Prevedieme vás krok za krokom vypĺňaním daňového priznania FO typu B

Prevedieme vás krok za krokom vypĺňaním daňového priznania FO typu B

Mali ste v roku 2014 príjem zo zamestnania, zo živnosti a z prenájmu? Pýtate sa dokedy treba podať daňové priznanie? V nasledujúcich riadkoch Vám krok za krokom pomôžeme na názornom príklade vyplniť daňové priznanie typ B za zdaňovacie obdobie 2014.

Zadanie modelovej situácie:

Pán Anton Veselý si otvoril živnosť od 01.01.2014. Príjmy zo živnosti mu plynuli do konca roka 2014. Predmetom jeho živnosti je vedenie účtovníctva. Živnosť prevádzkuje sám, bez zamestnanca. Pri príjmoch z živnosti vedie jednoduché účtovníctvo.

Popri živnosti mal pán Veselý príjem zo zamestnania v období január až apríl 2014. Po skončení pracovného pomeru dostal pán Veselý od bývalého zamestnávateľa potvrdenie o príjme a o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2014.

Od  augusta 2014 do decembra 2014 mal príjem z prenájmu bytu. Na začiatku prenájmu bola vyplatená jednosečná zábezpeka v sume 290 Euro.  Byt nieje v BSM manželov, pán Veselý ho nadobudol pred manželstvom a nieje zaradený v obchodnom majetku. Pri príjme z prenájmu vedie evidenciu o príjmoch a výdajoch v časom slede, o zásobách a pohľadávkach.

V spotrebiteľskej súťaži vyhral mobilný telefón v hodnote 350 Euro.

Pri príjmoch zo živnosti a z prenájmu bytu si uplatňuje skutočné výdavky. Pán Veselý nie je platiteľom DPH.

Pán Veselý je ženatý. Jeho manželka Janka Veselá pracovala od 01.01.2014, dňa 17.09.2014 nastúpila na materskú dovolenku. Manželom Veselým sa 20.11.2014 narodil syn Andrej Veselý.V daňovom priznaní si chce v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na syna a nezdaniteľnú časť dane na manželku. 

Základné osobné a číselné údaje

DIČ: 1020159714

Číslo bankového účtu: Tatra Banka, a.s., 2628946555 /1100

Meno a priezvisko: Ing. Anton Veselý

Ročné číslo: 760518/9632

Trvalé bydlisko: Kvetná 10, Nitra 949 01

Príjem zo zamestnania podľa §5 v roku 2014: 3 800 Euro / brutto

 • Zdravotné a sociálne odvody zrazené zamestnávateľom: 509,20 Euro
  • Zdravotné poistenie za rok 2014: 52 Euro
  • Sociálne poistenie za rok 2014: 357,20 Euro
  • Zrazený preddavok na daň z príjmov: 394,43 Euro

Nepeňažná výhra: 350 Euro

Príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) v roku 2014: 15 400 Euro

Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm.b):  5 290 Euro. Z toho:

 • Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne postenie: 1 206,10 Euro
 • Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 397 Euro

Suma zaplatených preddavkov na daň zo živnosti: pán Veselý nebol povinný platiť preddavky na daň z príjmu FO z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2011

Celkový príjem z prenájmu bytu podľa § 6 ods. 3 za rok 2014: (5x 290) + 290 = 1 740 Euro

Celkové preukázateľné výdavky z prenájmu bytu za rok 2014: 615 Euro

Meno a priezvisko manželky: Janka Veselá

Ročné číslo manželky: 786221 / 6781

Príjem manželky:

 • zo zamestnania 2014 po odpočítaní  ZP a SP: 2893,58 Euro
 • materský príspevok za november a december: 850 Euro

Meno a priezvisko syna: Andrej  Veselý

Rodné číslo: 121120 / 1155

Daňový bonus za november a december 2014: 21,03 x 2 = 42,60 Euro

(údaje v modelovom príklade sú vymyslené, podobnosť so skutočnými osobami je čiste náhodná).

Pán Veselý mal v zdaňovacom období príjem zo zamestnania podľa § 5, príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), príjem z príležitostného prenájmu podľa § 6 ods. 3 a nepeňažný príjem – výhru podľa § 8 ods. 1 písm. j).

Podľa zákona o dani z príjmov č. 593/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosial zdaniteľné príjmy presahujúce 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Pre rok 2014 je to suma 1 822,37 Euro. Príjem pána Veselého za rok 2014 je vyšší ako táto suma, preto je povinný podať daňové priznanie. Vyplní daňové priznanie typ B s označením DPFOBv12 _ 1. Toto tlačivo je určené pre daňovníkov,  ktorí mali príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa  § 5, § 6, § 7 a § 8 zákona o nie sú od dani oslobodené.

Tlačivo daňového priznania za rok 2014 si môžete stiahnuť tu

Anton Veselý vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok 01.

DIČ: 1020159714

Druh daňového priznania – označí znamienkom “x” riadne daňové priznanie

Rok –  vyznačí rok 2014, je to zdaňovacie obdobie za ktoré  podáva daňové priznanie.

Správca dane oznámil p. Veselému číslo účtu správcu dane vedeného  pre daňovníka – preto daňovník znakom „x“ vyznačí, že áno.

Riadok 03

SK NACE –  uvedie kód 69.20.0 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností nájdete tu:  Do kolonky Hlavná, prevažujúca činnosť napíše: vedenie účtovníctva

Riadok 04,05,06,

– osobné údaje: meno, priezvisko a titul: Veselý Anton, Ing.

Riadok 07,08, 09,10, 11,12

– uvedie trvalú adresu a číslo telefónu: Kvetná 10, Nitra 949 01

Riadok 26

 •  názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Anton Veselý uvedie Tatra Banka, a.s., 2628946555 / 1100

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

– tento oddiel nevypĺňa.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Údaje potrebné pre uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, na manželku / manžela

Anton Veselý nebol na začiatku zdaňovacieho obdobia 2014 poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods 6.

Riadok 31

 • uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky: Janka Veselá, rod. č. 786221 / 6781
 • uvedie výšku príjmu manželky v roku 2014 v celkovej sume: 3 743,58 Eura.

Do vlastného príjmu manželky – manžela sa započítava akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo či ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane. Do vlastného príjmu manželky sa započítava okrem príjmu zo zamestnania po odpočítaní príspevkov na poistné aj materská. Je to dávka sociálneho poistenia, nie štátna dávka, ktorá sa do vlastného príjmu nezarátava.

Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s pánom Veselým v spoločnej domácnosti, uvedie: 12 mesiacov

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok  32

 • uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa: Andrej Veselý, rod.č.121120/1155
 • počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 2 mesiace

Daňový bonus možno priznať už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  (§ 5 zákona)

Daňovník vyplní na základe všetkých potvrdení o príjme a o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2014 od bývalých zamestnávateľov.

Riadok 34 – suma 3 800 Euro

    Riadok 34a – tento riadok Anton Veselý nevypĺňa, pretože nepracoval na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Riadok 35 – úhrn povinného poistného na SP a ZP: 509,20 Eur

      Riadok 35a – z toho úhrn poistného na sociálne zabezpečenie: 357,20 Eur

      Riadok 35b – úhrn poistného na zdravotné poistenie: 152 Eur.

Riadok 36 – čiastkový základ dane: 3 290,08 Euro

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, (§ 6 zákona), tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti: 15 400 Eur 
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie preukázateľné výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t.j. 5 290 Eur
 • V stĺpci 01, riadok 10 a 12 – uvedie príjmy z príležitostného prenájmu bytu: 1 240 Eur, Výpočet: rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a  sumou 500 € oslobodenou od dane, t.j.  1 740 – 500 = 1 240 Euro
 • V stĺpci 02, riadok 10 a 12 – uvedie skutočné preukázateľne zaplatené výdavky z prenájmu bytu krátené rovnakým pomerom ako je pomer medzi zdaniteľnými príjmami a celkovými príjmy: 438,28 Eur  Výpočet: 1240 : 1740 = 0,712,  615 x 0,712 = 438,28 Eur.

Pod tabuľkou č. 1 Anton Veselý uvedie:

 • text „Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ –  vyznačí znakom „x“
 • text „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ –  nevyznačí znakom „x“žiadnu z možností.
 • Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona : 1 206,10 Eur.
 • Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov  zo živnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 397 Eur

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 15 400 Eur a riadku 38 výdavky = 5 290 Eur.

Riadok 39 – po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane = riadok 37 – 38 = príjmy – výdavky = 15 400 Eur – 5 290 Eur = 10 110 Eur Údaj z riadku 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú do riadku 45 príjmy =  1 240 Eur a riadku 46  výdavky = 438,28 Eur

Riadok 47 –   základ dane, rozdiel  r. 45 – r. 46 =  1 240 Eur – 438,28 Eur801,72 Eur.

Údaj z riadku 47 sa prenesie do riadku 52 – základ dane, v sume : 801,72 Eur

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

Tento oddiel Anton Veselý nevypĺňa. V roku 2014 nemal príjem z kapitálového majetku

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • vyplní tabuľku č. 3, stĺpec 1,  riadok č. 9 a 14 – vyplní údaj v hodnote nepeňažnej  výhry – mobilného telefónu v sume: 350 Eur

Od dani z príjmu je oslobodená prijatá cena alebo výhra v hodnote 165,97 Eur. Výhra v hodnote nad túto sumu, podlieha  zdaneniu v plnej výške.

Riadok 56 – sem sa prevádza údaj tabuľky č. 3, riadok 14, suma: 350 Eur

Riadok 57 – nevypĺňa sa.

Riadok 58 – čiastkový základ dane, rozdiel 56 – 57, suma: 350 Eur

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prehľad o uplatnení daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období Anton Veselý nevypĺňa. Živnosť prevádzkuje od 01.01.2014.
 • Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období Anton Veselý vypĺňa nasledovne:
  • riadok 67 – prevádza sa čiastkový základ dane podľa § 5 z roku riadok 36 v suma: 3 290 Eur
  • riadok 68 – prevádza sa čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 z riadku 43 suma: 10 110 Eur
  • riadok 69 a 70 – nevypĺňa
  • riadok 71 – úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, súčet riadkov 67 a 70 suma: 13 400 Eur
  • riadok 72 – úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a  4, § 7, § 8, súčet riadkov 52 + 55 + 58, suma: 1 151,72 Eur
  • riadok 73 – nevypĺňa
  • riadok 74 – rozdiel riadkov 72 – 73, suma: 1 151,72 Eur.
  • riadok 75 – nevypĺňa

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • riadok 76 – prenáša sa údaj z riadku 71, suma: 13 400 Eur
 • riadok 77 – nezdaniteľná časť dane na daňovníka za rok 2014 vypočítaná podľa pomôcky  na strane 9 poučenia na vyplnenie daňového priznania, má Anton Veselý nárok na jej plnú výšku v sume: 3 644,74 Eur
 • riadok 78 –  nezdaniteľná časť dane na manželku za rok 2014 vypočítaná podľa pomôcky  na strane 9 poučenia na vyplnenie daňového priznania, Anton Veselý nemá nárok jej uplatnenie v daňovom priznaní: 0 Eur
 • riadok 79 –  súčet riadkov 77 + 78, v sume:3 644,74 Eur.
 • riadok 80 – základ dane podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľné časti dane, v sume: 9 755,26 Eur.
 • riadok 81 – základ dane riadok 80 + 74 + 75, v sume: 9 755,26 + 1 151,72 = 10 906,98 Eur
 • riadok 82 – daň z riadku 81, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  83 až 84 – nevypĺňa, Anton Veselý nemal príjmy zo zahraničia
 • riadok 85 –  prevádza sa suma z riadku 82, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  86 až 90 – nevypĺňa, Anton Veselý nemal príjmy zo zahraničia
 • riadok 91 – prevádza sa suma z riadku 85, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  92 až 94 – nevypĺňa
 • riadok 95 – daň z riadku 91, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok 96 –  nárok na daňový bonus za november a december 2014 v sume: 42,06 Eur
 • riadok 97daňová povinnosť znížená o daňový bonus v sume: 2 030,27 Eur
 • riadok 98 až 104 – nevypĺňa
 • riadok 105 – zrazené preddavky na daň z príjmu  zo zamestnania z potvrdenia o príjme a o zrazených a odvedených preddavkov, v sume: 394,13 Eur
 • riadok 106 až 109 – nevypĺňa
 • riadok 110 – daň na úhradu v sume: 1 635,83 Eur
 • riadok 111 – nevypĺňa

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

– tento oddiel nevypĺňa, za zdaňovacie obdobie 2014 podáva riadne daňové priznanie

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU  (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

– tento oddiel nevypĺňa. Anton Veselý je daňovým rezidentom SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Nasledujúce riadky sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona tým využije možnosť podiel zo svojej zaplatenej dane na osobitné účely.

 • Riadok 122 – výpočet podielu 2% z dani na riadku 97: 2 % x 2 030,27 Euro = 40,61 Euro
 • Riadok 123 – pán Veselý vyberie a vypíše údaje o jednom prijímateľovi, ktorému správca dane poukáže podiel zo zaplatenej dane: IČO, právna forma, obchodné meno a sídlo prijímateľa. Tieto informácie nájde v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.  Zoznam prijímateľov 2% v roku 2015 nájdete na stránke venovanej tejto téme  http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/
 • tento oddiel daňovník podpíše, čím potvrdí súhlas s poukázaním podielu zaplatenej dane.

XIV.  ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 124: uvádza počet príloh k daňovému priznaniu, pripojí sa podpis daňovníka a dátum vyhotovovania daňového priznania.

Anton Veselý uvádza 3 prílohy, ktoré sú súčasťou podaného daňového priznania:

 • Kópia rodného listu dieťaťa
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2014. Tlačivo označené kódom: Výkaz Úč. FO 1-01 MF SR č. MF/26567/2011-74/3/2012 zverejnený vo FS č. 13/2011
 • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2014. Tlačivo označené kódom: Výkaz Úč. FO 2-01 MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012 zverejnený vo FS č. 13/2011

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

– tento oddiel nevypĺňa, daňový bonus nežiada poukázať.

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

– tento oddiel nevypĺňa, nežiada vrátiť daňový preplatok. Výsledkom daňového priznania za rok 2014 je daňová povinnosť.

XVII. ODDIEL  – POMOCNÉ VÝPOČTY

na tomto mieste sa môžu uvádzať prepočty číselných údajov.

Anton Veselý daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 podá v lehote do 31.03.2015 miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote daňovú povinnosť z daňového priznania uhradí na číslo účtu, ktoré mu oznámil správca dane.

Anton Veselý nieje povinný platiť preddavky na daň z príjmu FO na rok 2015. Hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň z príjmov je od 2 500 Eur poslednej známej daňovej povinnosti t.j. za rok 2014. Daňová povinnosť Antona Veselého je na riadku 97 v sume 2030,27 Euro. Preddavkové obdobie na rok 2015 plynie od 01.04.2015.

Daňové priznanie nebude posielať elektronicky ale doručí ho osobne na mieste príslušného finančného úradu v mieste svojho trvalého bydliska a preto si vyplní aj potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Kompletne vyplenené daňové priznanie typ B podľa zadanej modelovej situácie nájdete tu (PDF na stiahnutie).

Viac informácií o daňových priznaniach k dani z príjmu nájdete na stránke 123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/k-dani-z-prijmov.

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: pomoc pri vyplnani danoveho priznania, ako vyplnit danove priznanie 2013, príjem z prenájmu vrátenie preplatku energie alikvotne, vyplnene danove priznanie typu b za rok 2012 , ako vypisat danove priznanie 2013,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

48 komentárov pri “Prevedieme vás krok za krokom vypĺňaním daňového priznania FO typu B

 1. Dobry den pracujem v nemecku od feb.2014 do dodnes na nemecku zmluvu ako zamestnanec odvadzam tuna dane ….byvam , trvaly mam na sk a to, ze som mala dolozit papier na danove na sk, som sa az tento rok dozvedela takze za rok 2O14 mozem spatne? alebo nebodaj mozu mi dat nejaku pokutu za papier?

  Dakujem P.L. 27.11.2015

 2. Dobry den, chcela by som sa opytat, ako mam postupovat v mojom pripade. Ku poslednemu dnu Septembra 2014 som prerusila svoju zivnost a isla som do UK, kde som sa zamestnala. Mozem pri danovom priznani, ktore podavam na SK pouzit pri prijme zo zahranicia metodu vynatia? V zahranici si platim odvody aj poistenie, ale danova povinnost mi zatial nevznikla, nakolko moj prijem je nizsi ako 10 000 libier, co je hranica na platenie dane v UK. Metoda vynatia je pre mna vyhodnejsia (ak ju mozem pouzit) nakolko by mi nevznikla povinnost platit dan na SK. Je to mozne? alebo akym sposobom mam vyplnit danove priznanie?
  Dakujem velmi krasne za odpoved

 3. Dobry deň.

  Potrebujem radu..
  V roku 2011 som kúpil pozemok za 23785€., tento pozemok som predal v roku 2014 len za 22000€,.Budem platiť daň z prijmu za predaj pozemku?Musím vyplniť daňove priznanie?

  Poradi mi niekto prosím?

 4. Dobrý,chcem sa spýtať:som polovičný invalit a dostala som dotáciu na podnikani s úradu prace.Táto dotácia sa zahrna do mojho zárobku čiže prímu do danového priznania?Dakujem

 5. Dobrý deň,
  dňa 16.03.2012 sme s priateľom kúpili byt do podielového vlastníctva. Kúpna cena nehnuteľnosti bola 39.450€. 1.splátka v sume 900€ bola uhradená priateľom pred podpisom zmluvy, 2. splátka v sume 8.550€ bola uhradená z môjho účtu pri podpise zmluvy a tretia splátka v sume 30.000€ bola uhradená 22.03.2012 formou hypotekárneho úveru. V zmluve o poskytnutí úveru sme obidvaja uvedení ako dlžníci, ale splátky úveru odchádzali z môjho účtu, pretože priateľovi ako živnostníkovi s minimálnym príjmom banka úver nechcela poskytnúť. Dňa 24.04.2012 bol povolený vklad na kataster v prospech oboch s 1/2 podielom.
  V priebehu 05-07/2012 sme byt svojpomocne kompletne zrekonštruovali, takže náklady na prácu sú 0€. Náklady na materiál mám spočítané na 8.786,80€, ale doklady si zobral priateľ, keď sa sťahoval z môjho bytu do nášho spoločného bytu.
  Keďže sme sa v 08/2012 s priateľom rozišli a do spoločného bytu si nasťahoval novú priateľku, trvala som na vyriešení našich finančných aj majetkových záležitosti.
  Dňa 26.11.2013 si ex-priateľ konečne vybavil hypotekárny úver, v ktorom som mu predala svoju 1/2 bytu za 26.700€, čo bola vlastne hodnota úveru k 31.10.2013, ktorým som bola zaťažená a na ktorý mi ešte v 15.11.2013 odišla splátka, takže konečná zostatková hodnota úveru bola 26.532€. Dňa 02.12.2013 mi prišlo na účet 113,16€ ako druhá časť kúpnej ceny. Dňa 07.02.2014 bol povolený vklad na kataster v jeho prospech.
  Aj keď som z predaja nemala vlastne žiaden príjem, viem, že si musím podať DPFO “B”. Ale nie je mi jasné čo si mám uviesť v VIII.oddieli na riadku 2 ako príjem – predpokladám, že 26.700€; a čo si vlastne môžem dať do výdavkov?

  Ďakujem za radu a prajem pekný deň.

  • Dobrý deň.
   Ako príjem uvediete sumu, za ktorú ste byt predali, teda 26.700,- eur a do výdavkov uvediete 1/2 kúpnej ceny bytu, sumu 19.725,- eur a výdavky, ktoré ste mali spojené s prepisom bytu, výdavky spojené s úpravou bytu (neplatili ste niečo aj platobnou kartou? ak nemáte pokladničný doklad, môže stačiť aj výpis z účtu, pri prípadnej daňovej kontrole by ste to obhájili).
   Pekný deň.

   • Ďakujem pekne za radu. Konečne niečo zrozumiteľné, konkrétne.
    Výdavky na rekonštrukciu môžem dať v plnej sume alebo ich musím deliť na polovicu? Ktoré doklady musím priložiť k DP – kúpne zmluvy, zápis do katastra, všetky doklady z rekonštrukcie?
    Včera som bola na DÚ a nevedeli mi poradiť, tak som to zadala ako otázku aj na finančnú správu a prišla mi taká odpoveď, že z nej nie som o nič múdrejšia ako pred tým. Zákon si viem prečítať aj sama, to som sa naučila už na ZŠ. Hromada §, čo musím ale nič konkrétne ako to mám spraviť.
    Prajem pekný deň

 6. Dobrý deň,

  chcela by som Vás poprosiť o radu.
  V poisťovni Allianz mám uzatvorené poistenie – a to poistenie ušlého zárobku. Keďže som bola PN z dôvodu choroby za mesiac december 2013 mi bolo vyplatených 72,- € a oznámili mi, že túto skutočnosť oznámili aj daňovému úradu. Ja si teda budem musieť tento príjem uviesť v daňovom priznaní a odviesť z neho daň? Tak isto aj za január 2014 som dostala poistné plnenie z poistenia ušlého zárobku. Tento príjem si budem musieť opäť zdaniť v budúcom roku pri podávaní daňového priznania?
  Keď bola teraz naša personálna na školení, tak jej lektorka povedala, že podľa § 9 ods. 2 písm. h) sa tento príjem nezdaňuje, vraj, že keď sú to peniaze z vlastnej poistky.

  Chcem vedieť aj Váš názor, aby som náhodou v budúcnosti s tým nemala problém.

  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň.
   Podľa zákona o dani z príjmu je tento príjem oslobodený od dane. Oslobodený je aj príjem od SP, teda PN-ka.
   Pekný deň

 7. Dobry deň .chcel by som sa spita ze som mal zivnost v roku2012 do aprila ale podnik som uz zatvoril v rokun2011 takze v roku 2012 som nemal ziadne prijmi ,len co som povinne musel platit do VZP. Ako mam viplnit danove priznanie . Za odpoved Vam dskujem.

 8. Dobry den, som invalidny dochodca a v roku 2012 som poberala prijmy z osobnej asistencie do sumy 1822,37 eur. Som povinna podat danove priznanie? Vopred dakujem za odpoved.

 9. Dobry den, dosahujem prijmy len na zaklade autorskeho zakona v deleni na aktivne a pasivne, ale neviem, do ktorych riadkov DP sa uvadzaju aktivne/pasivne prijmy a ako je to pri aktivnych/pasivnych prijmoch s uplatnenim pausalnych vydavkov. (Nejde o prispevky do novin, casopisov, rozhlasu a TV.)

 10. Dobrý deň,

  vlastním penzión a chcem sa opýtať, keď som do 16.04.2012 nemala živnosť, ale daňové som podávala ako prenájom nehnuteľností a od tohto dátumu mám živnosť, zaujíma ma, či si mám príjem rozdeliť do prenájmu nehnuteľností a živnosti v VI. oddieli daňového tlačiva, a či si môžem nezdaniteľnú časť na daňovníka odrátať v plnej výške alebo len alikvotnej časti. Ďakujem za odpoveď

  • …ak ide o príjem od 17.04.2012 z prenájmu vykonávaného na základe živnosti tj. na základe živnostenského oprávnenia prenajímate penzion tieto príjmy treba zahrnúť do príjmov zo živnosti podľa zákona o dani z príjmu §6 ods. 1 ods. 2. Pri príjme zo živnosti si môžete uplatniť NČZD na daňovníka plnej výške za rok 2012 pretože príjem zo živnosti aktívnym príjmom za prácu.
   Príjmy ktoré ste mali do 16.04.2012 z príležitostného prenájmu sú príjmy podľa §6 ods. 3. Pri príležitostnom príjme si nemôžete uplatniť NČZD na daňovníka, pretože ide o pasívny príjem. Daňovníčka.

   • Dobrý deň !
    Chcel by som sa opýtať , na rok 2012 na živnostnú činnosť mám stratu 3500 EUR /riad 44 DP /Ale mám príjmy z prenájmu /r.51 DP / 8530 EUR Či môžem uplatniť na zníženie základu dane
    Dakujem

 11. Dobry den,
  chcem sa spýtať, ak v roku 06.2012 študentka ukončí VŠ školu zaeviduje sa na urade prace a od 22.7.-29.11.2012 pracovala vo Švajčiarsku a do konca roka sa znova zaevidovala na úrade prace a nikde nepracovala. Ked zoberiem priemerny ročný kurz CHF za rok 2012 – 1,205 tak jej hrubý príjem bol 6013,90€ zdravotne a socialne odvody boli 375,89€ a ked odratam odpocitatelnu polozku 3644,74€ zaklad dane je 1993,27€ z toho musí teda zaplatiť daň 378,72€ ?Kedže jej z príjmu neodrátali žiadnu daň? ubytovanie a stravu 1725,31€ tam zarátať asi nemôžem, vo firme jej povedali že na Slovensku si musí podať daňové priznanie ale platiť by nemala nič..
  Dakujem za odpoved

  • Daňový rezident musí v Slovenskej republike zdaniť svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí.
   Daňové priznanie za rok 2012 je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1822,37 Eur, ak plynú zo zdrojov v zahraničí.
   Medzi SR a Švajčiarskom je uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri zdaňovaní príjmom plynúcich zo Švačiarska sa uplatňuje metoda zápočtu a príjmov a dane zaplatenej v zahraničí. V daňovom priznaní tieto príjmy zo švajčiarska uvediete ale na účely zdanenia sa príjmy a daň započítajú a tu území SR sa na na základe tejto metody nezdaňujú druhý krát. Daňovníčka

   • Takže ak vo Švajčiarsku nezaplatila žiadnu daň, pretože to nebolo treba, tak na Slovensku tiež nebude nič platiť? Dakujem

 12. Dobry den,
  chcem sa informovat ohladne zaplateneho poistneho na socialne a zdravotne poistenie. Manzel je zivnostnik a od augusta 2012 dobrovolny samoplatca. Moze si aj tieto platby zahrnut do vydavkov za minuly rok na str. 3 DP a rovnaku hodnotu uviest tiez na str. 12 DP?

 13. Dobrý deň,

  v daňovom priznaní za rok 2011 som si uplatňovala paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľnosti. Za rok 2012 si chcem uplatniť skutočné náklady, môžem si nedoplatok z vyúčtovania za rok 2011, zaplatený v 2012 počítať ako výdavok a preplatok za energie za rok 2011, prijatý v 2012, uviesť ako príjem?
  Byt nemám zaradený do obchodného majetku, môžem si do výdavkov započítať aj opravu ohrievača vody, výmenu okna, poistku za byt a vysávač využívaný nájomníkmi?
  Vediem si tabuľku – na jednej strane príjmy a na druhej strane výdavky v časovom slede, je to tak postačujúce, alebo je potrebné viesť ich nejakou inou formou (v časovom slede za sebou bez rozdelenia na príjmy a výdavky)?
  Vopred ďakujem za odpoveď. Maja

  • …. príjem z preplatku na energiách za rok 2011 je príjmom roku 2012 a nedoplatok na nájomnom za rok 2011 zaplatený v roku 2012 je výdavkom roku 2012.

   Ak prenajímanú nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti účtujete ako o obchodnom majetku alebo budete viesť evidenciu, môžete si uplatniť v preukázateľných výdavkoch všetky výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr. výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov), výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom), výdavky na jej opravy a udržiavanie, iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (najmä výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie), ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností), výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti.

   Ak prenajímanú nehnuteľnosť nezaradíte do obchodného majetku, môžete si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.Daňovníčka.

 14. Dobry den,
  ake doklady su povinne dokladat pri zdanovai prijmov z prenajme nahnutelnosti. Zatial si vediem iba tabulku svojic prijmov a vydavkov. Je potrebne aj tuto tabulku pripojit k danovemu priznaniu? Budem uvadzat preukázateľné výdavky – v predchádzajúcich komentároch ste uvádzali, že počas celého zdaňovacieho obdobia je potebné viesť evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, hmotnom a nehmotnom majetku, ktoré možno odpisovať a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Ako som uviedla, vediem si iba evidenciu o prijmoc a výdavkoch vo svojej tabulke, bude takato evidencia postacujuca alebo nemusim dokladat ziadne doklady a iba v pripade danovej kontroly tuto evidenciu preukazem zodpovdnym osobam.
  Dakujem.

  • Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky (napriek tomu, že sa rozhodne účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo vedie evidenciu), nie je účtovnou jednotkou. Z uvedeného dôvodu nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy. Daňovníčka.

 15. Čo sa ráta do vlastného príjmu manželky ktorá poberala v Čechách rodičovský príspevok od 1.1.2012 do 30.4.2012 a súbežne pred ďaľším pôrodom poberala od 9.4.2012 do 21.10.2012 materský príspevok z Čiech. Od 1.10.2012 poberá rodičovský príspevok aj zo Slovenska. Jej manžel si chce na ňu uplatniť NZČD.

 16. Dobrý deň.

  Chcel by som vedieť ako je to s daňovým podaním v mojom prípade;

  Ku dňu 5.4.2010 (koniec daňového roku v Anglicku)mam podane daňové priznanie v Anglicku , zo samostatne zárobkovej činnosti. Následne som odpracoval ešte 4 týždne , teda do 1.5.2012.

  Dňa 18.5.2012 som ukončil samostatne zárobkovú činnosť a zaplatil sociálne poistenie a odišiel na slovensko.

  Tu som uzavrel trvalí pracovní pomer od 11.06.2012 ktorí som rozviazal
  28.2.2013.

  Ako by som mal uvažovať pri vyplňovaní daňového priznania?
  Teda napísať doň všetky príjmi za rok 2012 , ale nezohladniť tie za ktoré je daň už odvedená a odviest daň za tie zvisne (teda tých 25 dní po 5.4.2012).
  Alebo podať 2 daňove priznania jedno v Anglicku len za 25 dní a druhé na Slovensku.

  Dakujem.

 17. dobry den, mam trosicku dilemu, nakolko pracujem v rakusku ako casnicka a mam aj tak trvaly pobyt na SK musim odvadzat danove priznanie aj na SK ked som ho podala v rakusku?
  Ak ano vobec nechapem vyplnanie riadku 82 a celu tu stranu 8.(85-97) Bola by som vam moc vdacna za akukolvek pomoc.S uctou Andrea M.

  • … ak ste rezidentom SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ste povinná zdaňovať na území SR celosvetové príjmy tj príjem z rakúska a aj zo slovenska ak nejaký bol. O určení daňovej rezidencie alebo nerezidencie ku štátu sme písali v našom článku “Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?” , z ktorej následne vyplýva povinnosť podať daňové priznane v štáte daňovej rezidencie.
   Pre tieto potreby sa uzatvárajú Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia aby sa zabránilo opätovnému – druhému zdaneniu príjmov plynúcich zo štátu kde je daňovník považovaný za daňového nerezidenta s obmedzenou daňovou povinnosťou ( napr. Rakúsko). V zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia sú stanové metody na elimináciu dvojitého zdanenia príjmov. Podľa zmluvy medzi SR a ČR sa pri príjme zo závislej činnosti plynúcom z rakúska uplatnuje metoda metóda vyňatia príjmov zo zdanenia. Tento príjem zo zamestnania v Rakúsku síce uvediete v daňovom priznaní v SR ale na riadkoch č. 83 až č. 85 sa vyjme zo zdanenia. Ak by ste mali príjem z krajiny s ktorou má SR uzavretú zmluvu a a zo zmluvy vyplýva metoda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí, zápočet týchto príjmov a dane by ste urobili v daňovom priznaní na riadkoch č. 86 až č.95. Na riadkoch č. 96 až 97 sa znižuje daňová povinnosť o daňový bonus za každé vyživované dieťa. Daňovníčka

 18. Dobrý deˇn
  V roku 2012 mám živnosť , zo živností mám tržbu 40500 eur
  mám aj prijmy z nájmu nehnutelností 10500 EUR
  Mám zaregistrovať na platcu DPH ?
  a Ako počitam daˇˇn z príjmu za rok 2012
  D´´akujem

  • dobrý deň,
   – ak prenájom nehnuteľnosti robíte na základe živnosti ( tj. nejde o príležitostný prenájom súkromného majetku ), áno ste povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade k DPH, pretože váš obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prekročil obrat 49 790,- Eur.
   – ak vo vašom prípade ide o príležitostný prenájom, zo zákona o dani z príjmu je oslobodená od dani z príjmu suma 500 Eur,- tj. 40500-500 = 40 000,-
   Daň z príjmu z prenájmu vypočítate ako násobok sadzby dane z príjmu 19% zo základu dane tj. ZD x 19%
   Základ dane je rozdiel medzi príjmami z prenájmu za rok 2012 tj. 40 000 a výdavkami súvisiacimi s prenájmom tj. príjmy – výdavky = ZD. Od príjmu môžete odpočítať buď skutočné alebo paušálne výdavky 40% zo zdaniteľného príjmu tj. zo 40 000,-

 19. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to v prípade, ak nájomca neplatil nájomné a momentálne je to na súde. Mám si do príjmov uviesť aj tú sumu, ktorú mi ostali dlžní, alebo mám to rátať bez tej sumy, keďže som ju reálne nedostala? A ako je to s preplatkami a nedoplatkami za energie? Nedoplatky sa rátajú ako náklady a preplatky ako príjmy? Ďakujem

  • dobrý deň,
   – do príjmu zahrniete len príjmy prijaté v roku 2012.
   – sumu, ktorú vám ostali dlžníci dlžný evidujete ako pohľadávku, ktorej splatenie zdaníte v roku kedy vám bude pripísaný príjem na účet.
   – preplatka a nedoplatky ( príjem resp. výdavky)z nájomného sú súčasťou základu dane v roku kedy ich preplatok dostanete a nedoplatok zaplatíte.

 20. Dobry den,
  priatel pracoval ako zamestnanec od 1.1.12 do 30.6.12 v CR a od 1.7.12 do 31.12.12 v SR a pritom prenajimal nehnutelnost pocas celeho kalendarneho roka, ziadne dalsie prijmy nemal. Mohli by ste mi, prosim, uviest ci v oddieli V budu uvedene vsetky prijmu alebo iba prijmy zo SR a prijmy z CR len vyjmem v riadku 85? Taktie Vas pekne prosim keby ste mi napisali presne ktore riadky mam vobec vyplnit? Dakujem pekne

 21. Dobrý deň, záloha za prenájom bytu za započítava do príjmu. Byt som mala v prenájme 9 mesiacov. Teda rátam príjem za 9 mesiacov + záloha za 1 mesiac. Ako je to v prípade výdavkov, výdavky si môžem uviesť iba za 9 mesiacov?

  • Dobrý deň,
   Sme tu zodpovedali už niekoľko krát, preto budem stručná.
   – záloha za prenájom bytu sa započítava do príjmu
   – výdavky na nájomné si môžete uplatniť za celý rok 2012 , za predpokladu že byt bol tri mesiace neobsadený ďalším nájomníkom a registrácia na daňovom úrade z dôvodu prenájmu nebola zrušená napr. k 31.09.2012 ale pokračovala až do konca roka. Ak ste registráciu na DU ukončili v priebehu roka 2012 môže si výdavky na nájomné odpočítať od príjmov z prenájmu len za alikvotnú časť roka. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 22. Este by som Vas poprosila o vyjadrenie sa k strane 12 v DP. Ak som to dobre pochopila, vyplna ju kazdy.

  “ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

  Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe
  uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
  zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanom
  do 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva daňové priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej
  samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

  • Dobrý deň,
   toto tlačivo vypisuje každý na koľko sa ho týka. Ide o vypísanie konkrétnych údajov uvádzaných súhrnne v daňovom priznaní:
   – riadky č. 1 – 7 – vyplna daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu. V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07. Ide o údaje obsiahnuté v VI.oddiele ako súčasť základu dane z príjmu podľa §6 ods. 1 a 2 zákona., riadok č. 6.
   – riadok č. 8 – daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú zdaniteľným príjmom, uvádzajú sa v VIII oddiele riadok č. 12
   – riadky č. 9 a 10 – uvedú sa preukázateľne zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. za príslušné zdaňovacie obdobie 2012. Neuvádza sa v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia

 23. Dobrý deň, v roku 2012 som mala materskú v januári 655 eur a ostatné mesiace som poberala rodičovský príspevok. Počas celeho roka som prenajímala byt. Celkové príjmy boli 2137. Očistené príjmy sú teda 1637. Koeficient je 0,7660. Skutočné výdaje sú 1308,71. Výdaje krátené koeficientom sú teda 1002,51. ZD by mal byť 634,49 a dan 120,6. Je môj výpočet správny? Materskú a rodičovský príspevok do priznania neuvádzam. Takže moja celková daň bude 120,6? Ďakujem.

  • … áno, vaše prepočty sú správne. Materskú a rodičovský príspevok do príjmu za rok 2012 nezapočítavate, nieje predmetom dane od dane je oslobodená. Daňovníčka.

 24. Spätné upozornenie: Daň z prenájmu bytu za rok 2012 - 123 Peniaze

 25. V január-február 2012 som mala exkluzivnu zmluvu s NBS ako sprostredkovateľ poistenia /platila som si zdravotné poistenie/ 12.2.2012 som túto zmluvu zrušila a evidovala som sa na Úrade práce ako nezamestnaná.Pol roka som poberala podporu v celkovej sume 2113,10. Od septembra som poberateľom predčasného dôchodku, do 31.12.2012 som prevzala 950,10E.
  Priebežne som pracovala na dohodu a zarobila som 2071,72E.
  Moja otázka, čo všetko si mám dať do zdaniteľného príjmu, či mám nárok na odpočitateľnú položku 3644,74. Ďakujem, Mária

  • Dobrý deň,
   na základe vašich príjmov, ktoré uvádzate v otázke budete vyplňať daňové priznanie typ B. V daňovom priznaní uvediete tieto vaše príjmy:
   – príjem zo sprostredkovateľskej zmluvy s NBS zaplatenú sumu odvodov na zdravotné poistenie
   – príjem z dohody o vykonaní práce v sume 2071,72 Eur.

   Podporu v nezamestnanosti neuvádzate, pretože je to štátna dávka, ktorá je od dani z príjmu oslobodená. Tak isto neuvádzate na strane č. 2 daňového priznania ani sumu vyplateného dôchodku od septembra do decembra, pretože predčasný dôchodok vám nebol priznaný spätne k 01.01.2012. Preto máte nárok na celú nezdaniteľnú časť dane na daňovníka za rok 2012. Daňovníčka.

 26. Spätné upozornenie: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej / právnickej osoby - 123 Peniaze

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.