Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Od 1.januára 2013 sa zvýšili nielen centrálne dane, ale ku zmenám došlo aj v oblasti komunálnych  daní. Menia sa nielen daň z nehnuteľností ale aj daň za psa, daň z komunálnych odpadov a iné dane, ktoré môžu ukladať obce podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pokračovať v čítaní 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2011 o miestných daniach

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2011 o miestných daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o  miestnych daniach. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a poplatok, ktoré obec môže zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie a znížiť dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pokračovať v čítaní 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2011 o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2011 o miestnych daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11 o miestnych daniach. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 je zavedenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o miestných daniach

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o miestných daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o  miestnych daniach. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť od 1.1. 2005. Všeobecne záväzné nariadenie určuje miestne dane a bližšie podmienky správy týchto daní, ktoré sú záväzné pre daňovníkov na území mesta Košice. Pokračovať v čítaní 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2012 o miestných daniach

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2012 o miestných daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ochodnica. Pokračovať v čítaní