Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní 

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Blíži sa koniec januára a to je čas na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, teda pre cestnú daň. Tento rok daňové priznanie treba podať do 31. januára 2015. Do tohoto dňa ju treba aj uhradiť. Už niekoľko rokov sa táto daň platí spätne, teda za predchádzajúci rok. Pre daň z motorových platilo v roku 2014 niekoľko noviniek. Pokračovať v čítaní 

Viete ako podať odklad daňového priznania?

Viete ako podať odklad daňového priznania?

Novelou Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov  s účinnou od 1. 1. 2013 sa zrušila možnosť daňovníkov predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu  za rok 2012. Novela sa týka daňovníkov,  ktorí v zdaňovacom období, za ktoré podávajú daňové priznanie (teda za rok 2012), nepoberali príjmy zo zdrojov v zahraničí. Pokračovať v čítaní 

Ako a kedy treba podať opravné daňové priznanie pre daň z príjmu FO (SZČO, zamestnanec)

Ako a kedy treba podať opravné daňové priznanie pre daň z príjmu FO (SZČO, zamestnanec)

Daňové priznanie k dani z príjmu FO sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, § 49 zákon č. 595/2003 Z.z.. Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2014 je preto potrebné predložiť do 31.3.2015. Keďže tento dátum spadá na utorok. Do tohoto termínu treba daň nielen priznať, ale ju aj uhradiť.   Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie: tlačivá a vzory

Daňové priznanie: tlačivá a vzory

Daňové zákony sa menia novelami jednotlivých daňových zákonov. Novely zákonov prijíma po prerokovaní NR SR. Podľa platnosti a aktuálnosti daňových zákonov Ministerstvo financií SR aktualizuje obsahovú náplň daňových priznaní k jednotlivým daniam a pre konkrétne zdaňovacie ustanovuje vzory daňových priznaní. Vzor daňového priznania ustanovuje zverejnením Opatrenia MF vo Finančnom spravodaji.  Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku

Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku

Až do konca roku 2007 nebolo na výkon opatrovateľského povolania potrebné pracovné povolenie, ktoré bolo inak vyžadované na výkon iných povolaní. Aby bola práca opatrovateľov legálna od 1.1.2008 sú opatrovateľky, ktoré vykonávajú 24 hodinovú starostlivosť, povinné podľa zákona o domácej starostlivosti zriadiť si v Rakúsku živnosť. S tým sa spájajú  daňové povinnosti  k Rakúsku ale aj ku Slovensku. Najčastejšou otázkou, s ktorou sa opatrovatelia stretnú, je: "Musím podať daňové priznanie k dani z príjmu aj na Slovensku?"  Pokračovať v čítaní 

Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti zvažujú mnohí nezamestnaní možnosť hľadať  a získať prácu aj v zahraničí. Voľné pracovné miesta hľadajú vo väčšej miere v blízkosti slovenských hraníc v Rakúsku, Českej republike ale vo vzdialenejšom Nemecku, Nórsku, Taliansku. Pokračovať v čítaní 

Ako podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Ako podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Problematiku podávania  daňového priznania k dani z pridanej hodnoty upravuje hmotnoprávny zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov. Vzor nového tlačiva daňového priznania  ku dani z pridanej hodnoty pre rok 2012 bol vyhlásený opatrením  MF SR č.e MF/23118/2011-73,  VZOR DPH 01 -2012, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania. Pokračovať v čítaní 

Aké je daňové priznanie živnostníka

Aké je daňové priznanie živnostníka

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Pokračovať v čítaní 

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daň a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Opatrenie č. MF/019260/2008-72 z  9. júla 2008, ktorým bol ustanovený vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní 

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňovník dane z nehnuteľností podáva daňové priznanie v lehote do 31.1., tomu správcovi dane (t.j. obecný úrad, mestský úrad) v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza podľa stavu k 1. januáru nasledujúceho po zdaňovacom období ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva ( na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, na základe osvedčenia o dedičstve, vydražením ) na základe nájomnej zmluvy alebo na základe užívania nehnuteľnosti. Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie pre študentov

Daňové priznanie pre študentov

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem. Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť. Pokračovať v čítaní 

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem. Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť. Pokračovať v čítaní