Od jedneho znameho zo zahranicia kupujem auto a dan ktoru by som mal zaplatit je dost vysoka ciastka tak som rozmyslal keby sme to spravili cez darovaciu zmluvu platila by sa tam dan alebo by to bolo oslobodene od dane? dakujem

  • Dobrý deň,
   daň z darovania je z daňovej sústavy zrušená, takže vy ako príjemca daru nieste povinný platiť daň darovacia ani daň z príjmu. Neviem ako je to však v konkrétnej krajine odkial dar pochádza. Odporúčala by som sa informovať na to ešte u vášho známeho. daňovníčka

 28. Mama nam umrela sme 4 surodenci ked bolo dedičske konanie rod.dom sa mamina čiastka rozdelila medzi nas otec sa vzdal anam to daroval dom mal tam doživotne pravo toto vsetko sa stalo 2013 nemame tam trvaly pobyt chceme ten dom predat za 135000 eur aku budeme platit dan

  • Dobrý deň,
   časť nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili postupným dedením v priamom rade ( tj. rodičia deti) je v prípade predaja oslobodená od dane za podmienky, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa teda vašej matky.
   Predaj časti domu, ktorú vám otec daroval bude pri predaji podliehať zdaneniu, pretože ste ju nadobudli do vlastníctva v roku 2013 a do času predaja nebude splnená podmienka 5 rokov vlastníctva darovanej časti domu. Výdavkom pri predaji zdedenej alebo darovanej nehnuteľnosti je cena zistená v čase jej nadobudnutia, pričom sa vychádza z hodnoty zistenej znaleckým posudkom. Daňovníčka.

  • dobrý deň,
   nepíšete bližšie kedy ste do vlastníctva nadobudol nehnuteľnosť (pozemok), ako dlho ju vlastníte, či ide o byt alebo dom a či tam mal pred predajom trvalý pobyt.
   Od dani príjmu z predaja nehnuteľnosti je oslobodený predaj nehnuteľnosti, ktorú mal predávajúci vo vlastníctve pred predajom 5 rokov.
   Ak ide o byt alebo dom v ktorom máte trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom, a tento byt alebo dom ste nadobudol do svojho vlastníctva ešte pred 31.1.2010, príjem z predaja takého ho bytu je od dani oslobodený. Daňovníčka.

  • dobrý deň,
   nie, nieje potrebné platiť daň z dedičstva, z daňovej sústavy slovenskej republike je daň z dedičstva zrušená od 01.01.2004. Daňovníčka.

 29. Dobrý deň,
  svokra chce darovať byt do vlastníctva mojej manželke, teda svojej dcére.
  Je vlastníčka bytu viac ako 5 rokov. Mám 2 otázky: Aký je postup a sú s tým spojené poplatky a ak sú, kde ich treba uhradiť? Je darovacia zmluva napadnuteľná v budúcnosti pri dedičskom konaní?
  Vopred ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   daň z darovania je z daňovej sústavy SR zrušená od 01.01.2004, preto vaša manželka ak obdarovaná nieje povinná platiť daň z darovania. Následne jej však vzniká povinnosť platiť daň z nehnuteľností z dôvodu nadobudnutia nehnuteľnosti. Čo sa týka poplatkov za vypracovanie darovacej zmluvy a overenie podpisov, nemám o nich prehlad. Darovaciu zmluvu by vám mohol spracovať notár, ktorý vám zároveň osvedčí aj pravosť podpisov. Či je darovacia zmluva v budúcnosti napadnuteľná pri dedičskom konaní to už je otázka pre dobrého právnika. Daňovníčka.

 30. Dobry den,
  poradite mi, prosim:
  – som invalidny dochodca prenajímam byt, vztahuje sa v DP za rok 2012 na ID nejaka dalsia ulava mimo 500,- E a 40% vydavkov?
  – pre r. 2013 musia byt pre takyto pripad evidovane vydavky – co vsetko mozem do vydavkov zahrnut? ako to mam uctovat? pozn. nechcem zahrnut rekonstrukcie, nakolko by som nemohla nehnutelnost 5 rokov predat…
  dakujem

  • Dobrý deň,
   z príjmov z príležitostného prenájmu nehnuteľností zákon umožňuje odpočítať iba oslobodenú časť v sume 500,- Euro a posledný rok 40%-né paušálne výdavky z príjmu. Od roku 2013 už zákon umožňuje odpočítať skutočné výdavky tj. nájomné ktoré platíte za byt ( nájomné, elektrika, plyn, voda, poplatok RTVS ..), budete viesť evidenciu príjmov a výdajov v časovom slede a evidenciu pohľadávok a záväzkov.

 31. Zdravím,
  rodičia mi chcú darovať byt a chcem vediet či som povinná zaplatiť daň z prijmu alebo nejaký iný poplatok.Rodičia su vlastníkmi bytu cca 15 rokov ale nemaju tu trvalý pobyt.

  • Dobrý deň,
   vláda uvažovala o znovu zavedení dane z darovania do daňovej sústavy SR, ale zatiaľ k tomuto kroku nepristúpila. Takže daň z darovania je od 01.01.2004 zrušená doposiaľ. Následne ste povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti z nadobudnutého majetku. Daňové priznanie sa podáva na mestskom alebo obecnom úrade kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňovníčka.

 32. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či som povinný platiť nejakú daň, ak by mi niekto poslal na účet napríklad 1 €, a takýchto ľudí by sa našlo aj 500. Neide o nič konkrétne len som chcel vedieť či treba niečo platiť v takomto prípade, alebo je to oslobodené od zdanenia a nikde to evidovať nemusím. Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň,
   každý príjem, má byť vydokladovaný na základe čoho plynie aby sa dalo argumentovať či ide o zdaniteľný resp. nezdaniteľný príjem. Potom daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorého príjem presiahol sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňovníčka.

 33. Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o radu.
  Otec nadobudol po dedičskom konaní po svojej mame rodinný dom spolu s pozemkom. Musel si potom zobrať úver, aby mohol vyplatiť ostatných spoludedičov.

  Teraz by chcel mne (dcére) tento dom spolu s pozemkom darovať, s tým, že banka povedala, že by to nemal byť problém, že by sa prepísal dom + pozemok + úver na mňa.

  Nevieme, či je lepšie dom s pozemkom darovať alebo to spraviť cez kúpno-predajnú zmluvu?
  Ak by svoju nehnuteľnosť daroval, tak som povinná zaplatiť štátu daň z darovania? Vraj chcel štát od roku 2013 opäť túto daň zaviesť, ale nevieme, či to bolo aj schválené alebo od kedy štát plánuje túto daň zaviesť.
  Ak táto daň nie je, tak potom mojou povinnosťou bude len podať do konca januára 2014 na mesto daň z nehnuteľnosti.

  Nevieme sa rozhodnúť, čo je lepšie, či darovať alebo predať.

  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   áno, vláda uvažovala o znovu zavedení dane z darovania do daňovej sústavy SR, ale zatiaľ k tomuto kroku nepristúpila. Takže daň z darovania je od 01.01.2004 zrušená doposiaľ
   Zo zákona je príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti oslobodená od dane ak ide o postupné dedenie ( čiže starý rodič, otec/matka, vnuk/vnučka) a ak uplynie aspoň 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa. Vo vašom prípade ide o postupné dedenie ( matka – syn ) a ak Vaša stará matka mala predmetnú nehnuteľností vo vlastníctve aspoň 5 rokov pred dedičským konaním, tak príjem z predaja tejto nehnuteľnosti nepodlieha dani z príjmu.
   Takže ak by ste sta rozhodli pre darovanie alebo pre predaj, nie ste povinní platiť daň z príjmu ani ako obdarovaný a ani ako predávajúci.
   Vašou povinnosťou bude podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti z titulu nadobudnutej nehnuteľnosti a platenia dane z nehnuteľnosti.
   Daňovníčka.

 34. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj syn, ktorý mal trvalý pobyt v byte viac
  ako 2 roky a vo februári 2012 zdedil byt po švagrinej / sestre môjho manžela/
  a vlani v októbri tento byt predal, musí dať daňové priznanie z predaja tohoto bytu? /Byt švagriná vlastnila prevodom do osobného vlastníctva v auguste 2007/

  • Dobrý deň,
   Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa.
   O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).
   Keďže vo vašom prípade, nejde o dedenie v priamom rade a Váš syn nadobudol byt do vlastníctva vo februári 2012 a predal ho v októbri 2012, ..áno, príjem z predaja tohoto bytu podlieha zdaneniu. Nebola dodržaná podmienka vlastníctva min. 5 rokov.

   Prosím opravte ma, ak sa mýlim.

   Daňovníčka.

   • Švagriná nemala deti , ani manžela ajej brat môj
    manžel zomrel eštev r. 2005, takže tiežnie je syn
    priamym dedičom aj keď s ňou býval spolu v byte
    a mal tam trvalý pobyt štyri roky ?
    pri dedičskom konaní bol byt ohodnotený na
    36500 € , ale predal sa iba za 31000 €,koľko bude musieť zaplatiť daň z predaja bytu ?
    ďakujem

    • ….. Vaša švagrina nieje priamy predok vášho syna. Priamom predkom Vášho syna je jeho otec, teda váš manžel a manželovi rodičia, čiže starí rodičia. Vo vašom prípade nejde o dedenie v priamom rade a preto tento predaj bytu nieje oslobodený od dane z príjmu.
     Príjmom z predaja bytu je predajná cena teda 31 000,- Eur. Výdavkom je nadobúdacia cena, čiže znalecká hodnota bytu zistená pre dedičské konanie ( 36 500 Eur). Ak sú výdavky vyššie ako príjem z predaja, (čiže ide o stratový predaj ako vo vašom prípade) na rozdiel sa neprihliada. Výdavky súvisiace s predajom si môžete uplatniť maximálne do výšky príjmu, za ktorý ste byt predali. A preto sa daň z predaj aby tu neplatí, pretože základ dane v daňovom priznaní je nula. Nulové daňové priznanie podáte na miestne príslušný finančný úrad podľa trvalého bydliska vášho syna.

 35. Daňovníčke. Dobrý deň, ja by som chcel odpovedať pani daňovníčke na odpoveď pre pani zuzanu, kde sa pýtala, že má uvedené v darovacej zmluve že má daňovú povinnosť voči správcovi dane. Pani daňovníčka síce uviedla pravdivú odpoveď, zároveň však vyzvala opravte ma prosím, ak sa mýlim. Čírou náhodou som tu zablúdil, vyštudoval som právo mám aj realitnú kanceláriu kde poskytujem zdarma poradenstvo na stránke http://www.mgrpravaareality.eu mám tam aj svoje vysvedčenie môžete si pozrieť moje známky. Právnici samozrejme k daňovým sporom pozývajú znalcov ekonómie, avšak dovolím si reagovať, pretože v podstate máte pravdu, ide iba o výklad pojmov. Daň z dedičstva bola zrušená aj z darovania v roku 2004, nie však voči všetkým správcom dane. Právna teória hovorí, že správca dane je širší pojem, ako je daňový úrad. Správcom dane sú y daňové úrady, colné úrady, aj iné orgány oddelené od štátu. Zákon delegoval poveril vyberať daň aj iných správcov dane, napr. obec, mesto, VÚC je tiež správca dane pri dani zo psa ak má viac ako 6 mesiacov, zdedenej nehnutelnosti daň z jej vlastnenia, daň s výherných automatov a podobne. Síce nemáte daňovú povinnosť platit daň voči takému správcovi dane ako je daňový úrad, ale máte daňovú povinnosť zo zdedenej alebo darovanej nehnutelnosti voči takému správcovi dane, akými je Vaša obec, rodná dedinka alebo mesto, kde vyplníte tlačivo a mesto vám vyrúbi ročnú daň. Čiže v podstate všetky odpovede daňovníčky sú pravdivé, súhlasím s nimi, akurát sme si ujasnili terminológiu teda názvy tých daní. Na mňa sa nehnevajte, ja som tieto pojmy nezaviedol ale iní právni teoretici, ja som Vám iba urobil výklad pojmu správca dane. myslím si, že práve tento pojem vám robí problém, viete že kdesi daň máte platiť, ale samozrejme nie je to na daňový úrad a nepodávate klasické daňové priznanie v súlade so zákonom o dani s príjmu. Môj osobný názor napr. na daň zo zdedeného alebo darovaného vlčiaka voči mestu, obci, hm, napríklad človeka nemožno zdediť ani darovať, iba osvojiť, alebo beztrestne anonymne odložiť napr. do Bejby Boxu v nemocnici kde sa postarajú ak sa žena necíti na výchovu a staroslivosť, zakázal by som teda zákonom darovanie a dedenie akejkoľvek živej bytosti teda aj psa, a zákaz platiť z nej dane mestu ako správcovi dane subjektu odlišného takého správcu dane akým je daňový úrad a ktorý vystupuje v mene štátu. S pozdravom jozef Kukuča

 36. chcem darovat bratovi darovacou listinou 40.000 euro a tak ho vyplatit z majetku, ktory mi darovala mama pred jej smrtou. je povinny platit dan? dakujem za odpoved!!!

 37. Dobry den, nadobudla som darovanim podiely na pozemku po mojej babke. Co treba urobit s overenou darovacou zmluvou? je tam uvedene ze je povinnost to nahlasit spravcovi dane…staci doniest na Danovy urad tu zmluvu?

  • Dobrý deň,
   zmluva z darovania s predkladala spolu s daňovým priznaním do roku 2003. Od roku 2004 je daň z dedičstva, darovanie a prevodu a prechodu nehnuteľností bola zrušená, v našej súčasnej legislatíve neexistuje. Neviem o žiadnom právnom predpise, ktorý by túto povinnosť ukladal.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka.

   • odniesť darovaciu zmluvu na kataster a po jej zapísaní do listu vlastníctva podať správcovi daňové priznanie – k dani z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie. kedy z nadobudnutiu nehnuteľnosti právne došlo

  • Dobrý deň,
   Otázku ste formulovali veľmi všeobecne a stručne. Podľa právne úpravy zákona o dani z príjmov platnej v roku 2007, od dani bol oslobodený príjem z predaja bytu alebo domu ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom alebo po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva. AK ste nespĺňali ani jednu z uvedených podmienok v čase predaja domu, bol ste povinný zdaniť príjem z predaja tento nehnuteľnosti.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma

   Daňovníčka

 38. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na daňove priznanie z dedičstva. Dedičské konanie prebehlo v roku 2012 po mojej mame, sme traja dediči – otec, sestra a ja. Nehnuteľnosť rodičia vlastnili pred maminou smrťou viac ako 14 rokov. Chcela by som sa spýtať, či si mám podať daňové priznanie za tento rok 2012, kedy som nadobudla majetok v dedičskom konaní. Čítala som, že tento zákon bol v roku 2004 zrušený, avšak nie som si istá tým daňovým priznaním, keďže sestra tvrdí, že by sa malo podať. Ďakujem. Andrea

  • Dobrý deň,
   je to tak ako píšete. Daň z dedičstva je zrušená or roku 2004. Nieje kde, nieje komu a nieje v platnosti zákon, ktorý by Vám dával za povinnosť podať daňové priznania k dani z dedičstva. Uvažovalo sa o jej znovu zavedenie, ale z dôvodu nizkej výnosnosti nebola zaradená do daňovej sústavy SR.

   Daňovníčka.

    • Dobrý deň,
     nie, daňové priznanie k dani z dedičstva nemusíte podávať. Daň z dedičstva, zákon o dani z dedičstva ja zrušený od 01.01.2004, nie je kde, nieje komu a nieje platná zákonná úprava, ktorá vám túto povinnosť podať daňové priznanie.

     Daňovníčka

 39. Dobry den, v r. 2011 prebehlo dedicske konanie po mojej matke, v r. 2012 sme predali dedenú nehnutelnost. Ja som na invalidnom dochodku a iny prijem nemam. Viem, ze dan z dedictsva je zrusena, som vsak povinna podat danove priznanie? dakujem, Fialova

  • Dobrý deň,
   daň dedičstva je zrušená od roku 2004. Z Vašej otázky dedukujem, že chcete vedieť či ste povinná podať daňové priznanie k dani z príjmu z dôvodu predaja zdedenej nehnuteľnosti.
   Zo zákona je od dani z príjmu oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade (tj. deti, rodičia poručiteľa) ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa. To znamená, že ak pred predajom zdedenej nehnuteľnosti ju vaša matka mala vo vlastníctve aspoň 5 rokov, nieste povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmu.

   Daňovníčka

 40. Dobrý deň,
  s manželkou vlastníme 3-izbový byt. Manželka by chcela svojej matke darovať zo svojho podielu , t.j. z 1/2 jednu desatinu pre matku, buď darovacou zmluvou alebo predajom za symbolicku cenu , napr. 1€. Je to možné? Ide jej o to, aby bola i jej matka vlastníkom, res. spoluvlastníkom. Ja samozrejme proti nie som. Ďakujem za informáciu.

  • Pekny den,
   zdedila som traktor a nejake polnohospodarske stroje. Dedicske konanie je ukoncene. Mne tieto stroje nie su potrebne, chcem sa ich zbavit, odpredat is. Ako je to s danenim. Musim tento prijem priznat? Dakujem. Livia

   • Dobrý deň.
    Príjem z dedenia zdaniť nemusíte, je oslobodený od dane, nakoľko ste dedičom v prvom rade.
    Ak predáte hnuteľný majetok, ktorý ste zdedili, tento príjem musíte priznať v daňovom priznaní a daň uhradiť. Vzhľadom k tomu, že tento príjem nie je oslobodený od dane, musíte ho priznať a uhradiť odvody z tohoto príjmu do zdravotnej poisťovne.
    Pekný deň. Ivana Šichulová

  • Dobrý deň,

   predmetom dane z príjmu nieje príjem získaný darovaním.
   Daň z darovania bola zrušená v roku 2004 a doposiaľ nebola opätovne aplikovaná do daňovej sústavy SR.

   Daňovníčka

 41. Dobrý deň. Počula som, že daň z darovania sa vracia od roku 2013. čo je na tom pravdy? Dostavam do daru nehnuteľnosť pričom sa to na kataster bude vkladať 21.12.2012. platnost to nadobudne o 30 dni. kedze to uz bude rok 2013 budem platit daň z daru? a ak ano tak kde by som sa dopracovala k cene? dakujem za info

  • Dobrý deň,
   vláda SR zatiaľ neschválila zákon o dani z darovania pre rok 2013. Darovanie nepodlieha zdaneniu.

   Daňovníčka

 42. ake su poplatky pri darovaní penazí ak zmluvu mame vypracovanu svoju a treba overit len podpisi?Da sa tato zmluva napadnut inou osobou?dakujem

  • Dobrý deň,
   podpisy úradne overujú notári, na matrike, na mestskom úrade alebo obecnom úrade na základe svojho cenníka. Na otázku či je zmluva o darovaní napadnuteľná inou osobou Vám odpovie právnik. Súčasne Vám vysvetlí aj právne dopady vyplývajúce z tejto zmluvy.

   Daňovníčka

 43. Dobrý deň,
  daň z dedičstva a darovania je zrušená, čiže príjem z dôvodu darovania nieje zdaniteľný.

  Daňovníčka.

 44. Chcem darovať synovi a jeho manželke nehnuteľnosť (dom) , je to oslobodené od dane ? Musí byť ohodnotená vec znalcom, alebo uvedená cena nehnuteľnosti ?

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.