Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem.

Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť.

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska dôchodcu zákonnej lehote ustanovenej podľa zákona o dani z príjmov.

Pracujúci dôchodca a daňovník, ktorý bol poberateľom predčasného starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 01.01.) nemá nárok za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 v prípade príjmov zo závislej činnosti (pracujúci na pracovnú zmluvu resp. na dohodu) na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Dôchodcovi je preddavok na daň zo mzdy vypočítaný zo základu dane po odpočítaní odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V priebehu roka platiteľ dane zráža pracujúcemu dôchodcovi preddavky na daň v sume 19% zo základu dane.

Základ dane daňovníka sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia k 01.01. poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa uvedeného spôsobu. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu a vyplatenou sumou dôchodku

V prípade, ak suma vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie 2011 resp. 2012 v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tak nezdaniteľnou časťou základu dane dôchodcu je vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou na daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a vyplatenou sumou dôchodku.

Prílohou k daňovému priznaniu dôchodcu sú:

 • všetky kópie dokladov preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti dôchodcu
 • kópiu dokladu o výmere dôchodku na zdaňovacie obdobie 2011 a 2012. Na základe uvedených dokladov dôchodca vyplní daňové priznanie a vypočíta základ dane. Daň z príjmov fyzickej osoby – dôchodcu sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Sadzba dane z príjmov je pre zdaňovacie obdobia 2011 a 2012 je 19% zo základu dane.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nepresiahne 16,60 Euro alebo celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Poberateľ dôchodku daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a dôchodca ju považuje za preddavok na daň, nepresiahne 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Tento postup sa nepoužije v prípade:

 • ak daňovník uplatňuje daňový bonus
 • pri vyberaní dani zrážkou
 • pri zrážaní dani z príjmov zo závislej činnosti
 • ak sa zrážajú preddavky za zabezpečenie dane

Daň a neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 Eur.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 je 3 559,30 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2011 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 559,30 Euro a sumou v roku 2011 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Podrobne na drsr.sk.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 je 3 644,74 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 822,37 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2012 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 644,74 Euro a sumou v roku 2012 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Nezdaniteľná časť základu dane invalidného dôchodcu

Vyplatený invalidný dôchodok neovplyvňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zo základu dane si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať celú nezdaniteľnú časť dane. Avšak v konkrétnych prípadoch je nutné rozlišovať medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a nezdaniteľnou časťou na nepracujúceho manžela / manželku.

Výška invalidného dôchodku ovplyvňuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane, ktoré si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať na manžela/manželku. V prípade, že invalidný dôchodok bol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie, nemôže manžel / manželka uplatniť žiadnu nezdaniteľnú časť.

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: danove priznanie dochodcovia a prenajom za rok 2012, danove priznanie dochodca 2013, pracujúci dôchodca 2013, dochodca a danove priznanie 2012, príjem dôchodcu v roku 2012,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

179 komentárov pri “Ako podáva daňové priznanie dôchodca

 1. Ak manželia – predčasní dôchodcovia predali nehnuteľnosť ktorú vlastnili spoločne musia podať DP za rok 2012, podáva DP každý z nich osobitne? Základ dane teda tvorí každému 1/2 zisku z nehnuteľnosti?. Ak dôchodok každého z nich je nižší ako 3644,74Eura môžu si uplatniť ako nezdaniteľnú časť rozdiel medzi výškou dôchodku a výškou 3644,47Eur? Vopred ďakujem.

  • Zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, si môžu manželia v súlade s § 4 ods. 8 ZDP rozdeliť v takom pomere, ako im to vyhovuje. To znamená, že dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, môže zdaniť buď jeden z manželov, alebo druhý z manželov, alebo si môžu príjem medzi sebou rozdeliť, a to podľa toho, ako sa dohodnú. V akom pomere si manželia po vzájomnej dohode rozdelia dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti, v takom pomere si rozdelia aj výdavky prislúchajúce k príjmu.
   Pri príjme z predaja nehnuteľnosti od roku 2011 nieje možné uplatniť NČZD na daňovníka, pretože ide o pasívny príjem pretože tento príjem neplynie za prácu daňovníka ( zo zamestnania alebo SZČO )

 2. Do daňového priznania za rok 2012 dávam príjem za prácu v zahraničí-v zahraničí odvádzam dane,dalej prenajímam byty,ale tu vykazujem stratu,lebo som investovala do prerabania bytov,poberám starobný dôchodok-je potrebné dávať ho do daňového priznania?dakujem.Anna

  • Dobrý deň,
   áno, daňové priznanie vyplníte podľa predtlače tak ako sa Vás týka. Takže, ak ste poberateľom starobného dôchodku vyplníte príslušné riadky, uvediete mesiace za ktoré ste poberala dôchodok a výšku vyplateného dôchodku za rok 2012.
   Pri príjme z prenájmu už nieje možné od roku 2011 vykázať daňovú stratu. Ak preukazateľné daňové výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností sú vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Do daňového priznania uvediete skutočné výdavky len do výšky príjmu z prenájmu. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 3. Dobrý deň,
  prosím Vás o radu, môj kamarát je zamestnaný vo Švajčiarsku, má tam riadny pracovný pomer,
  Do akej výšky môže mať príjem z prenájmu hnuteľného majetku tu na Slovensku, aby nemusel podavať danové priznanie? Resp. či je to vôbec možné.
  A moja druhá otázka je či pokiaľ je živnostníčka aj starobnou dôchodkyňou od 1.4.2012 môže si uplatniť celú nezdaniteľnú čiastu na danovníka? Dakujem

  • Dobrý deň,
   – Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy NČZD na daňovníka, tj. za rok 2012 je to suma 1822,37,- Eur. Ak váš príjem z prenájmu bytu za rok 2012 je nižší ako 1822,37,- Eur nieste povinný podávať daňové priznanie.
   – ak ide o starobnú dôchodkyňu, ktorej sociálna poisťovňa priznala dôchodok od 01.04.2012 má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka za celý rok 2012 v sume 3644,74,- Eur. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť iba pri aktívnych príjmoch tj. príjem zo zamestnania a príjem zo živnosti. Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti nieje možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ide totiž o pasívny príjem.
   – Ak starobný dôchodok sociálna poisťovňa priznala spätne k 01.01.2012 nemá nárok na NČZD na daňovníka ak úhrn dôchodku celý rok bol vyšší ako 3644,74 Eur. Daňovníčka.

 4. Manžel je poberatelom výsluhového dochodku vyššieho než odpočitatelná nezdanitelná položka. Učtovníčka mu po celu dobu prac. zaradenia nepovedala, že nemá nárok uplatnovat si nezdanitelnu položku, až prvýkrát tento rok mu zrazu povedala, že musí za rok 2012 vrátit 530 euro. Neviem ako sa dopátrala k tejto sume, lebo robí externe a neda sa s nou skontaktovat. Prosím ako sa dá zistit, či táto suma je naozaj správna. Manžel robí popri dochodku už cca 10 rokov. Pokial nemal nárok uplatnovat si nezdanitelnu položku je možne že dlhuje prostriedky aj spatne, alebo tento zákon platí iba od minulého roku? Prečo ho na to nikdy učtovníčka neupozornila? Ako teraz postupovat? Velmi pekne dakujem za odpoved.

  • Dobrý deň,
   kedže váš manžel nemá nárok na NČZD, nemôže mu byť pred zdanením odpočítaná suma 3644,74,- za rok 2012. Preto celoročný príjem vynásobite sadzbou dane 19%, takto vypočítate daň ktorú je povinný zaplatiť. Od tejto vypočítanej dane odpočítané zrazené a odvedené preddavky na daň a rozdiel by sa mal rovnať sume, musí vrátiť.
   Tento zákon v znení, kto nemá nárok na uplatnenie NČZD je v platnosti od roku 2004. Za otázku by stálo, či manžel informoval resp. kedy informoval zamestnávateľa o tom, že je poberateľom výsluhového dôchodku?
   Podľa správnosti, by ste mali podať dodatočné daňové priznanie za posledných 5 rokov a vrátiť dane, z dôvodu uplatňovania NČZD na ktorú nemal nárok. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 5. Dobrý deň,chcem sa opýtať,či je povinnosť podať daňové priznanie v prípade,ak osoba nedosiahla príjem zo živnosti 1822,37 eur,nemá daňovú stratu,ale živnosť v priebehu roka ukončila.Ďakujem.Tina Š.

 6. dobrý deň!
  chcem upresniť,že príjem starobnej dôchodkyne z dohody o vyk.práce bol iba 125,0 EUR-23,75 EUR,plus bol vyplatený brutto príjem 317,0 EUR úroky z pôžičky-kapitálový príjem.Pri podávaní daň.priz.typ B,kedže zd.príj.bol nižší ako pol.nezd.časti vypočíta
  ná daň sa neplatí,ale zrazenú daň 23,75 na zákl.
  žiadosti v daň.priz.vráti.
  dopredu Vám veľká vdaka,pra
  covníčka na klien.zóne vede
  la ešte menej ako ja,smutné

 7. Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom daň. prizn. FO typ A. Máme na dohodu zamestananú dôchodkyňu, ktorej dôchodok je 311 EUR mes= 3732 EUR ročne. Jej ročný zárobok u nás bol 2280 EUR (433,2- odvedená daň), na brigádu pracovala ešte v jednej firme, kde zarobila 550 EUR (odv.ďaň 104,5 EUR). Z toho vyplýva, že si musí podať DP. Chcela by som sa spýtať, či jej výde aj nedoplatok. Podľa mojich výpočtov by nemala platiť nič. Je to správne alebo som niekde niečo zabudla vyplniť?
  (r. 28- ano, r.29- prázdny, r. 32- 2830EUR, r.32a-2830EUR, r.34-2830EUR, r.36-2830 EUR, r.40-2830EUR, r.41-537,70, r.54-537,70, r56-537,70, r.62-537,70)- 0 doplatok

  Moc ďakujem

  • Dobrý deň,
   vaše prepočty sú správne. Keďže ide o dôchodkyňu, ktorá má ročný dôchodok vyšší ako 3644,74,- Eur, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, potom suma zrazených a odvedených preddavkov na daň počas roka sa rovná celkovej daňovej povinnosti v daňovom priznaní.
   Daňóvníčka.

 8. Dobrý deň,

  chcela by som poradiť ohľadom daňového priznania FO typ B. Slovenský živnostník,
  neplatca DPH, vykonáva v Českej republike vodoinštalatérske práce. Služby fakturuje
  v CZK. Má založený účet, na ktorý mu chodia úhrady tiež v CZK. Nevedie jednoduché
  účtovníctvo, uplatňuje si paušálne výdavky. Pri vystavení faktúry v CZK sa mu
  prepočíta kurzom ECB na eurá. Úhrada na bankový účet príde v CZK. Otázka, majú sa mu
  prepočítavať aj úhrady na účte kurzom, prípadne treba brať do úvahy aj vzniknutué
  kurzové rozdiely (zisky,straty), aj ked nevedie účtovníctvo? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   v §6 ods. 10 zákona o dani z príjmu sa píše:
   Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v §6 odsekoch 1 a 2. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
   Preto je potrebné účtovať – evidovať aj kurzové rozdiely tj. kurzová strata resp. kurzový zisk, ktorý je v podstate zdaniteľným príjmov. Vaše otázky sú mimo témy článku a sú skôr zamerané na účtovníctvo a daňové poradenstvo, ktoré nieje cieľom tejto stránky. Na svoje otázky nájdete odbornú odpoveď u daňového poradcu alebo na odborných diskusných fórach zameraných na účtovníctvo či už FO SZČO alebo právnických osob. Daňovníčka.

 9. Dôchodca – ak pracoval na dohodu u zamestnávateľa v roku 2012, môže požiadať aj zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania dane? Alebo musí podať len Daňové priznanie?

  • … môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho posledného zamestnávateľa,ktorý je platiteľom dane v termíne najneskôr do 15.2. Ak nestihnete požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania musíte sama podať daňové priznanie. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 10. Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to so SZČO, ktorá má povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo a na podnikanie používa svoj osobný súkromný účet. Môže si poplatky za vedenie tohto súkromného účtu dať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, alebo nie? a ako je to s kreditnými úrokmi na tomto účte – musí ich zahrnúť do príjmov zvyšujúcich základ dane alebo nie? Ďakujem veľmi pekne

 11. Dobrý deň. Som dôchodkyňa a môj starobný dôchodk v roku 2012 bol 3324,07 Eura. Minuly rok som pracovala na slovenskú živnosť v zahraničí, pár mesiacov, ako opatrovateľka. Výplatu mi vyplácala Slovenská agentúra a môj príjem bol 3348,63 Eur. Nezdanintelná čiastka je 3644,74 Eur. Pri podaní Daňového priznania typu B nie som si istá, či sú následovné riadky správne vypočítané. Riadok 76 až 82. Prosím o radu. V riadku 76 je udaná čiastka ZD 2009,18 Eur z /3348,63 – 1339,45 /40%// , v riadku 77 je výpočet 320,67 Eur z /3644,74-3324,07/, V riadku 80 je čiastka 1688,51 z /2009,67-320,67/ a v riadku je vypočítana daň k úhrade 320,81 Eur z /1688,51 x 19 %/ Vopred veľmi pekne ďakujem.

 12. Dobrý deň,

  je možné že dôchodca, ktorý si v minulom roku zarobil viac ako 1822, 37 EUR by mohol v ďaľšom roku dostať menej v mesačnom dôchodku oproti minulému roku?

  Ďakujem za odpoveď. E

  • dobrý deň,
   zákon o sociálnom poistení nemám naštudovaný.j Toto otázka pre sociálnu poisťovňu alebo pre niekoho kto sa v tejto oblasti orientuje. Poprosím, ak viete niekto odpovedať, prosím poraďte. Daňovníčka.

 13. Dobry den,
  v juni 2012 odisla zamestnankyna na dochodok. Dovtedy pracovala na pracovnu zmluvu 4 mesiace a 2 mesiace na Dohodu. Otazky:
  – aky typ danoveho priznania ma podat za rok 2012
  – uplatnuje si nezdanitelnu cast dane?
  – je mozne, ze jej vyjde preplatok dane?
  Dakujem.

  • dobrý deň,
   – budete podávať daňové priznanie typ A
   – ak nebol starobný dôchodok priznaný spatne k 01.01.2012, máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške v sume 3 644,74,- Eur.
   – ak bol čiastkový základ dane pred odpočítaním NZČD nižší ako 3644,74 ,- , je možné že výsledkom daňového priznania bude preplatok na dani.

 14. Dobrý deň,
  môj otec je invalidný dôchodca, od januára do decembra 2012 pracoval na dohodu pre jedného zamestnávateľa, jeho príjem bol 3949,-€. Úhrn preddavkov na daň (zrazených podľa § 35) bol vo výške 750,31 €. Na manželku si neuplatňuje odpočítateľnú položku. Moje otázka: Ktoré riadky treba vyplniť v oddieloch V. a VI. daňového priznania typu A? V akej sume bude jeho daňový preplatok?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   daňové priznanie v V.oddiely vyplníte na základe potvrdení o príjme a o zrazených a odvedených preddavkov na daň za rok 2012 od všetkých zamestnávateľov. Postupujete na základe matematických odkazov v jednotlivých riadkoch a náklade nápovedy v priamo v priznaní očíslovaných malými čísielkami pri texte v konkrétnom riadku napr. 1) za pomoci Ponaučenia na vyplnenie daňového priznania.
   V.oddiel – riadok č. 32, 32a, a riadok č.34
   VI. oddiel – riadok č. 36,37, 39,40,41,54,62,64
   Na riadku č. 37 uvediete nezdaniteľnú časť základu dane v sume 3644,74,- Eur
   Na riadku č. 40 vyčíslite základ dane tj. rozdiel medzi príjmom z dohody a nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka. Zo základu dane z riadku č. 40 na riadku č. 41 vypočítate daň v vo výšky 19 % z riadku č. 40.
   Na riadku č. 62 uvediete úhrn zrazených a odvedených preddavkov na daň, na riadku č. 64 vyčíslite preplatok ktorý sa rovná rozdielu medzi zrazenými, odvedenými preddavkami a daňou na riadku č. 41. Daňovníčka.

 15. dobrý deň!
  mama mala vyplatené brutto úroky z pôžičky vo firme, kde je spoločníčkou,
  avšak je tiež starobná dôchodkyňa.Ako postupovať pri vypĺňaní danového priznania typu B? bude to príjem z kapitáloveho prijmu na ktorom riadku a nevráti sa jej daň,ktorú si vypočítam,/mám na mysli minimálnu/dakujeme

  • Dobrý deň,
   ide o príjem z kapitálového majetku podľa §7 zákona o dani z príjmu. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. tj. pre rok 2012 je to suma 1822,37,- Eur.
   Ak boli vyplatené brutto úroky vyššie ako 1822,37,- uvediete ich v daňovom priznaní typ B v VII. oddiely riadok č. 3. Pri príjme z kapitálového majetku nieje možné uplatniť nezdaniteľné časť základu dane na daňovníka. Daňovníčka.

    • …. ak ste počas roka 2012 poberala príjem aj zo zamestnania, mala ste aj iný príjem napr. nepeňažnú výhru a súčasne aj vyplatené úroky, ste povinná podať daňové priznanie, pretože váš príjem za rok 2012 bol vyšší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tj. 1822,37,- Eur. Daňovníčka.

 16. Dobrý deň,
  Chcela by som sa spýtať k daňovému bonusu:
  Zamestnankyňa má dcéru, ktorá bola od 1.1.2012.-31.8.2012 evidovaná na ÚPSVaR, má 20 r., od 9/2012 navštevuje denne vysokú školu. Na ÚPSVaR bola evidovaná, pretože pred tým rok si podala prihlášku na VŠ, ale nezobrali ju.
  Táto zamestnankyňa si chce v roč. zúčtovaní uplatniť daň.bonus na dcéru: môže si uplatniť celých 12 mesiacov? Alebo iba za tie 4 (9,10,11,12), počas ktorých dcéra navštevovala VŠ?
  Ďakujem.
  MATA

  • dobrý deň,
   vaša zamestnankyňa si môže uplatniť daňový bonus iba za mesiace 9 – 120/2012.
   Podľa zákona o dani z príjmu daňový bonus možno uplatniť na vyživované dieťaťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Za vyživované dieťa na účely daňového bonusu sa považuje NEZAOPATRENÉ DIEŤA. Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:
   – sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
   – sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
   Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:
   – sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
   – sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

   Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:
   – ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok
   – ktorého štúdium na vysokej škole presahuje štandardnú dĺžku štúdia
   – ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( pre SR = > magister alebo inžinier)

   Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom sa rozumie:
   – štúdium na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov
   – štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia

   Sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole okrem externého štúdia sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Pokiaľ študent preruší štúdium na vysokej škole, nepovažuje sa obdobie počas prerušeného štúdia na účely daňového bonusu za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie nevzniká nárok na daňový bonus. Výnimku tvoria prípady, ak ide o prerušenie zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade nárok na daňový bonus vzniká aj počas prerušenia štúdia.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 17. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať ohľadom zdanenia príjmu za elektrickú energiu vyrobenú Fotovoltaickými panelmi -FVE, kde výroba sa riadi zákonom o energetike a nie živnostenským.
  Ako dôchodca sa v Daňovom priznaní FO typu B vyplní suma dôchodkov v III oddieli riadok 29 a 30.
  Kde sa, v ktorom oddieli uvádzajú príjmy za el. energiu?
  – VI.odd r.6 /z činností, ktoré nie sú živnosťou, ani podnikaním
  alebo
  – VIII.odd-výpočet zákl. dane z ostatných príjmov, r.12 /iné
  Aké prílohy sú potrebné k podanému DP priložiť?
  S pozdravom,
  Jaro

  • – riadok č. 29 – zaškrtnete ak ste poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku od 01.01.2012 alebo vám ho sociálna poisťovňa priznala spätne k 01.01.2012
   – riadok č. 30 – ak ste poberali dôchodok, tak tu uvediete výšku vyplateného dôchodku v uhrne za celý rok 2012.
   – ak vykonávate svoju zárobkovú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, svoje príjmy a k patriace výdavky uvádzate v VI. oddiely na riadku č. 6.
   – kopia dokladu zo sociálnej poisťovne preukazujúca výšku vášho dôchodku za rok 2012
   – ak účtujete v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, prílohou k priznaniu sú aj účtovné výkazy.
   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 18. Dobrý deň. moja známa 23. apríla 2012 odišla do predčasného starobného dôchodku. Za obdobie od 1. 1. do 22. 4. 2012 mala príjem zo závislej činnosti 3310,81 €. V tomto príjme bolo zahrnuté aj trojmesačné odstupné. Celkové poistné mala 250,63 €, čiastkový základ dane 3060,18 € a preddavky na daň vo výške 389,38 €. V potvrdení o príjmoch má uvedenú aj nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 1214,88 € (mesiace 1-4). Má nárok na vrátenie zaplatenej dane alebo na vrátenie určitej časti? Alebo nárok nemá, ale daňové priznanie podať musí. Ďakujem za odpoveď.

  • Vo vašom prípade je v prvom rade dôležité vedieť akým dátumom sociálna poisťovňa priznala vašej známej predčasný dôchodok. Ak bol dôchodok priznaný sociálnou poisťovňou spätne od 01.01.2012, vaša známa nebude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,74 Eur ak bol vyplatený ročný dôchodok vyšší ako NZČD 3644,74,- Eur. Ak bol dôchodok nižší ako 3644,74,- vaša známa má nárok na NČZD v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi 3644,74 eur a výškou ročného dôchodku.
   Ak sociálna poisťovňa priznala predčasný dôchodok od 23.04.2012, vaša známe má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,74,- a podaním daňového priznania je vznikne preplatok vo výške zrazených preddavkov na daň. Ak sa mýlim, prosím opravte ma . Daňovníčka.

   • Ďakujem za odpoveď. Dôchodok jej bol priznaný od 23.4.2012. Takže v daňovom priznaní na riadku č. 36 bude uvedená suma čiastkového základu dane 3060,18 €, na riadku č. 37 celá výška NČZD 3644,74 €, na riadkoch 40 (základ dane), 41 (daň) a 54 (daňová povinnosť) bude uvedená nula. Na riadku č. 62 zrazené preddavky na daň v sume 389,38 € a na riadku č. 64 rozdiel 54 – 62, teda preplatok 389,38 €. Pochopil som to správne? Musí dokladovať aj výšku dôchodku a čo všetko je potrebné doložiť k jej daňovému priznaniu. ďakujem

 19. Dobrý deň, taktiež mám drobný problém s podaním DP. Som poberateľom invalidného dôchodku neprevyšujúceho sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka. Moja manželka bola nezamestnaná (bez príspevkov) a na PN (bez nemocenských dávok) a od 11/2012 jej bol priznaný starobný dôchodok (176€). Pracoval som 5mesiacov na pracovnú zmluvu a 2 mesiace na dohodu.
  Mojou otázkou je,môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť aj na manželku (3 644,64€)? Môžem si uplatniť celú čiastku nezdaniteľnej časti v sume 3 644,64€ aj na seba?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   – ak nieste aj poberateľom starobného dôchodku od 01.01.2012 máte nárok uplatniť si na seba celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2012 tj. 3644,74 Eur.
   – na manželku si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške rovnajúcej sa rozdielu 3644,74 Eur a jej príjmom z dôchodku od 11/2012.
   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 20. Dobrý deň,
  Chcela by som sa spýtať niečo k zamestnaneckej prémii:
  Moja známa bola v r. 2012 celých 12 mesiacov zamestnaná na základe pracov.zmluvy, z toho približne 2,5 mesiaca bola na PN. v zamestnaní bol na ňu poskytnutý príspevok podľa parag.50a zák.č.5/2004 o službách zamestnanosti-príspevok na podporu udržania v zamestnaní. V prípade, že jej vznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, má na ňu nárok, keďže jej zamestnávateľ vyplácal vyššie spomenutý príspevok?
  Ďakujem pekne.

  • Dobrý deň,
   aj keď vaša známa splnila všetky podmienky na priznanie zamestnaneckej prémie (dosiahla požadovaný príjem, ktoré poberala aspoň 6 mesiacov, nemala príjem z kapitálového majetku, nemala príjem patriaci medzi ostatné príjmy, nieje poberateľom dôchodkov) nevzniká je nárok na zamestnaneckú prémie pretože ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.
   Hovorí o tom § 32a ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmu. Daňovníčka.

 21. Dobrý deň,chcel by som sa opýtať,som zamestnaný na pracovnú zmluvu a zároveň poberám invalidný dôchodok za rok 2012 to je 3328.80. Akú výšku si mám uplatniť na zníženie základu dane? Ďakujem

  • dobrý deň,
   máte nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na za rok 2012 v sume 3644,374 Eur. Nárok na NZČD nemajú iba poberatelia starobného dôchodku, predčasného dôchodku a výsluhového dôchodku. Daňovníčka

  • …. áno, môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela vo výške rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane a výškou jeho ročného dôchodku. ak sa mýlim prosím opravte ma. Daňovníčka.

 22. Predčasný starobný dôchodca vykonaval prácu na dohodu v roku 2012 v sume 500€ , dôchodok poberá od 1.6.2012 má nárok na odpoč.položku?
  2,prípad- poberateľ pred.dôchodku od 1.7.,2012 má nárok na daňový bonus do konca roku 2012?

 23. som starobná dôchodkyňa dôcodok som mala v r.2012 .2928eur a ako SZČO so mala hrubý príjem 4042eur budem platiť odvody do soc.a zdrav.poisťovne aj od 1.7.2013,alebo sa môžem vtedy odhlásiť zo soc.a zdrav.poisťovne?
  ďakujem za odpoveď

  • minimálny vymeriavaci základ pre poistencov je od 01.01.2013 je 393,- Eur.
   …….. od 01.07.2013 vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SzčO, aj jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol zta rok 2012 vyšší ako 13 x 393 = 4716 Eur.

   Daňovníčka.

 24. Dobrý deň, mám dve známe, ktoré potrebujú poradiť:
  1. je poberateľkou predčasného dôchodku a zároveň pracuje na dohodu. Tam zarobila 1390€, zrazených podľa §35 jej bolo 260€. Je povinná podať DP alebo si ho môže podať iba dobrovoľne?
  2. je na neplatenej predĺženej materskej a je zároveň dohodárkou. Z dohody zarobila 1000€ a bolo jej podľa §35 zrazených 200€. Je povinná podať DP alebo si ho môže podať len dobrovoľne? Oplatí sa jej to?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   obe Vaše známe sú povinné si urobiť ročné zúčtovanie dane, tzn. podať si daňové priznanie, pretože počas roka im boli strhnuté preddavky na daň. Svoju celoročnú daňovú povinnosť budú poznať až na základe podaného daňového priznania.
   1.Podľa zákona o dani z príjmu, daňovník ktorý je na začiatku zdaňovacie obdobia ( k 01.01.2012) poberateľom starobného, predčasného, výsluhového dôchodku daň z príjmu neplatí ak úhrn jeho príjmov za zdaňovacie obdobie nepresiahne 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tj. 1844,37,- Eur. Podaním daňového priznania vznikne vašej známej preplatok, ktorý jej správca dane vráti na základe žiadosti.
   2. Vaša známa na predlženej materskej dovolenke si v podanom daňovom priznaní uplatní celoročnú nezdaniteľnú časť základu dane. Podaním daňového priznania jej vznikne preplatok, ktorý jej správca dane vráti na základe žiadosti. Daňovníčka.

   • Ďakujem za odpoveď, už mi je to jasné. Len sa chcem ešte spýtať na ten prvý prípad… Je moja známa povinná predkladať na daňový úrad aj doklad o vyplatenom dôchodku? Mala by si zrejme toto tlačivo pýtať, aby sme mohli zistiť, akú nezdaniteľnú čiastku si môže uplatniť (či dostala dôchodok vyšší ako 3644,74)? Alebo ak zarobila menej ako 1844,37€ automaticky jej vrátia celú zrazenú daň?

    • …. daňové tlačivo je daňovník povinný vyplniť podľa predtlače a tak ako sa konkrétneho daňovníka týka. Vaša známa je povinná dokladovať svoju výšku dôchodku aj keď v tomto prípade preplatok nebude závisieť od toho či má alebo nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. V § 46 zákona o dani z príjmu je uvedená klauzula, ktorú som vám citovala v predošlej odpovedi. Preplatok jej vznikne zaklade faktu, že je k 01.01.2012 poberateľom predčasného starobného dôchodku a úhrn jej príjmov je nižší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

     • Asi som zle položila nadväzujúcu otázku, prepáčte. Chcem vedieť, či ak mala príjem nižší než 50% NČZD musí v DP uvádzať v akej výške jej bol vyplatený predčasný dôchodok? Alebo môžeme toto políčko nechať nevyplnené?

     • …..áno, v daňovom priznaní uvádzate výšku ročného vyplateného predčasného starobného dôchodku za rok 2012.

 25. Som na predčastnom dochodku od 15. 7. 2011 do 20.8.2012 možem vykonávať príležitostnú činnosť za odmenu s tým, že táto mi bude vyplatená podľa zákona o dani z príjmov z príležitostnej činnosti, ktorý je len do výšky 500eur oslobodený od dane?

 26. Manželka má predčasný dochodok od 3.1.2012 v sume 233.4e a starobny dochodok od 15.8.2012, plus pracuje na dohodu ,zarobok 1632e ,preddavok na dan 310e.Má nárok na vrátenie predavku dane v plnej sume. Ďakujem

  • dobrý deň,
   áno, máte nárok na vrátenie zrazeného preddavku na daň. Manželkin zárobok je nižší ako 50%sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka tj. 1822,37 Eur za rok 2012. Daňovníčka

 27. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či výsluhový dôchodca mal príjem za rok 2012 okolo 18 000 eur, môže si robit daňové priznanie ako starobný dôchodca s tým, že sa mu všetka daň vráti? Ďakujem Jozef

  • Dobrý deň,
   podľa zákona o dani z príjmu starobný dôchodcovia, výsluhový dôchodcovia a predčasný dôchodcovia nemajú nárok na uplatnenie celej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ak je výška ročného dôchodku vyššia ako suma NČZD v sume 3644,74 za rok 2012. Ak aj je váš dôchodok nižší ako táto suma máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka rovnajúcej sa rozdielu medzi 3 644,74 Eur a vaším dôchodkom. V takomto prípade vám časť zrazenej dane môže štát vrátiť ale určite nie celú. Daňovníčka.

 28. Dobrý deň.chcela by som sa opitat.mama je na dôchodku a pracovala na dohodu.neviem čí do daňového priznania má dať starobný alebo aj vdovský dôchodok ked mala úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov 1950€ za 11 mesiacov a úhrn preddavkov na daň 370,50€bez daňového bonusu.ďakujem Amerika

  • Dobrý deň,
   starobný dôchodok ani vdovský dôchodok sa do príjmu nezapočítava. Výška starobného dôchodku sa v daňovom priznaní informatívne uvádza na strane č.2, kde daňovník uvádza či bol v sledovanom zdaňovacom období poberateľom starobného dôchodku a v akej výške. Neuvádzate výšku starobného dôchodku za rok 2012. Ak bol starobný dôchodok vyšší ako 3644,74 Eur nemáte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ak bol dôchodok nižší ako 3644,74 Eur máte nárok na nezdaniteľnú časť v výške rozdielu medzi sumou 3644,74 a výškou ročného dôchodku.

     • …..áno, na riadku 37 si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka rovnajúcej sa rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane tj. 3644,74 Euro a výškou ročného dôchodku.výške rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane a výškou jeho ročného dôchodku.

 29. Dobrý deň, som poberateľ invalidného dôchodku so zníženou prac. schopnosťou o 80%.
  V roku 2012 som prenajímal nehnuteľnosť a môj príjem bol 5798 Eur.
  Z tejto sumy si odpočítam 500 Eur a potom paušálne výdavky 40%, alebo najskôr paušálne výdavky a potom 500 Eur.Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   z celkových príjmov z prenájmu odpočítate oslobodenú časť 500,- Eur a potom počítate paušálne výdavky 40%. tj
   5 798 – 500 = 5 298 x 40% = 2 119,20 Eur. následne 5 298 – 2119,20 = 3178,8 x 19% = 603,98 eur daň.

 30. dobry den mam 30 rokov a som na plnom invalidnom dochodku.mam 8 rocneho syna a chcela som sa spitat ci mam narok na danovy bonus na deita ked beriem 281 mesacne dochodok.

  • dobrý deň,
   vzhľadom k tomu, že nepoberáte príjem zo zamestnania z ktorého by vám zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, nemáte z čo si uplatniť daňový bonus na dieťa. Daňový bonus si môže uplatniť otec dieťaťa:
   – ak mal v roku 2012 príjem zo zamestnania alebo zo živnosti na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Ak si chce otec uplatniť daňový bonus na syna, musia žiť v spoločnej domácnosti. Daňovníčka

 31. dobry den, prosim Vas o odpoved. Moj hruby prijem zo zahranicia bol 2500 € z toho vydavky 1000 € . Teda cisty prijem bol nizši ako 1822 €. Musim podat danove priznanie? Dakujem.

  • Dobrý deň,
   bolo potrebné bližšie špecifikovať o aký druh príjmu ide, pretože pri takto položenej otázke vám na ňu odpovedať neviem. Na území Slovenska ste považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou číže daňovým rezidentom alebo s obmedzenou daňovou povinnosťou čiže daňovým nerezidentom?

   • Dobry den, som starobny dochodca a pracovala som na rakusku zivnost, avsak len od 22.8. do 29.10. 2012. Zivnost je ukoncena aj praca. Netusim aky som danovnik.

    • dobrý deň,
     podľa toho čo píšete ste považovaná za daňového rezidenta na uzemí SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou a preto na Slovensku zdaňujete celosvetové príjmy.
     S rakúskom má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a uplatňujte sa metoda vyňatia príjmov. Ide o to, že síce podáte daňové priznanie uvediete tam príjem, vydaje a daň zaplatené v rakúsku ale vďaka zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia sa príjmy z rakúska zo zdanenia výjmu a vy tu neplatíte žiadnu daň z príjmov. Písali sme o tom aj v článku: Daňové priznanie opatrovateľky v rakúsku, nájdete ho tu: http://www.123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/opatrovatelky-v-rakusku/.

 32. Dobrý večer, prosím Vás, chcem sa opýtať či si môže uplatniť rozdiel odpočítateľnej položky manžel na manželku, ktorá je SZČO, mala príjem z podnikania 1730 €, dotáciu z ÚP ktorú si dala v r. 2012 do ZD vo výške 1712 €. Príjem spolu je 3442 €. Ďakujem

  • Dobrý deň,
   áno, váš manžel si môže na vás uplatniť vo svojom ročnom zúčtovaní dane za rok 2013 nezdaniteľnú časť dane na manželku. Do vašeho príjmu sa započíta príjem z podnikania v sume 1730 Eur a dotácia z ÚP v sume 1712,- Eur. Výška nezdaniteľnej časti dane na manželku by sa mala pohybovať vo výške rozdielu 3644,74 – 3442 = 202,74 Eur. Daňovníčka.

 33. Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či mám povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2012. Som starobný dôchodca, ktorého ročná výška dôchodku je 9600,- EUR. Okrem toho mám celkový ročný príjem z prenájmu nehnuteľností vo výške 2100,- Eur. Po odčítaní 500,- eur je môj príjem 1600,- Eur. Mám povinnosť podávať si daňové priznanie, ak môj príjem z prenájmu nepresiahne čiastku 1822,37 Eur? Ďakujem vám za vašu odpoveď.

  • Dobrý deň,
   áno, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu z prenájmu. Pri testovaní vašeho príjmu z prenájmu sa berie do úvahy hrubý príjem pred odpočítaním oslobodenej časti 500,- Eur tj. váš príjem z prenájmu je 2100,- Euru čo je viac ako 50%sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, pre rok 2012 ide o sumu 1822,37,-Eur. Daňovníčka.

 34. Dobrý deň,
  prosím Vás o radu. Som starobná dôchodkyňa.Pracujem na dohodu. Príjem za rok 2012 :Starobný dôchodok je 352,20 x 12 mesiacov = 4226,40 € + vdovecký dôchodok 117×12 = 1404 €, t.j. dôchodky spolu 5630,40 €. Príjem z dohody je v hrubom 1972,97 €. Zrazenú daň som mala 374,81 €. Zrejme mi zrazený preddavok nevrátia(ani jeho časť) aj keď podám daňové priznanie. Nemýlim sa však?

  • Dobrý deň,
   je to tak ako píšete. Váš príjem je vyšší ako 50%sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka tj. 1822,37 Eur a Váš starobný dôchodok je tiež vyšší ako ročná suma nezdaniteľnej časti dane na daňovníka tj 3644,74 eur. Ak by bol váš ročný starobný dôchodok nižší ako 3644,74 Euro mali by ste nárok na odpočitateľnú položku v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi sumu 3 644,74Eur a vaším ročným starobným dôchodkom. Daňové priznanie si však podať musíte. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2012 ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, a toto je aj vaša situácia. Daňovníčka.

 35. ,prosím Vás o radu : Som starobná dôchodkyňa, ale pracujem príležitostne na dohodu. príjem za rok Dôchodok je 234,50 x 12 mesiacov = 2814 €. Príjem z dohody je v hrubom 1884,69 €. Zrazenú daň som mala 358,09 €. Mám manžela na invalidnom dôchodku , ktorý poberá invalidný dôchodok vo výške 203,90 od 01.01.2012. Môžem si uplatniť prosím Vás odpočitateľnú položku NČZD na seba a aj na manžela ? A v akej výške. Ďakujem za poradenie.

  • Dobrý deň,
   áno, máte nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v sume 830,74 Eur a na nezdaniteľnú časť dane na manžela v sume 1 197,94 Eur. Daňovníčka.

   • Ďakujem Vám veľmi pekne za radu , veľmi ste mi pomohla. Prajem Vám veľa úspechov a trpezlivosti pri Vašej záslužnej práci v pomoci dôchodcom.

 36. dobry den.prosim poradte mi.moja mama berie dochodok 380e.a pritom pracuje ako opatrovatelka.ma hruby prijem 190e.mesacne,takze plati preddavky na dan.oplati sa podat danove priznanie?vratia jej preddavky?dakujem

  • Dobrý deň,
   určite by som poradila Vašej matke aby si podala daňové priznanie za rok 2012. Zákon o dani z príjmu umožňuje aby bol pracujúcim dôchodcom s príjmom do výšky sumy 50% nezdaniteľnej časti dane zrazený preddavok na daň vrátený na základe podaného daňového priznania. Daňovníčka.

   • dakujem krasne za skoru odpoved,ale ked som to dobre pochopila,tak prijem je vyssi ako 50% nezdanitelnej časti dane,pretoze ma prijem 2280e.v hrubom za cely kalendarny rok.alebo sa to pocita v čistom?asi nie čo?tak co urobit?dakujem vopred

    • Dobrý deň,
     príjem sa počíta v hrubom, počítate správne. Kedže jej príjem ako opatrovateľky je vyšší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti dane, vaša matka si daňové priznanie podať musí resp. o vykonanie ročného zúčtovania dane požiada svojho zamestnávateľa. Kedže ročný starobný dôchodok vašej matky je vyšši ako nezdaniteľná časť na daňovníka, dane jej štát nemôže vrátiť. Daňovníčka.

     • dobry den,znova vam velmi pekne dakujem za odpoved.rocne zučtovanie uz mame v ruke.takze ked preddavky boli riadne zrazene,napriek tomu musime podat danove priznanie?mamka ma manžela tiez na starobnom dochodku.ona nema narok na žiadnu odpočitatelnu položku?pytam sa len preto že tu odpovedate inej pani a tej radite ,že si može uplatnit odpočitatelnu polozku.prajem vam krasny den a vela zdravia

     • … daňové priznanie musí podať. Počas roka sú zražané len preddavky na daň. Počas roka ste mohli mať rozne iné príjmy, ktoré podliehajú dani ale preddavkovo sa z nich daň neplatí ako pri príjme zo zamestnania. Celkovú daňovú povinnosť poznáte až po ročnom zúčtovaní príjmov u zamestnávateľa alebo podaním daňového priznania, kde uvádzate všetky príjmy za rok. Vo vašej situácii išlo len o príjem z dohôd, ale daňové priznanie podať musíte nakolko váš celkový príjem z dohôd bol vyšší ako 1 822,37,- EUR čo je 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka.
      V otázke na ktorú sa odvolávate, nešlo o starobného ale o invalidného dôchodcu. Ale aj vo vašom príklade sa môže uplatniť nezdaniteľná časť na manžela ak jeho starobný dôchodok je nižší ako 3 644,73 Eur / rok. Odpočitateľná položka by sa mala pohybovať potom vo výške rozdielu medzi 3 644,73,- a ročným starobným dôchodkom Vášho manžela….

 37. Nie nebol mi priznaný spätne, odišla som riadnom dátume, ako mi vznikol nárok.
  Posledný zamestnávateľ mi už poslal potvrdenie o príjme, takže si DP urobím sama. Dakujem za odpoveď.

 38. Dobrý deň, od júla 2012 som na strabnom dôchodku. Nikde nepracujem. Potrebujem si urobiť DP ” A” a chcem vedieť, či mám nárok na celú NČZD t.j. 3644,74 .

  • Dobrý deň,
   ak Vám starobný dôchodok bol priznaný spätne k 01.01.2012 nemáte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ale ak máte starobný dôchodok priznaný od. 01.07.2012 máte nárok na nezdaniteľnú časť dane na daňovníka za rok 2012 v plnej výške tj. v sume 3 644,74,- Eur. Ročné zúčtovanie vám môže urobiť aj váš posledné zamestnávateľ u ktorého ste si uplatňovala mesačne nezdaniteľnú časť na daňovníka. Musíte ho však o to požiadať do 15.02.2013 a doručiť mu všetky potrebné doklady. Daňovníčka.

 39. Prajem pekný deň,
  poprosim o informáciu ohľadom daňového priznania. V roku 2012 som bola 5 mesiacov PN a od júna predcasný dôchodca. Pracovala som aj na dohodu a príjem som mala spolu 1608.- €, preddavky na daň som mala spolu 213,-€. Prenajímala som aj byt a príjem som mala 3000.-€. Chcela by som si uplatniť paušal vo výške 40%. Čo všetko si možem ešte odpočítať, a ako vôbec postupovat aby som vedela správne urobiť daňové priznanie. Zaratava sa aj vyška dôchodku? Je to zhruba necelých 2300,-€. Vďaka za pomoc.

  • Ďakujem za odpoveď. Ešte pre upresnenie, že prvých 5 mesiacov som bola PN a od šiesteho mesiaca mám priznaný predčasný dôchodok, teda nie spätne od 1.1.2012. Mám nárok na nezdaniteľnú časť dane v daňovom priznaní? Ak áno, tak v akej výške ? Do ktorého riadku sa uvádza? Vďaka.

   • Dobrý deň,
    áno, ak nemáte predčasný starobný dôchodok priznaný spätne k 01.01.2012, máte nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tj. v sumu 3 644,74 Euro. Uvádzate ho v riadku č. 37 daňového priznania typ A. Daňovníčka

    • Asi sme sa zle pochopili. Vyššie som pisala, že som bola prvých 5 mesiacov PN , od 6/2012 som predčasný dôchodca a príjem z prenájmu som mala 3000,-€ (tu chcem uplatniť paušal 40%) a z dohôd som mala príjem 1608,-€. Preddavky na daň som mala 213,-€. takze daňové priznanie by som mala podávať “B”. Takze aj tak si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka ? A ktoré a koľko riadkov vyplňujem na tlačive B. Srdečna vďaka, veľmi mi to pomôže.

     • Pochopila som správne, že pri prenájme nemožem odpocitat tých 500,-€ , ak je príjem pasívny? A môžem odpočítať 40% paušal? Ďakujem Anna

     • …. z celkových príjmov z prenájmu môžete a máte nárok na odpočítanie oslobodenej časti 500,- Euro.
      Celkové príjmy z prenájmu: 3000 – 500 = 2 500 – toto je zdaniteľný príjem z prenájmu
      40% paušálne výdavky: 2 500 x 40% = 1 000 – toto sú výdavky
      Základ dane je potom: 2 500 – 1000 = 1 500

      Príjmy delíme na aktívne a pasívne len v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Pre vysvetlenie: medzi aktívne príjmy patrí príjem zo zamestnania a príjem z živnosti teda SZČO. Príjem z príležitostného prenájmu je príjem pasívny. Nezdaniteľnú časť dane od 01.01.2011 odpočítavate iba od aktívnych príjmov.

     • – Kedže Vám predčasný dôchodok bol priznaný od 06/2012 máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka v plnej výške pri príjme z dohôd o vykonaní práce. Vyplnite riadky v ODDIELY V. č. 34, 34a, 36. Nezdaniteľnú časť uvediete v riadku č. 77
      – Pri príjme z prenájmu nieje možné uplatňovať nezdaniteľnú časť dane na daňovníka od 01.01.2012, pretože ide o pasívny príjem. Vyplnite tabuľku č.1 v ODDIELY VI. riadok č.10 a č. 12, stl.č. 1 a stl. č. 2.

      Následne pokračujete vo vyplňovaní daňového priznania buď za pomoci poučenia na vyplnenie DP a zúčasne sa necháte viesť odkazmi v jednotlivých riadkoch, ktoré vám napovedia z ktorého riadku a kam sa prevádza konkrétny číselný údaj.
      Ako pomôcku Vám ešte môžem odporučiť náš článok: “Prevedieme vás krok za krokom vypĺňaním daňového priznania FO typu B” nájdete ho tu: http://www.123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/vyplnujeme-danove-priznanie-k-danie-z-prijmu/

  • Dobrý deň,
   na základe vyššie uvedených príjmov budete za rok 2012 podávať daňové priznanie typ B. V daňovom priznaní uvediete príjem:
   – zo zamestnania na základe potvrdenia od zamestnávateľa o príjme a o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z rok 2012
   – príjem z prenájmu bytu po odopočítaní oslobodenej časti v sume 500,- Euro a výdavky v sume 40% z týchto príjmov.
   Váš príjem zo starobného dôchodku je od dani z príjmu oslobodený, nezdaňuje sa. Ak vám bol predčasný starobný dôchodok priznaný spätne k 01.01.2012, jeho výšku uvádzate v III: ODDIELY v r. č. 29 a 30 a nemáte nárok na zdaniteľnú časť dane na daňovníka.

   Daňovníčka.

 40. Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať na problém: v roku 2012 dôchodca pracoval na dohodu, a to po dobu 7 mesiacov za odmenu 190 Eur mesačne. Preddavky na daň boli odvádzané vo výške 36,10 Eur mesačne. Výška jeho starobného dôchodku v roku 2012 presahuje nezdaniteľnú časť na daňovníka a je vo výške asi 4200 Eur. V hore uvedenom článku je však napísané, citujem: “Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nepresiahne 16,60 Euro alebo celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.” Ako je to teda? Má dôchodca nárok na vrátenie odvedených preddavkov na daň, ak jeho príjem z dohody bol 1330 Eur? A ak áno, akú sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka ma uviesť v daňovom priznaní?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   áno, dôchodca zo zadania otázky, má nárok na vrátenie zrazenej dane, pretože jeho príjem z dohody za zdaňovacie obdobie 2012 je nižší ako 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tj. 1844,35 Euro. V daňovom priznaní neuvádzate nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože ročný starobný dôchodok 4 200,- je vyšší ako nezdaniteľná časť dane na daňovníka 3 644,74 Eur. Nárok na nezdaniteľnú časť dane v daňovom priznaní má dôchodca, ktorého ročný starobný dôchodok je nižší ako nezdaniteľná časť dane na daňovníka 3644,74 Eur.
   Zákon o dani hovorí kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie a za akej situácie sa daň z podaného daňového priznania nevyrubí tj. ak ste ako daňovníčka povinná podať daňové priznanie a vypočítali ste si, že Vaša výsledná daňová povinnosť je napr. 9,50 Euro, tak správca dane z vášho priznania Vám daň nevyrubí, pretože je nižšia ako min. výška dane 16,60 Euro.

   Daňovníčka.

   • Ďakujem za odpoveď a mám ešte doplňujúcu otázku: čo teda uvádzam v daňovom priznaní typu A? Ak uvediem len príjem z dohody 1330 Eur a hodnotu starobného dôchodku a neuvediem žiadnu odpočitateľnú položku, daňová povinnosť bude stále 252,70 Eur, t.j. rovnaká ako suma odvedená na preddavkoch, takže nevznikne žiaden preplatok na dani.
    Ďakujem

    • Dobrý deň,
     Daňové priznanie typ A vyplníte tak ako píšete. Na riadku č. 41 uvediete daňovú povinnosť v sume 252,70 Euro. Potom pokračujete riadom č. 54 ” Daň (daňová povinnosť)” do ktorého vpíšete nulu. V tomto riadku je odkaz na bod č. 12) v daňovom priznaní na konci oddielu č. VI. Bod č. 12) hovorí, že ak celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka alebo ak ide o daňovníka poberajúceho starobný dôchodok, tak na riadku č. 54 uvádza nulu.
     Následne pokračujete riadkom č. 62 kde uvediete sumu zrazených preddavkov na daň a následne riadom č. 64 daňový preplatok v sume rovnajúcej sa zrazeným a odvedeným preddavkom. Na riadku č. 77 uvediete počet príloh k daňovému priznaniu a priznanie podpíšte. V oddiely č. XII vyplníte žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Daňovníčka.

 41. Dobrý den prajem. Otázočka. Mám podat danove priznanie, ked som pracovala na dohodu ako dochodca a moj príjem bol mesacne 120 eurav roku 2012?Dalej by ma zaujímalo, ak ano či to može za mna urobit organizácia v ktorej som pracovala, alebo aký je postup.

  • Dobrý deň,
   Daňové priznanie si môžete podať aj sama alebo o to môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa. Ako dôchodca nemáte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane počas roka. A pPreto ak ste mala viacero zamestnávateľov počas roka 2012, môžete o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek. Musíte ho o to požiadať do 15.02.2013 a doručiť všetky potrebné doklady. Ak je Váš ročný dôchodok nižší ako ročná odpočitateľná časť na daňovníka, pri ročnom zúčtovaní dane Vám bude zohľadnená alikvotná časť nezdaniteľnej časti dane na daňovníka.

   Daňovníčka.

 42. Dobry den,
  som pracujuca dochodkyna. Moj starobny + vdovsky dochodok je 400 Eur mesacne. Prechodny pobyt mam v Bratislave, dochadzam za pracou do Viedne. Cisty mesacny zarobok 900 Eur minus cestovne 130 Eur = 770Eur. Odvody platia za mna vo Viedni okrem dochodkovych, lebo som pracovala iba od oktobra do decembra, teda 3 mesiace. Som povinna podat danove priznanie na Slovensku, kolko by to malo byt? Dakujem

  Alzbeta

  • Dobrý deň,
   Pri určení povinnosti podať na uzemí SR daňové priznanie z dôvodu poberania príjmu z rakúska,je v prvom rade potrebné určiť kde je ste rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo nerezidentom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Tejto problematike sme sa venovali v samostatnom článku, ktorý nájdete tu http://www.123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/a-pracujuci-v-zahranici.
   Rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou voči SR) ste napr. vtedy ak máte na území SR trvalý pobyt a:
   • pracujete v zahraničí menej ako 183 dní v roku
   • do zahraničia dochádzate denne za prácou
   • ste v zahraničí viac ako 183 dní v roku ale na Slovensku žije vaša rodina, vlastníte byt a platíte hypotéku, máte tu dalšie osobné, rodinné, kultúrne, ekonomické vzťahy.

   Ak správne dedukujem z vášho zadania, tak ste rezidentom SR tj. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou z čoho vám vyplýva zdanenia celosvetových príjmov na území slovenska. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu príjmov z rakúska aj na slovensku, bola pre tieto potreby medzi oboma štátmi uzavretá Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a určena metoda zdanenia príjmom. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa v pri príjmoch z rakúska uplatňuje metoda vyňatia príjmov. V podávanom daňovom priznaní uvediete príjem zo slovenska (ak ste nejaký mali na základe dohody ) a aj príjem z rakúska ale pre účely zdanenia tento rakúsky príjem vyjmete. V daňovom priznaní sa síce uvádza ale nezdaňuje sa.
   Váš starobný a vdovský dôchodok nieje predmetom dane, je od dani z príjmu oslobodený.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka

  • Dobrý deň,
   ak ide o situáciu, že si chcete na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť dane na manželku pri ročnom zúčtovaní príjmov u svojho zamestnávateľa, tak áno, do príjmu manželky sa započítava aj starobný dôchodok.

   Daňovníčka.

 43. Od roku 1985 do 31.08.2012 som pracoval na dobu neurčitú už 27,5 roka, ako štátný zamestnanec a odišiel som do predčasného dôchodku od 01.09.2012. Je potrebné podať daňové priznanie, ako dôchodca za rok 2012 na 8 mesiacov odpracovaných v roku 2012 v štátnej organizácii, alebo je táto povinnosť na zamestnávateľovi. Počas zamestnania to vykonával zamestnávateľ príslušným tlačivom, ktoré sa podpisovalo.

  • Dobrý deň,
   ak ste poberal príjem len zo zamestnania, môžete do 15.2.2013 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, svojho posledného zamestnávateľa u ktorého ste si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

   Daňovníčka.

 44. Dobrý deň,
  ak Vaša mama nadobudla byt pred 31.10.2010 a mala v ňom trvalý pobyt min dva roky pred predajom, príjem z predaja takéhoto bytu je oslobodený od dani z príjmu. Ak nieje splnená podmienka trvalého pobytu, od dani z príjmu je oslobodený aj predaj bytu, ak by ho Vaša mama vlastnila min. 5 rokov. pred jeho predajom. Z príjmu z predaja bytu nieje Vaša mama povinná platiť odvody za zdravotné poistenie.

  Daňovníčka

 45. Dobrý deň, chcela by som opýtať. Mama je na starobnom dôchodku a predala byt za 51.000. Z toho vyplatila úver vo výške 43.000. Je povinná odviesť daň zdravotnej poisťovni a štátu? Ak áno v akej výške a v akom zákone by som to našla. Ďakujem INGA

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.