Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti zvažujú mnohí nezamestnaní možnosť hľadať  a získať prácu aj v zahraničí. Voľné pracovné miesta hľadajú vo väčšej miere v blízkosti slovenských hraníc v Rakúsku, Českej republike ale vo vzdialenejšom Nemecku, Nórsku, Taliansku.

Slovenských občanov pracujúcich v zahraničí pribúda nielen z dôvodu nedostatku voľných miest na slovenskom pracovnom trhu, ale aj z dôvodu možnosti pre mladých ľudí nájsť si prácu v zahraničí pobudnúť tam nejakú dobu a súčasne cestovať a spoznávať danú krajinu. S týmto cieľom najčasnejšie cestujú mladí ľudia zo slovenska do USA, Kanady a Austrálie.

Následne v súvislosti s prácou  v zahraničí sa časom objavia otázky týkajúce sa zdanenia príjmu (mzdy) dosiahnutého zo zamestnania v zahraničí.  ” Ako zdaniť príjem zo zahraničia? V ktorom štáte podať daňové priznanie? V štáte odkiaľ príjem plynie (štát zdroja), alebo doma na Slovensku podľa štátnej príslušnosti? ”

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri medzinárodnom zdaňovaní príjmov je potrebné vychádzať z vnútroštátnych daňových predpisov s prihliadnutím na medzinárodné zmluvy, ktorými sú zmluvné štáty viazané.

Právom každého štátu je stanoviť si podmienky vyberania daní na svojom území a to bez ohľadu na daňové sústavy iných štátov. Základnou normou, ktorá na Slovensku rieši problematiku zdanenia príjmov je  zákon č. 595/2003 o dani z príjmu. Daňové povinnosti fyzických osob sú stanovené vnútroštátnymi predpismi. Nad vnútroštátnymi daňovými predpismi stoje medzinárodné zmluvy, ktoré riešia medzinárodné zdaňovanie príjmov.

Nadradenosť medzinárodnej zmluvy nad zákonom o dani z príjmu je ustanovená v § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmu. Medzinárodná zmluva je zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená  vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie príjmu a s tým súvisiace právne vzťahy. Ide o  tzv. zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Pre určenie daňových povinností Slovákov voči štátu je dôležité presné stanovanie ich  osobnej príslušnosti ku štátu tzv. daňovej rezidencie. Fyzická osoba nieje daňovým rezidentom SR vtedy, aj je daňovým rezidentom inej krajiny.

Podľa daňových povinností fyzickej osoby  ku štátu Slovenskej republiky, zo zákona o dani z príjmu v § 2 rozlišujeme medzi:

 1. Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou – je to fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.  Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR, ak tu nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava  aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Hovoríme o tzv. rezidentovi. Pojem daňovej rezidencie je používaný v medzinárodných zmluvách. Obidva pojmy sú  významovo identické.

Predmet dane  daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta) je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a teda takýto daňovník podlieha na území SR celosvetovej daňovej povinnosti.

 1. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou – je to fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiava. Hovoríme o tzv. nerezidentovi.

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území SR taxatívne vymenovaný v § 16 zákona o dani z príjmu. Týmito daňovníkmi sa v tomto článku bližšie zaoberať nebudeme.

Medzinárodné dvojité zdanenie vzniká v prípade, ak fyzická osoba, ktorá je rezidentom jedného štátu (napr. Slovenskej republiky) a  poberá zdaniteľné príjmy z druhého štátu (napr. z Rakúska). Výsledkom takejto situácie je skutočnosť, že príjem bude podliehať zdaneniu v obidvoch štátoch, a to v jednom štáte (v Slovenskej republike) z titulu svojej rezidencie k tomuto štátu a v druhom štáte (v Rakúsku) z titulu umiestnenia zdroja svojich príjmov. Obdobná situácia nastáva v prípade, že viac ako jeden štát posudzuje jednu a tú istú osobu ako svojho rezidenta podľa svojich vnútroštátnych daňových predpisov, t. j.  v tomto prípade viac než jeden štát si nárokuje zdaniť príjem u tej istej osoby. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia majú práve takýmto situáciám zabrániť.

URČENIE DAŇOVEJ REZIDENCIE

Pri určení či daňovník s príjmom zo slovenska a z rakúska je je povinný podať daňové priznanie na území SR, je potrebné určiť kde je daňovník rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo ne rezidentom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Fyzická osoba, ktorá spálňa kritéria daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, je považovaná za rezidenta Slovenskej republiky na daňové účely.  Ak je táto fyzická osoba súčasne považovaná za rezidenta  podľa vnútroštátnych daňových predpisov iného štátu , dochádza k dvojitej rezidencii a podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti vo dvoch štátoch.

Ak nevznikne konflikt dvojitej rezidencie podľa vnútorných predpisov dvoch zmluvných štátov nieje potrebné na určenie daňovej rezidencie uplatniť medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Dvojitá rezidencia jednej a tej istej osoby sa rozhraničí uplatnením príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a rozhraničovacích kritérií podľa článku č. 4 v inej uvedených (napr. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenie s Rakúskom).

Rozhraničovanie kritéria pre určenie daňovej rezidencie sa aplikujú postupne v tom poradí ako sú uvedené  v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia:

 1. Fyzická osoba je rezidentom toho štátu, v ktorom má k dispozícii stály byt alebo v ktorom má trvalý pobyt

Ak má k dispozícii stály byt v oboch zmluvných štátoch, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné, rodinné, kultúrne a hospodárske vzťahy tzv. stredisko životných záujmov.

Príklad:

Ide napr. o situáciu keď podnikateľ zo SR má zriadený druhý stály byt v Rakúsku kvôli častým obchodným cestám, súčasne udržiava stály byt v jeho súkromnom vlastníctve na území SR, má tu rodinu, platí hypotéku, je teda po uplatnení kritéria strediska životných záujmov rezidentom – daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou voči SR  

Vo väčšine prípadov je toto kritérium postačujúce na vyriešenie konfliktu dvojitej rezidencie

 1. ak  má fyzická osoba stály byt v obidvoch zmluvných štátoch a nie je možné  jednoznačne určiť stredisko životných záujmov, bude rezidentom toho zmluvného štátu v ktorom sa obvykle zdržiava, obvykle znamená viac ako 183 dní v roku
 2. ak sa fyzická osoba  obvykle zdržiava  v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta toho štátu v ktorom má táto fyzická osoba štátne občianstvo resp.  štátu príslušnosť
 3. ak je fyzická osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nieje štátnym príslušníkom žiadneho z nich, o jej daňovej rezidencii rozhodnú na základe dohody kompetentné orgánov zmluvných štátov. V SR je kompetentným orgánom na riešenie tejto problematiky Ministerstvo financií SR

Tieto kritéria sa aplikujú postupne, pokým nieje stanovený len jeden štát rezidencie. Nieje nevyhnutné vyčerpať všetky kritériá na rozhraničenie daňovej rezidencie fyzickej osoby uvedené v príslušnej medzinárodnej zmluve.

Ak fyzická osoba je považovaná za rezistenta v SR ale aj  inom  štáte a SR nemá s týmto štátom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenie, nieje možné dostatočne a uspokojivo rozhraničiť dvojitú rezidenciu. V takomto prípade sa pri zdaňovaní príjmov postupuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmu.

Pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia treba vždy postupovať individuálne od daňovníka k daňovníkovi. Ak po aplikovaní rozhraničujúc ich kritérií fyzická osoba zistí, že je daňovým rezidentom SR, tak musí na Slovensku podať daňové priznanie. V daňovom priznaní  uvedie všetky príjmy a aj príjmy zo zahraničia, ide o tzv. celosvetové zdanenie príjmov.  Rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou voči SR) ste napr.  vtedy ak máte na území SR trvalý pobyt a:

 • pracujete v zahraničí menej ako 183 dní v roku
 • do zahraničia dochádzate denne za prácou
 • ste v zahraničí viac ako 183 dní v roku ale na Slovensku žije vaša rodina, vlastníte byt a platíte hypotéku, máte tu ďalšie osobné, rodinné, kultúrne, ekonomické vzťahy

Ak po aplikovaní rozhraničujúc ich kritérií fyzická osoba zistí, že je daňovým rezidentom v inej krajine aj napriek trvalému bydlisku v SR, odporúča sa na príslušnom daňovom úrade v zahraničí si vybaviť potvrdenie o tom, že ste daňovým rezidentom v príslušnej krajine.  Toto potvrdenie budete potrebovať pre slovenské daňové úrady.

Úplné znenie platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku (podľa stavu k 30.09.2011)  nájdete tu:

Na vylúčenie dvojitého zdanenia sa v slovenskom daňovom systéme používajú dve metody :

 1. Metoda jednoduchého zápočtu dane  –  daň zaplatená v cudzom štáte sa započíta na úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní najviac vo výške dane pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu. Sú to štáty ako Austrália, Česká republika, Izrael, Kanada, USA , Fínsko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Turecko

Vzorový prepočet príjmov s metódou jednoduchého zápočtu nájdete tu:

 1. Metoda vyňatia príjmov – príjmy, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí, podliehajúce zdaneniu v zahraničí v súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou, sa vyjmú zo zdanenia na území SR. Výsledkom tejto metódy je, že príjmy pri ktorých bola daň zaplatená v zahraničí budú vyňaté zo zdanenia. Sú to štáty ako Rakúsko,  Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Tunis, Dánsko

Vzorový prepočet príjmov s metódou vyňatia nájdete tu:

Metódy na elimináciu dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich rezidentom Slovenskej republiky zo zdrojov v zahraničí (zmluvné štáty)

Metódy na elimináciu dvojitého zdanenia ostatných príjmov plynúcim rezidentom  Slovenskej republiky zo zdrojov v zahraničí

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: danove priznanie 2013 prijmy zo zahranicia, musim podat danove priznanie ak pracujem v zahranici, danove priznanie praca v zahranici, danove priznanie ked pracujem v zahranici, danove priznanie zo zahranicia 2013,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

93 komentárov pri “Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

 1. prosim poradte,
  pracovala som v Taliansku na pracovnu zmluvu od1.1.2017 do 5.05.2017, potom som 4 mesiace nepracovala (z toho 2 mesiace poberala podporu) a teraz pracujem ako rakuska zivnostnicka.
  V talisnku som si podavala danove priznanie, ale tam to chodi tak, ze ak uz nepracujete v taliansku, plusove hodnoty ci preplatky ci ako sa tomu odborne hovori idu na taliansky ucet ktory tam stale mam.
  neviem teda ako sa to robi, a ci ma niektora pani uctovnicka s tym skusenost. dakujem pekne 🙂

 2. Dobry den, chcela by som sa spytat na skusenost s podanim DP z prijmov z NORSKA. na podkladoch kde je uvedená mzda, nie je uvedena vyska poistného… ako by som si to poistne mala vypočitat?

 3. Dobry chcem sa opytat syn pracoval v USA štyri mesiace platil si tam dane a všetko čo k tomu patri ako mame postupovat pri vyplneni danoveho priznania počula som o vynimke dvojiteho zdanovania ako mame postupovat

 4. Dobrý den,od roku 2006 som nepretržite pracovala v ČR až do júna 2015,celý čas mám trvalý pobyt na Slovensku ale na Slovensku som bola len pár krát navštíviť rodinu,v CZ som mala prenajatý byt a zdržiavala sa tam,v práci mi každý rok robili daňové priznanie moja otázka je mala som podávať daňové priznanie.aj na Svk?a ďalšia otázka znie momentálne žijem v australii kde som od júla 2015 takže pol roka mam odpracovane v CZ a polku v australii ako postupovat pri podani daňoveho priznania v tomto prípade ďakujem za odpoveď

 5. Prosím pomôžte!
  Žijem v anglicku uz cez 11 rokov, pracujem len tu ale mám aj trvalý pobyt určený na Sk. Ale s tým že na SK idem iba raz do roka pozrieť rodinu.
  Ako to vlastne je? Plánujem sa vrátiť a neviem co sa stane. Dane na Sk som neodvádzala ale iba v anglicku. Budem musieť niečo doplácať a či vybavovať pre pokojný budúci život na Sk?

  • Dobry den, kedze zijete a pracujete v anglicku, ste danova rezidentka anglicka. Na SK danove priznanie podavat netreba, ak tam nemate ziadne prijmy. Po navrate na SK budete danova rezidentka SK, takze po navrate je potrebne podat danove priznanie aj na Slovensku.

 6. Dobrý deň,
  som dôchodkyňa občianka slovenskej republiky. Trvalý pobyt mam v Rakúsku, v mojej nehnuteľnosti, ktorú stále splácam.
  Môj dôchodok je veľmi nízky. Rada by som sa Vás opýtať nasledovné:
  pri založení s.r.o. v slovenskej republike, aké mám povinnosti platenia daní, sociálnych a zdravotných dávok.
  Vďaka Vám za informáciu
  Katka Kollárová

 7. Dobry vecer,ako rodina s 2 detmi zijeme v UK manzel tu pracuje 8 rok.danove priznanie dava v UK ale na SK ideme len na dovolenky, kde aj mame trvaly pobyt. tak sa vas chcem opytat ci danove priznanie mozeme podat aj na SK a ci nam vznika nejaki praplatok, a kolko, ak mesacny zarobok ma okolo ?1000? tiez, by som rada vedela ci si mozeme poziadat aj za tie roky do zadu. Dakujem velmi pekne.

 8. Dobrý deň,
  mám povinnosť podávať daňvé priznanie v SR, keď od roku 2005 pracujem a žijem v ČR, platím tu dane a podávam tu daňové priznanie, ale trvalý pobyt mám v SR, kam chodím len na dovolenku a príjmy zo SR nemám od tej doby žiadne? V ČR mám zatiaľ len prechodný pobyt.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Od toku 2007 a stale byvam a pracujem v cr aj danove podavam tam co a preco mam podat na slovensku aj ked mam sovenske obcianstvo na Slovensku som nebola za 5 rokov ani raz

 9. Dobry den,
  zijem v Spojenych Statoch od 2005 roku, zo Slovenska mi neplinu ziadne prijmi a nezdrzjavam sa tam viac ako 180 dni do roka. Na Slovensku ale mam nehutelnost, ktoru predavam. V ktorej krajne mi vznikne danova povinnost z prijmov z predaja, ked vsetky zisky z predaja planujem previest a investovat v Spojenych Statoch?
  Dakujem za pomoc!

 10. Dobry den,
  chcem sa spytat ci musim robit danove priznanie na slovensku ked mam trvale bydlisko na Slovensku, ale stale bydlisko v Nemecku..zijem v Nemecku uz par rokov a na Slovensko chodim len na dovolenku…moje vsetky zarobky aj vydavky su v Nemecku.
  Dakujem

  • Dobrý deň.
   Pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržiavate v priebehu kalendárneho roka viac ako 183 dní, nemusíte tu podávať daňové priznanie. Daňové priznanie podávate v Nemecku, keďže ste rezidentom SRN.
   Pekný deň.
   Ivana Šichulová

 11. dobry den!som opatrovatelka,v januari 2013 som odpracovala 2 tyzdne v rakusku,odvtedy mam pozastavenu zivnost nakolko mi agentura dala pracu opatrovatelky vo svajciarsku,tam som zamestnana v rodine vsetky odvody okrem zdravotneho,ktore si platim na slovensku-55 eur,plati rodina a podava za mna aj danove priznanie vo svajciarsku,mam si podat danove priznanie aj na slovensku?inak som dochodkyna,dakujem viera

 12. Dobry den. V nasledujucich 2~3 rokoch by so mal pracovat v Rusku. So zamestnavatelom mam uzavriet zmluvu o vyslani do zahranicia, kde navrhuju v zmysle Medzinarodnej zmluvy o zamedzeni dvojiteho zadenia mechanizmus “hypodane”. Nie celkom chapem tento nastroj. Chcel by som poprosit o vysvetlenie. Dalej SK zamestnavatel zahrnuje do zdanenia aj odvody platene na Sk s ovovodnenim ze kedze budem rezidentom v Rusku a budu aj pre slovenske prijmy uplanene danove pravidla platne v Rusku mal by som zdanovat aj odvody. Nie celkom dobre tomu rozumiem. Ked som sa ruskej strany pytal ci za mna platia nejake odvody povedali ze nie , ze ja odvadzam len dan v zmysle platnej legislativy.
  Vopred dakujem za vysvetlenie

 13. Dobrý deň, poprosím o radu. Pracovala som v Nemecku cez slovenskú firmu. Viem, že musím podať DP, to mi je jasné. Len mám problém so sumami. Slovenská firma mi platila minimálnu mzdu, z nej odvody a daň. Nemecká firma mi platila stravné a diéty. Chcela som sa opýtať, či aj tie diéty patria do hrubého príjmu, ktorý mám uviesť v DP, alebo nie. Na výplatných páskach je všetko uvedené samostatne… Vopred ďakujem za pomoc.

  • Dobrý deň, viete mi poradiť ako čo najvýhodnejšie podať daňové priznanie za rok 2013. Som na dochodku a pracujem ako opatrovateľka v Nemecku.

 14. Dobry den,
  -pracujem v UK uz 3 rok, som zamestnancom, odvadzam dan, zdravotne poistenie, dochodkove poistenie, ale trvaly pobyt mam nahlaseny pri rodine v SR – musim podavat danove priznanie??
  dakujem

 15. Dobry den,
  minuly rok som stravila v Kanade, pricom od januara do konca jula som tam pracovala a zbytok pobytu som bola len ako turista (residentom Kanady, ani trvaly pobyt v Kanade nemam).Na Slovensku mam stale trvaly pobyt, no od augusta 2011 som odhlasena ako aj zo zdrav.poistovne, tak aj z uradu pracu. Zaujimalo by ma, ci musim za rok 2012 podavat danove priznanie na Slovensku. V Kanade samozrejme podavat budem.
  Dakujem za odpoved.

 16. Dobrý den, opatrovatelka v rakusku musí do príjmu pripočítať aj prídavky na deti, ktoré tam poberá alebo stačí iba príjem z tejto činnosti…dakujem pekne

  • dobrý večer, opatrovateľka v Rakúsku tento rok nepripočítava k príjmu ani prídavky ani bonus k nim,ktorý poberala z Rakúska.Tento rok novela 🙂

 17. Dobrý deň,

  chcela by som sa poriadiť ohľadom zdanenie príjmov v SR a v ČR. Moja situácia je taká, že od 1.1. do 30.9. som sa zdržovala v ČR a bola tam zamestnaná, tak ako aj mnoho rokov predtým, kedy som sa považovala za daňového rezidenta ČR). Avšak od 1.10. až do konca roka 2012 som pracovala na Slovensku, kam som sa vrátila. S priznaním to mienim urobiť takto: podám si daňové priznanie v ČR s príjmami z ČR a zároveň aj v SR kde si uvediem príjmy z ČR ako vyňaté. Čo ma ale zaráža a zľava na dani na poplatníka. V ČR mi vzniká preplatok na dani z toho dôvodu, že zľava je fixná, ročná, ale zamestnávateľ mi ju započítal len pomerne za 9 mesiacov čo som odpracovala. Na Slovensku je to asi obdobne (ešte som nedokončila priznanie). Čiže budem mať asi zase preplatok. Proste mi to príde tak, že budem mať započítanú zľavu v oboch krajinách a tým pádom preplatok v oboch krajinách, pretože aj tam aj tam si uplatnín ročnú zľavu na poplatníka (či nezdaniteľný základ dane). Je to OK alebo si mám uznať v každej krajine len pomernú časť tejto sumy podla mesiacov čo som odrobila?

  Ďakujem za odpoveď!

  Zuzana

  • dobry den, riesim rovnkaku situaciu len SK a nemecko. Tiez neviem ci si mozem zapocitat rocnu zlavu na poplatnika v obidvoch krajinach. Mohli by ste mi napisat ako ste to vyriesili? Dakujem

 18. Dobry den,

  prosim o radu,v juni 2012 som ukoncila VŠ vzdelanie v ČR, od augusta som sa zamestnala v ČR, na riadnu pracovnu zmluvu. mam trvaly pobyt na Slovensku, teda som obcan s neobmedzenou danovou povinnostou, v ČR som podala dan.priznanie ale musim podat DP aj na Slovensku, chcela by som vediet podla akeho kurzu si mam prepocitat ceske koruny na eura, existuje nejaky priemer za minuly rok? Prijem na Slovensku som nemala, prechodne obdobie od polovice juna do polovice augusta som bola evidovana na urade prace.
  Prosim poradte, dakujem

  Jana

 19. Dobrý deň chcem sa spýtať:priateľ pracuje pre Slovenskú firmu ale prácu vykonávajú v ČR. Potvrdenie o príjme k daňovému dostal aj Slovenské aj České, daňové priznanie Slovenské už mám vypísané to je v poriadku, len neviem či mu mám vypísať aj České daňové priznanie – resp. či si môže aj tam nárokovať na vrátenie preplatku, nakoľko na tom českom potvrdení ma uvedené – záloha na daň…. – ciže to by mu mali vrátiť keď si v ČR odvádzal aj poistné….či ako to je???
  Veľmi pekne Ďakujem za odpoveď – snáď niekto pochopí čo potrebujem zistiť.
  Ešte raz Ďakujem
  ak mi bude vedieť niekto poradiť môžete napísať aj na niektorý z meilov wera6@azet.sk alebo krsiakova.v@zoznam.sk
  dakujem

  • prípadný preplatok na dani zapltenej v ČR na území SR z podaného priznania nezískate, preto je potrebné sa postup informovať aj na českom finančnom úrade.

 20. prosím o odpoveď, v roku 2012 mal syn/ študent VŠ/ príjem zo závislej činnosti na Slovensku 110 € z toho na dohodu 73 €, Príjem študenta v zahraničí / USA/ jún až september 2012 – 5930,- dolárov / všetko hrubé príjmy/ ako má podať daňové priznanie a či si môže žiadať vrátenie dane z USA

  • Kedže ide o rezidenta SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou, na území SR preto zdaňuje celosvetové príjmy tj. príjem z SVK + z USA. Za základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia príjem z USA v daňovom priznaní súce uvediete ale použitím metody zápočtu prijmu a dane zaplatenej v USA, daň započítate na úhradu celkovej daňovej povinnosti z DP. Výsledkom daňového priznania na SVK bude len preplatok z v sume 73 Euru. prípadný preplatok na dani z USA na slovensku nedostanete. Daňové povinnosti v USA si musíte vysporiadať a pýtať z USA aby ste sa tam ešte mohli vrátiť. Na internete nejdete kontakty na firmy, ktoré sa zaoberajú žiadaním a vracaním daní zaplatených zo zamestnania v zahraničí. Alebo sa o to môžete pokúsiť aj sami. daňovníčka.

 21. Dobry den,minuleho roku som pracoval 5 mesiacov na slovensku a potom az do konca roka v nemecku na nemecku zmluvu.Chcem sa opytat ako mam vypisat priznanie,ci tam mam zahrnut pracu v nemecku alebo ci si mam najst nejaku ekonomku ktora mi to spravi? Za odpoved Vam dakujem

 22. Dobry večer,chcela by som sa opytať či musim do danoveho priznania uviesť alebo započitať aj rodinne pridavky z nemecka,kedže tam pracujem a poberám ich …dakujem

  • Dobrý večer, chcem sa spýtať na platenie dane za predaj domu. Kúpil som pozemok, postavil som dom, skolaudoval som a ani nie celý rok po kolaudácii ho chcem predať. čo všetko musím zaplatiť štátu? a ako sa to počíta, z čoho sa vychádza? za odpoved vopred dakujem, s pozdravom, Peter

   • Od dani z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane ak ste predal nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnil viac ako 5 rokov.
    K dosiahnutým príjmom z predaja nehnuteľnosti si môžete uplatniť výdavky v závislosti od spôsobu nadobudnutia takejto nehnuteľnosti:
    – pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je výdavkom kúpna cena
    – pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia (napr. cena na základe znaleckého posudku, cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve)
    – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena zistená v čase darovania (cena v čase darovania určená napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve). V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).
    Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa počíta z rozdielu (základu dane ) medzi príjmom z predaja a výdavkami súvisiacimi s predajom v sume 19% zo základu dane. Následne po vykonaní RZZP vám pošle vaša zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov za rok 2012 s nedoplatkom na ZP vo výške 14% z vymeriavacieho základu pre poistné tj. zo základu dane. Daňovníčka.

    Okrem uvedených výdavkov si predávajúci môže ako výdavok uplatniť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, rekonštrukciu, opravu a údržbu nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom (napr. na znalecký posudok, na vypracovanie kúpnej zmluvy, kolky platené katastru nehnuteľností, poplatky za overenie podpisu na zmluve)

    • – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie.

     Prosím o vysvetlenie celkom tomu nechápem, dostal som byt darom kde nieje nikde uvedená v zmluve cena bytu ani nemovitosť nebola ohodnotená znalcom… bolo to v roku 2011, keď chcem byt predať budem musieť zaplatiť daň z celej sumy predaja? mam tam trvalý pobyt viac ako 5 rokov nieje nejaká výnimka?

     Dakujem

     • ” K dosiahnutým príjmom z predaja nehnuteľnosti si daňovník môže uplatniť výdavky v závislosti od spôsobu nadobudnutia takejto nehnuteľnosti okrem iného aj:
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena zistená v čase darovania (cena v čase darovania určená napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve). V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva)”

      V hore uvedenom texte v podstate ide o určenie vašeho výdavku (stanovenie hodnoty bytu nadobudnutého darom) , ktorý si môžete odpočítať od príjmu z predaja vášho bytu nadobudnutého do vlastníctva darovaním.

      Pri nehnuteľnostiach, ktoré boli nadobudnuté do vlastníctva po 01.01.2011 sa v prípade ich predaja sleduje už len doba vlastníctva min 5 rokov, aby príjem z predaja nehnuteľnosti bol oslobodený od dani z príjmu. Podmienka trvalého pobytu min. 2 roky pred predajom sa sleduje ešte už len u nehnuteľností nadobudnutých do vlastníctva do 31.12.2010.
      Základom dane pre daň z príjmu a súčasne aj vymeriavacím základom pred odvody do ZP je rozdiel medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti a výdavkami vynaloženými na jej kúpu a výdavkami súvisiacimi s predajom nehnuteľnosti.
      K dosiahnutým príjmom z predaja nehnuteľnosti si môže uplatniť výdavky v závislosti od spôsobu nadobudnutia takejto nehnuteľnosti:
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je výdavkom kúpna cena
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia (napr. cena na základe znaleckého posudku, cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve)
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena zistená v čase darovania (cena v čase darovania určená napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve). V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).
      Okrem uvedených výdavkov si predávajúci môže ako výdavok uplatniť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, rekonštrukciu, opravu a údržbu nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom (napr. na znalecký posudok, na vypracovanie kúpnej zmluvy, kolky platené katastru nehnuteľností, poplatky za overenie podpisu na zmluve)
      Na uzáklade podaného daňového priznania urobí vaša zdravotná poisťovňa RZZP za rok 2012 a o jeho výsledku Vám zašle výkaz nedoplatkov. Daňovníčka.

    • dobrý den, postavil som dom, nevlastním ho ešte 5 rokov a chcem ho predať. budem platiť dan a odvody do zdravotnej poisťovne? ak áno, z čoho sa bude vychádzať? za odpoved vopred dakujem, peter

     • ….áno, príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú ste nevlastnil min. 5 je predmetom dane a preto ste svoju daňovú povinnosť povinný vysporiadať podaním daňového priznania typ B.
      Základom dane pre daň z príjmu a súčasne aj vymeriavacím základom pred odvody do ZP je rozdiel medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti a výdavkami vynaloženými na jej kúpu a výdavkami súvisiacimi s predajom nehnuteľnosti.
      K dosiahnutým príjmom z predaja nehnuteľnosti si môže uplatniť výdavky v závislosti od spôsobu nadobudnutia takejto nehnuteľnosti:
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je výdavkom kúpna cena
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia (napr. cena na základe znaleckého posudku, cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve)
      – pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena zistená v čase darovania (cena v čase darovania určená napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve). V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).
      Okrem uvedených výdavkov si predávajúci môže ako výdavok uplatniť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, rekonštrukciu, opravu a údržbu nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom (napr. na znalecký posudok, na vypracovanie kúpnej zmluvy, kolky platené katastru nehnuteľností, poplatky za overenie podpisu na zmluve)

    • dakujem za odpoved. mne ale nie je jasné či, KED SOM DOM POSTAVIL, mám mať všetky náklady preukázané faktúrami? – kúpa pozemku, zemné práce, tehly, beton……vana, umývadlo……atd., alebo treba dať ohodnotiť dom súdnym znalcom, to bude východzia cena a ked ho predám drahšie tak z toho rozdielu zaplatím dan? a ked ho predám lacnejšie ako je súdnoznalecký odhad tak dan nezaplatím? za odpoved dakujem, Peter

 23. Dobry den

  Chcel by som sa informovat ci mam povinnost si posat danove priznanie v SR ak cely rok pracujem v nemecku ale trvaly pobyt mam na Slovensku kde splacam aj hypoteku.
  VELMI PEKNE DAKUJEM

  • …. áno ste povinný podávať daňové priznanie aj na Slovensku, z dôvodu existujúcich ekonomických väzieb na Slovensku.

 24. Dobry den prajem,

  rad by som vas poziadal o radu. Aby som vysvetlil o co ide. Minuly rok (2012) som na konci januara skoncil pracovny pomer na Slovensku. Od februara som si hladal zamestnanie v CR a od marca som nastupil do prace, kde som pracoval az do konca roka 2012. U zamestnavatela som dal podpisom suhlas s tym, ze za mna vyplni danove priznanie. Dnes mi vsak volali a povedali mi, ze mi danove priznanie vyplnit nemozu, pretoze im chybaju doklady za januar a februar. Navyse mam vraj trvale bydlisko na Slovensku a preto by som si mal DP podat tam. Myslel som si, ze za januar (a teoreticky aj februar, aj ked som sice nepracoval) si DP podam na Slovensku a za zvysnych 10 mesiacov mi ho urobia v CR. Docital som sa vsak, ze ak som v CR sravil viac, ako 183 dni alebo ak mam v Cesku tzv. staly byt, cize byt, ktory mam dlhodobo k dispozicii (nepisu nic o trvalom pobyte al. prechodnej adrese), tak som danovym rezidentom CR. Neviem sa teraz z toho vysomarit.
  Rad by som sa spytal, ci je teda moj byvaly zamestnavatel povinny podat za mna DP, kedze som to podpisal a ci si musim DP podat aj na Slovensku za prve 2 mesiace (januar, februar), popr. ci musim DP na Slovensku podat aj za cely rok (v com by teoreticky malo byt uz zapocitane aj DP resp. vyska odvedenj dane z DP z CR)?

  Dakujem Vam za odpoved a prajem prijemny den.

  • dobrý deň,
   pri medzinárodnom zdaňovaní sa postupuje podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR. Pri zdaňovaní príjmov medzi SR a ČR si môžete uplatniť metodu zápočtu dane alebo metodu vyňatia príjmov zo zdanenia, ktorá metóda vám vyhovuje.
   Na základe vymedzujúcich kritérií uvedených v článku musíte najskôr zistiť štát v ktorom ste daňovým rezidentom – teda daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou ( napr. v SR) potom v druhom zmluvnom štáte ste daňovým nerezidentom – daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
   V štáte v ktorom ste daňovým rezidentom – daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou zdaňujete celosvetové príjmy, teda SR +ČR
   V štáte v ktorom ste daňovým nerezidentom -daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou zdaňujete príjmy plynúce zo zdroja v tomto štáte napr. v ČR.
   Na zistenie daňovej rezidencie k štátu sa uplatňujú vymedzujúce kritéria a postup ich aplikácie ktoré popisujeme v našom článku. Rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou voči SR) ste napr. vtedy ak máte na území SR trvalý pobyt a:
   – pracujete v zahraničí menej ako 183 dní v roku
   – do zahraničia dochádzate denne za prácou
   – ste v zahraničí viac ako 183 dní v roku ale na Slovensku žije vaša rodina, vlastníte byt a platíte hypotéku, máte tu ďalšie osobné, rodinné, kultúrne, ekonomické vzťahy.
   Pre účely daňovej rezidencie správca dane vystavuje potvrdenie o daňovom domicile.
   Ak po aplikácie vymedzujúcich kritérií zistíte, že ste daňovým rezidentom v SR, v daňovom priznaní uvediete celosvetové príjmy tj. aj z ČR a uplatníte metodu na elimináciu dvojitého zdanenia ktorá vám vyhovuje. Daňovníčka.

   • Dobry den prajem Danovnicka,

    dakujem Vam velmi pekne za Vasu odpoved.
    Ak to teda vsetko spravne chapem a zaplikujem si to na seba, tak zistim, ze som danovym rezidentom CR, pretoze tu zijem, travim cas a hlavne som tu odpracoval 10 mesiacov za rok 2012. Na Slovensku som odpracoval 1 mesiac, cize som danovym nerezidentom a tym padom si tam podam DP iba za ten 1 mesiac. V CR si podam DP za celosvetove prijmy (CR+SR). Opravte ma prosim, ak sa mylim.

    Este by ma zaujimalo, ci je povinnost ist na danovy urad a vybavit si potvrdenie o tom, ze som danovym rezidentom CR a ak ano, na co mi bude tento doklad sluzit.

    A posledna otazka. Dovodom preco to tu cele riesim je to, ze mi uctovnicka z byvaleho zamestnania, kde som podpisal, aby mi za mna urobili DP oznamila, ze si ho vraj mam vyplnit sam, pretoze som odpracoval jeden mesiac na Slovensku a ze tu v CR nemam trvale bydlisko. Je teda zamestnavatel povinny mi DP vypisat, alebo to moze odmietnut?

    Velmi pekne dakujem za odpoved a prajem prijemny den.

    Raduz

    • … tento doklad vám bude slúžiť o tom, že ste daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v ČR a tam ste povinný zdaňovať svoje príjmy. Kopiu tohto daňového domicilu by som priložila aj k priznaniu, ktoré podáte v ČR a pracovníčka finančného úradu bude už vedieť pri spracovaní DP, že musíte zdaňovať celosvetové príjmy v ČR.
     Do ročného zúčtovania dane ktoré robia zamestnávatelia za zamestnanca sa nezapočítavajú celosvetové príjmy, ale príjmy zo zamestnania v štáte v ktorom ste daňovým rezidentom. Ak by ste mal napr. len príjem zo zamestnania v ČR a napr. ešte aj príjem z prenájmu bytu v ČR ani vtedy vám účtovníčka vo firme nemôže urobiť ročné zúčtovanie ale vy ste si povinný podať daňové priznanie. Daňovníčka.

     • Mozete to urobit ako ja, zamestnavatela v CR som poziadal o urobenie dane z prijimov z CR a nasledne mi vydal potvrdenie o zaplateni dane v CR, s potvrdenim som isiel na SK danovy urad a prijimy z SK zdanil + prilozil potvrdenie z CR a v danovom priznani uviedol vynatie prijimov z CR…

     • Dakujem velmi pekne za odpoved a mam este poslednu malu otazku. Ak by som to urobil tak, ze si podam danove priznanie v CR (vypracoval by ho zamestnavatel) za cely rok 2012 s tym, ze podpisem cestne prehlasenie, ze som ine prijmy za januar a februar v CR nemal a na Slovensku si podam DP za januar (resp. aj februar), bolo by to takto OK?

      Raduz

 25. Dobry den, som studentka VS a dva mesiace som pracovala v CR, kde som zarobila do 4200 KC a neplatila dan. mozete mi poradit ako to mam zapisat v danovom priznani?, dakujem

  • .. daňové priznanie podáte s tým že v priznaní musíte ako rezident – daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uviesť celosvetové príjmy tj. príjem z ČR a slovenska ak boli za rok 2012. Medzi SR a ČR je uzavretá Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri príjme zo závislej činnosti sa podľa zmluvy uplatňuje metoda zápočtu dane zaplatenej v ČR. Je však možnosť uplatniť metodu zápočtu alebo vyňatia príjmov tak ako to vám zamestnancovi vyhovuje. V daňovom priznaní typ A príjem z ČR síce uvediete ale sa tu na slovensku nezdaní. Príjem v závislosti od zvolenej metody sa započíta alebo vyjme v priznaní zo zdanenia.

 26. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať akú mám stanoviť sadzbu na výpočet úhrnu dane z poistenia, teda v riadku č. 33 v slovenskom danovom priznaní typu A, v prípade keď sú príjmy zo zahraničia, konkrétne z ČR… minulý rok to bolo 11 % zo sumy príjmov v riadku 32… prosím poradte počet % na tento rok…. dakujem 🙂

  • Dobrý večer,
   na riadkoch 32 až 33 uvádzate kontrétne údaje z potvrdení o príjme zo zamestnania. Pokial mám vedomosť žiadne iné percento sa nepočíta. To isté vám hovorí aj odvolávka na poučenie v DP v riadku č. 32 , odvolávka č. 8), text pod V. odielom………

   • áno avšak v potvrdení o príjme zo zahraničia tento údaj nie je uvedený – teda súhrn poistného kt. upravuje §38, ktorý je povinný platiť zamestnanec…. preto neviem ako postupovať ďalej… minulý rok bolo stanovených 11% zo sumy príjmov zo zahraničia, a tento rok neviem či sa to menilo alebo nie… alebo ako postupovať ďalej v tomto prípade??? dakujem

   • Dobrý deň. Prosím Vás potrebujem vedieť či je synovec, ktorý už niekoľko rokov pracuje v ČR, býva tam, minulý rok v januári sa tam oženil, má dieťa, prechodný pobyt a v tomto roku v januári už má trvalý pobyt v ČR, má povinnosť podávať daňové priznanie na Slovensku.

    • dobrý deň,
     na základe vymedzujúcich kritérií v našom článku váš synovec zistí v ktorej krajine je daňovým rezidentom – daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
     Ak zistí, že daňovým rezidentom je v ČR , na území SR bude potom daňovým nerezidentom – daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. V SR bude podávať daňové priznanie len z príjmov ktoré plynú z zdrojov na území SR a celosvetové príjmy ( tj. aj príjmy zo slovenska )bude zdaňovať v ČR podľa legislatívny platnej v ČR.Daňovníčka.

 27. Dobrý deň,
  . 1. Dôchodkyňa mala za r. 2012 príjem z dohody 737 eur. Strhnuté preddavky p. par. 35 boli vo výške 140,03 eur. Príjem z prenájmu 1020 eur, výdavky z prenájmu 720 eur. Nárok na nezdaniteľnú časť nemá, keďže jej dôchodok presauje 3644,74 eur. Uplatňuje si preukázateľne vynaložené výdavky, čiže: 1 020-500 = 520 /1020 = 0,5098 x 720= 367,06 – to budú preukázateľne vynaložené výdavky. Podľa daňového priznania typu B vyšlo, že preddavky vo výške 140,03 eur, ktoré jej strhol zamestnávateľ, by jej mali byť vrátené.
  Z prenájmu nehnuteľnosti teda nezaplatí žiadnu daň?

  2. V oddieli VI-tab.č.1-riadok 10 – príjmy uvedie po odrátaní oslobodených 500 eur? čiže 1020-500= 520 eur? a výdavky uvedie tie preukázateľné vynaložené? čiže 367,06 eur? (520/1020*720).

  3. Na strane 3 danov.priznania typu B je pod tabulkou č. 1 uvedene, ako si uplatnuje vydavky: ona si uplatnuje preukazatelne vynalozene pri prijmoch podla parag. 6 ods. 3 zakona. Ibaze takuto moznost tam neponuka, cize nezaciarkne ani jedno policko?

  4. riadok 95 danov.priznania B:
  kedze jej zdanitelne prijmy nedosiahli 50 % nezdanit.časti 3644,74 (1020+737), ma na r. 95 uviest 0? Alebo tam ma uviest dan 169,08?

  Dakujem pekne.

  • Dobrý deň,
   vaše prepočty a postup prepočtov sú právne. Na základe údajov, ktoré ste uviedla by podľa správnosti mal byť preplatok vo výške strhnutých a odvedených preddavkov na daň. Kedže dôchodkyňa mala za rok 2012 celkový úhrn príjmov v sume 1757,- Eur, čo je menej ako 50% NČZD tj. 1822,74,- Eur, preto daň z príjmu podľa § 46 zákona o dani z príjmu neplatí. Daňovníčka.

 28. Dobrý deň, pracujem v Rakúsku na pracovnú zmluvu ako učiteľka. Trvalý pobyt mám na SR, prechodný v Rakúsku. Nevlastním na Slovensku vlastnú nehnuteľnosť, no mám tam svojich rodičov, ktorých pravidelne navštevujem minimálne 1-2 krát do mesiaca. V Rakúsku počas roka strávim spolu viac ako 183 dní. Mohli by ste mi prosím poradiť, za daňového rezidentu ktorého štátu sa mám pokladať? Ďakujem!

  • Dobrý deň,
   Pri určovaní daňovej rezidencie k štátu sa postupuje podľa rozhraničujúcich kritérií o ktorých sme písali v našom článku. Tieto kritéria sa aplikujú postupne, pokým nieje stanovený len jeden štát rezidencie. Nieje nevyhnutné vyčerpať všetky kritériá na rozhraničenie daňovej rezidencie fyzickej osoby uvedené v príslušnej medzinárodnej zmluve. Podľa toho čo uvádzate, druhé rozhraničujúce kritérium podľa článku Vám hovorí o daňovej rezidencii v Rakúsku. Ak sa mýlim, prosím opravte ma . Daňovníčka.

 29. Dobrý deň, som študentka VS a za rok 2012 som mesiac pracovala v CR,, mám povinnosť podať danové priznanie? Môže mi vyjsť preplatok? ako mám postupovat? dakujem.

 30. Podľa J.Mihála platila v roku 2009 pre ČR vínimka a mohla sa vybrať metóda zápočtu alebo vyňatia podľa toho ktorá je výhodnejšia. Platí to aj pre r. 2012?

  • Dobrý deň,
   stránke daňového riaditeľstva nájdete v sekcii Legislatívy zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a aj zoznam Metód na elimináciu dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich rezidentom Slovenskej republiky zo zdrojov v zahraničí. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka

 31. Dobrý deň. Syn má trvalý pobyt na Slovensku, ale celý rok 2012 pracoval v Nó
  rsku. Ako má postupovať s daňovým priznaním.Ďakujem.

  • Dobrý deň,
   podobnú otázku sme už riešili v komentári zo dňa 21.2.2013 http://www.123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/pre-studentov/comment-page-1/#comment-1126 len s tým rozdielom, že išlo o daňovníčku, ktorá pracovala v ČR.
   Vo vašom prípade je postup na zistenie v ktorej krajine je váš syn rezidentom ( či v SR alebo v Norskym kráľovstvom) totožný. Medzi SR a Norskym kráľovstvom je taktiež uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. V prípade príjmov zo závislej činnosti sa uplatňuje na elimináciu dvojitého zdanenia metóda vyňatia príjmov. Daňovníčka.

 32. Dobry den, pracoval som celorocne 2012 v CR, kde mi zamestnavatel urobil aj danove priznanie za rok 2012, a vystavil potvrdenie o prijimoch pre DU SK, nakolko mam aj prijem z prenajmu SK, prosim ako mam previest peniaze CZK na Euro? a vypisat do danoveho priznania typu B na Slovensku je to uhrn prijimov zo zahranicia? Berie sa rocny kurz NBS SK? kumulatívne kurzy NBS.sk Priemer/2012 CZK 25,149?
  Dakujem

   • dakujem prosim o skontrolovanie ci su moje vypocty spravne. mam len prijem z prenajmu 700 vydavky 576,32, neni zaradeny v obch. majetku,
    potom do priznania mam:700-576,32=123,68
    Základ dane r.52=123,68
    Zaklad dane r81=123,68
    Dan zaokruhlena r82= 23,49
    Uhrn prijimov r86=10486,46
    Dan zaplatena v zh.r87=889,29
    Vypocet percenta r88=100 (moj vypocet 10486.46:123.68×100=8478.70% ?? )
    potom r89=23.49
    r90=23.49
    r91=0.00

    su prosim moje vypocty spravne? nejde mi do hlavy to percento…

    • Dobrý deň
     Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy NČZD na daňovníka, tj. za rok 2012 je to suma 1822,37,- Eur. Kedže váš príjem z prenájmu bytu za rok 2012 je nižší ako 1822,37,- Eur nieste povinný podávať daňové priznanie. Daňovníčka.

     • Kedze moj prijem z CR bol 7800E a prijem na SK len 700E, podla danoveho uradu som bol povinny podat danove priznanie pretoze jednotlive prijmy aj zo zahranicia aj z SK sa scitaju…

      naliehal som na to ze na SK mam prijem len 700E co je menej ako 1822.37 ale oni tvrvali na tom ze sa pocitaju vsetky prijmy, nie len prijem z SR.

      Dakujem, pekny den prajem

  • Dobrý deň,
   Pri prepočte príjmov zo závislej činnosti ( zo zamestnania ) z meny CZK na menu EUR na plynúcich zo zahraničia môžete podľa § 31 zákona o dani z príjmu použiť:
   – kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo pripísaný bankou, alebo
   – ročný priemerný kurz z zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo
   – sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré sa podáva daňové priznanie.
   Daňovníčka.

   • dakuejm za odpoved a aku mam prosim pouzit metodu? 1.) Metoda jednoduchého zápočtu dane alebo 2.) Metoda vyňatia príjmov , Ktora je pre mna vyhodnejsia? zdanil som prijem v CR a mam o tom potvrdenie od zamestnavatela… alebo ked sa to tyka CR je to jedno a mozem si vybrat?

    • … vybrať si jednu z uvedených metód sám nemôžete. Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR sa pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti plynúcich z ČR uplatňuje metóda metóda zápočtu dane zrazenej a zaplatenej v ČR.

     • dobry den, dnes som bol podat D. Priznanie na DU a tam mi povedali aj potvrdili ze metodu podla nejakeho paragrafu 5 si mozem vybrat, ktora je pre mna vyhodnejsia, metoda zapoctu alebo vynatia…

     • tak prosim kedze na slovensku mi vychadza zaklad dane 130e a prijem v zahranici 7800e ako sa pocita metóda zápočtu dane? pretoze vsade v tabulkach vidim len vypocet ze mzda v zahranici bola vyssia ako mzda na SK, moj priklad je opacny… a potom percenta vychadzaju podla http://www.finance.sk/dane/informacie/prijmy-zo-zahranicia/metoda-zapoctu-dane/ strasne vysoke… ako je to teda prosim v opacnom pripade ked prijimy v zahranici su ovela vyssie ako prijimi na SK??

      Dakujem moc krat

     • Dobrý deň,
      – percento zápočtu dane zaplatenej v zahraničí sa pohybuje vo výške od 0 do 100%
      príjem z SVK : 2 000,- ( ak ste mal príjem 2000,- iba z SVK tak daň by bola 380,-)
      príjem zo zahraničia: 7 800,- daň zaplatená v zahraničí (napr. 20%) 1560,- Eur
      Celkové príjmy za rok 2012: 2000 + 7800= 9 800,- Eur ( ak by ste mal príjem 9800,- iba z SVK tak daň by bola 1862,-)
      Podiel príjmov zo zahraničia na celkových príjmoch: 7 800 / 9 800 = 0,796 x 100 = 79,6%
      z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať: 1862 x 79,6% = 1482,152,- Eur

 33. zdravim minuly rok som cely odpacoval vo Veľkej Británii,trvalý pobyt mam na Slovensku.mám si podávať daňové priznanie na Slovensku alebo stačí v Anglicku???ako mám postupovať?dakujem za odpoved

  • Dobrý deň,
   podobnú otázku sme už riešili v komentári zo dňa 21.2.2013 http://www.123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/pre-studentov/comment-page-1/#comment-1126 len s tým rozdielom, že išlo o daňovníčku, ktorá pracovala v ČR.
   Vo vašom prípade je postup na zistenie v ktorej krajine ste rezidentom ( či v SR alebo vo Veľkej Británii) totožný. Medzi SR a Veľkou Britániou je taktiež uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. V prípade príjmov zo závislej činnosti sa uplatňuje na elimináciu dvojitého zdanenia metóda vyňatia príjmov. Daňovníčka.

 34. V roku 2012 pracoval syn na VŠ v Mníchove ako študentská výpomoc od 1.1.2012 do 30.6.2012. (Prerušil štúdium na Slovensku). Dostával plat vo výške 377,80 € mesačne, daň neodvádzal žiadnu, nakoľko to bola študentská výpomoc. Od 9.7.2012 do 14.8.2012 sa zamestnal na Slovensku a mal príjem 639,37 € a daň bola vo výške 8,13 €. Od 5.9.2012 nastúpil na VŠ a pokračoval v štúdiu na Slovensku. Za celé obdobie čo bol v Nemecku a i za tých pár dní čo bol na Slovensku a nebol zamestnaný alebo študent si platil zdravotné poistenie ako osoba dobrovoľne nezamestnaná. Ako podať daňové priznanie?

  • dobrý deň, z uvedeného predpokladám, že Váš syn je rezidentom SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou a preto na SVK zdaňuje celosvetové príjmy. Medzi SR a Spolkovou republikou Nemecko je uzavretá Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa tejto zmluvy sa pri príjmoch zo závislej činnosti uplatňuje metoda vyňatia príjmov zo zdanenia. V daňovom priznaní váš syn uvedie príjmy z Nemecka a SVK. Príjmy z Nemecka sa v priznaní síce uvedú ale súčasne sa vyjmú zo zdanenia, čiže sa nezdania. Zdaní sa len príjem zo SVK a čím Vášmu synovi vznikne preplatok na dani v sume 8,13 Eur, ktorý mu štát vráti na základ podaného daňového priznania a žiadosti na vrátenie preplatku. Ak sa mýlim, prosím, opravte ma. Daňovníčka.

 35. Dobrý den, pracujem, a celý rok 2012 som pracoval, v Dubaji na pracovnú zmluvu s miestnou firmou. Nezrušil som si trvalý pobyt na Slovensku, ale mám tam prenajatý byt, rezidenčné víza, som slobodný a centrum mojich životných záujmov je tam. Danové priznanie dať musím .Aké dane zaplatím? Na aké danové úlavy mám nárok? Aké mám odpočitatelné položky? Za odpoved vopred dakujem

  • Pri riešení predmetnej otázky je potrebné aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušnú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pokiaľ by takáto zmluva bola uzatvorená medzi SR a Spojenými Arabskými Emirátmi.
   Daňové povinnosti daňovníka – fyzickej osoby s trvalým bydliskom na území SR sú stanovené našimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Keďže SR nemá uzatvorenú zmluvu so Spojenými Arabskými Emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia, pri riešení tejto problematiky je potrebné aplikovať výlučne naše daňové predpisy. Podľa zákona o dani z príjmu, ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdrojov v zahraničí, zo štátu s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené sa uplatní metóda vyňatia týchto príjmov zo zdanenia na území SR.
   Tieto príjmy sa na území SR nezdaňujú. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

   • Veľmi pekne dakujem za odpoved, ale mne, ako lajkovi, nie je všetko úplne jasné. V Dubaji je nulové zdanenie, takže k danovému priznaniu dám potvrdenie o nulovom zdanení a kedže som strávil celý rok v Dubaji a zárobok mám len odtiaľ, nebudem platiť dane na základe metody vynatia týchto príjmov zo zdanenia na území SR? Aj nulová dan je dan? Ešte raz chcem upozorniť, že som nemal zrušený trvalý pobyt v SR! Ale mám rezidenčné víza a prenajatý byt v Dubaji, som slobodný a centrum mojich záujmov je v UAE. Za odpoved Vám vopred dakujem

    • Dobrý deň, postup ktorý som Vám naznačila v predošlej odpovedi je citovaný zo zákona o dani z príjmu §45 ods. 3 písm b). Keďže ide o špecifický prípad a ak sa nestotožňujete s mojou odpoveďou môžete ešte požiadať o osobnú konzultácia niektorého z daňových poradcov, ktorý s Vami do detailov rozoberie Vašu situáciu a pomôže Vám daňové priznanie aj vyplniť. Daňovníčka.

 36. Dobrý deň,

  v roku 2011 som odpracoval 7 mesiacov na Slovensku a 5 mesiacov v Rakúsku. Za tento rok som podal daňové priznanie metódou vyňatia príjmov a to na Slovensku, keďže denodenne cestujem do Rakúska do práce a trvalý pobyt mám na Slovensku. Rok 2012 som odpracoval celý v Rakúsku. Problém je, že na výplatných páskach častejšie vídavám odvedenú daň vo výške 0,-. Zamestnávateľ mi na to povedal, že ako pendler, teda denodenne dochádzajúci zo Slovenska, som do určitej výšky príjmu oslobodený od dane. Zrejme neovládate daňový systém Rakúska, ale chcem sa spýtať, či musím podať daňové priznanie aj v Rakúsku alebo stačí len na Slovensku? A či bude výhodnejšie metóda vyňatia alebo zápočtu? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   -p redpokladám, že ako zamestnanec do rakúska dochadzate za prácou a ako zamestnances sa v kalendárnom roku zdržujete na území Rakúska za účelom práce viac ako 183 dní a súčasne pracuje pre rakúskeho zamestnávateľa. Podľa zákona o dani z príjmov sa považujete za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR z titulu trvalého pobytu na tomto území. Predpokladám, že rovnako z dôvodu výkonu práce a obvyklého zdržovania na území Rakúska vznikne vám daňová rezidencia v súlade rakúskymi predpismi na území Rakúska.
   Preto je vám potrebné stanoviť t.j. určiť štát, v ktorom priznáte svoje celosvetové príjmy, na základe Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi SR a Rakúskom. Používajú sa k tomu rozhraničujúce kritériá, na základe ktorých sa prisudzuje daňová rezidencia v prípadoch ak daňové predpisy oboch štátov považujú tú istú osobu za ich daňového rezidenta. Tieto kritériá sa aplikujú postupne až dovtedy, pokiaľ nie je určený len jeden štát, ktorému je prisúdená daňová rezidencia.
   Kedže máte stály byt ako i svoje stredisko životných záujmov umiestnené na území SR a za prácou do Rakúska dochádzate z tohto dôvodu sa považujete za daňového rezidenta v SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
   Na území Rakúste považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, t.j. predmetom dane na danom území Rakúska sú len príjmy plynúce zo zdrojov na území Rakúska. Predpokladám,, že z územia Rakúska nepoberáte žiaden iný príjem, predmetom dane v Rakúsku je váš príjem dosiahnutý z jeho zamestnania. Predmetný príjem treba zdaniť v súlade s rakúskymi daňovými predpismi. Rovnako ak pracuje pre rakúskeho zamestnávateľa jeho odvodové povinnosti sa budú riadiť rakúskymi predpismi.

   Keďže sa považuje za daňového rezidenta v SR ste povinný zahrnúť do svojho základu dane v SR nie len príjmy plynúce zo zdrojov zo SR, ale aj zo zdrojov v zahraničí, t.j. aj z Rakúska. V prípade príjmov zo závislej činnosti plynúce zo zdroj v zahraničí, s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia sa aplikuje metóda vyňatia na tento príjem pokiaľ sa preukáže, že predmetný príjem bol v zahraničí preukázateľne zdanený. Predmetný príjem z Rakúska, ako krajiny s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia sa vyjme zdanenia v SR. Ak sa mýlim prosím opravte ma. Daňovníčka.

   • Hádam sa nemýlite. Veľmi pekne ďakujem. Vedeli by ste mi, prosím Vás, odporučiť nejakú agentúru, ktorá sa touto problematikuo detailne zaoberá? Poprípade by za mňa spravila daňové priznanie v Rakúsku? Ale predsa, v prípade ak nie sú pravidelne mesačne platené preddavky na daň zamestnávateľom, pri daňovom priznaní sa rozdiel vypočíta a zaplatí správcovi dane? Súhlasí? Ďakujem

 37. Dobry den, zijem dlhodobo v ceskej republike, kde mam zamestnanie a tiez podavam danove priznanie k dani z prijmu. V roku 2012 som na slovensku vyhrala vecnu vyhru – ipad v hodnote 459 eur. Kde mam tuto vyhru zdanit? Prosim poradte. Dakujem.

  • … na základe uvedeného predpokladám, že ste rezidentom, daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v ČR, potom na území SR ste daňovníkom s omedzenou daňovou povinnosťou preto na území SR zdaňujete príjmy plynúce len z územia SR. Keďže ide o výhry v hodnote 459 Eur čo je nižšia suma ako 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka tj. 1844,37Eur za rok 2012 a iný príjem zo slovenska ste nemala, nieste povinná podávať daňové priznanie v SR.

 38. Dobry den, pocas roku 2012 som pracoval v Kanade 9 mesiacov a teraz mi zamestnavatel poslal T4 formular, takze by som mal podat danove priznanie, ibaze do kanady sa uz nechystam a ostavam pracovat na SVK. Aky je dalsi postup a co mam teraz robit, respektive ako to danove priznanie podat?

  • Dobrý deň,
   … oslovila by som firmu – inštitúciu, ktorá a zaoberá vracaním daní späť. Síce si za to zaplatíte ale máte istotou, že vyplníte žiadosť správne a doložíte potrebné doklady. Tieto firmy už majú skúsenosti s vrátením dane a poznajú podrobne zákony konkrétnej krajiny. Ďalšou možnosťou je, že to skúsite sám. O vrátení dane zo zahraničia sme písali aj v samostatnom článku, ktorú si môžete prečítať na našej stránke pod názvom ” Vrátenie daní zo zahraničia” , tu: http://www.123peniaze.sk/dane/vratenie-dani-z-inych-krajin/

 39. Dobry den, brat pracoval v Cechach u dvoch zamestnavatelov dokopy cca pol roka za rok 2012. Ma povinnost si podat danove priznanie na SR? Ak ano, co k tomu potrebuje? Moze mu vyjst preplatok? Zarobok mal cca 400eur/mesiac. Dakujem

  • Dobrý deň,
   vo vašom prípade je potrebné v prvom rade vedieť v ktorom štáte je Váš brat daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosť. Touto problematikou sme sa zaoberali v článku ” Daňové priznanie a pracujúci v zahraničí” Ak je Váš brat daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, bude tu podávať daňové priznanie a zdaňovať celosvetové príjmy tj. príjmy z čiech a slovenska. Z ČR má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri zdaňovaní príjmov z ČR sa uplatnuje metoda zápočtu dane, tzn. že príjem z ČR a zaplatená daň sa v daňovom priznaní síce uvádzajú ale započítaná daň sa započíta na úhradu celkovej daňovej povinnosti. Preplatok z príjmov z čiech mu preto nemôže vzniknúť. Preplatok mu môže vzniknúť iba z príjmov dosiahnutých v SR.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.