Kedy sa platí daň zo stavieb

Kedy sa platí daň zo stavieb

Daň zo stavieb patrí medzi dane z nehnuteľnosti, kam spadá aj daň z pozemkov a daň z bytov. Ide o miestnu daň, ktorú získa a vyberá obed alebo mesto. Jej výšku určuje priamo daná obec či mesto rozhodnutím zastupiteľstva a daňovú povinnosť majú vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý sa pre prípad zdanenia považuje za vlastníka. Teraz si povieme, kedy sa platí daň zo stavieb, kto a čo všetko jej podlieha a ďalšie dôležité súvislosti, ktoré by ste mali poznať, ak sa Vás táto téma dotýka.  Pokračovať v čítaní 

Viete aká je spotrebná daň za plynový kotol

Viete aká je spotrebná daň za plynový kotol

Zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou sa riadi zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2012 novelizovaný zákonom č. 546/2011 Z. z. zo dňa 30. novembra 2011. Pokračovať v čítaní 

Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Daň za jadrové zariadenie

Daň za jadrové zariadenie

Daň za jadrové zariadenia upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné starobné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Daň za výherné automaty

Daň za výherné automaty

Prevádzkovanie výherných automatov je upravené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa zákona. Zákon o hazardných hrách upravuje podmienky prevádzkovanie hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov, podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier. Pokračovať v čítaní 

Daň z nehnuteľnosti v mestách

Daň z nehnuteľnosti v mestách

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Kto platí daň z bytov

Kto platí daň z bytov

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec ( ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia.  Pokračovať v čítaní 

Kto platí daň z nehnuteľnosti

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len "obec") na základe všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní