Daň z nehnuteľnosti v mestách

Daň z nehnuteľnosti v mestách

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len „obec“) na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti je ročná daň na území samosprávy, správcom dane z nehnuteľností je obec (t.j. mesto alebo obec) v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza a zahŕňa:

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z nehnuteľností – zo stavieb sú podľa zákona o miestnych daniach stavby na území Slovenskej republiky, majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Takéto stavby sú predmetom dane aj keď sa prestanú používať.

Predmetom dane sú stavby v tomto členení:

 1. stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
 3. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 5. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,
 6. stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
 7. ostatné stavby.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

Ročná sadzba dane je zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku na úrovni 0,033 Eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

V prípade viacpodlažnej stavby sa pri stanovení výšky sadzby dane, okrem sadzby dane, ktorú určuje správca dane, berie do úvahy aj počet podlaží. Za každé podlažie zákon stanovuje príplatok v sume najviac 0,33 eura.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane t. j. výmera v m2 a ročnej sadzby dane zo stavieb

Daň zo stavieb = Základ dane * ročná sadzba dane.

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do ďalších podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

Daň zo stavieb = Základ dane * ročná sadzba dane + (počet nadzemných podlaží* príplatok za ďalšie podlažie)

Daňovníkom dane z nehnuteľností je podľa zákona každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, užíva alebo má za zákonom stanovených podmienok v nájme pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor.

Vzor daňového priznania na rok 2011 a 2012 schválilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/020094/2008-72 s účinnosťou od 1. 1. 2009. Rozlišujeme daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre:

 • fyzické osoby
 • právnické osoby.

V daňovom priznaní daňovník uvádza všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak ide o fyzickú osobu, daňovník uvedení v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ktorá podniká, uvádza obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

BRATISLAVA

Mesto Bratislava na rok 2012 ako správca dane určila ročnú sadzbu dane zo stavieb vo svojom Všeobecné záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1 /2012

Sadzby dane z nehnuteľností v katastrálnom území mesta Bratislava sú rozdelené do 3 pásiem:

 1. Pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves v lokalite Devínske jazero parc. č. 2671, 2672/1, 2644, 2644/1, 2692, 2666/4, 2756, 2697/2, 2677, 2654, 2585/4, 2585/2
 2. Pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
 3. Pásmo na území mestskej časti Staré Mesto
Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo Príplatok za dalšie podlažie v EUR
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,36 € 0,40 € 0,48 € 0,17 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,30 € 0,35 € 0,40 € 0,10 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 1,43 € 1,43 € 1,43 € 0,33 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 1,40 € 1,50 € 1,85 € 0,33 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,00 € 4,00 € 5,00 € 0,33 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 5,00 € 6,00 € 8,30 € 0,33 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 2,00 € 3,00 € 4,00 € 0,33 €

Úplné znenie Všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

KOŠICE

Správca dane, mesto Košice, schválil Všeobecne záväzné zariadenie č. 71 o miestnych daniach, v ktorom určil sadzbu dane zo stavieb nasledovne:

Sadzby dane z nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice sú rozdelené do 3 kategórií
I. kategória – katastrálne územie: Stredné mesto
II. kategória – katastrálne územia: Huštáky, Letná, Skladná, Čermeľ, Severné mesto, Brody, Nové Ťahanovce, Terasa, Grunt, Železiarne, Furča, Jazero, Južné mesto okrem ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova, Vozárova
III. kategória – katastrálne územia: Ťahanovce, Kavečany, Lunik, Myslava, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, Košická Nová Ves, Vyšné Opatské, Nižná Úvrať, Krásna, Šebastovce, Kamenné, Barca vrátane ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a Vozárova
Pre rok 2012 platia tieto sadzby dane v EUR / m2 za jednotlivé druhy stavieb
Druh stavby Popis I. kat. II. kat. III. kat.
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,331 € 0,199 € 0,199 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,132 € 0,132 € 0,130 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 0,730 € 0,730 € 0,730 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 0,995 € 0,995 € 0,663 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,319 € 2,987 € 2,987 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 4,647 € 3,983 € 3,319 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 1,659 € 0,995 € 0,497 €

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,16 € u I. kategórie a II. kategórie a 0,10 € u III. kategórie za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, za každý aj začatý m2.

Úplné znenie Všeobecne záväzného zariadenia č. 71 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

PREŠOV

Správca dane, mesto Prešov, vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 11/2011 o dani z nehnuteľností stanovil sadzby dane zo stavieb nachádzajúce sa v jeho katastrálnom území nasledovne

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis Sadzba
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,300 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,340 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 0,800 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 0,995 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,400 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 3,400 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 2,000 €

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m? zastavanej plochy je 0,200 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu nachádzajúce sa na uliciach:

 • Borkut, Broskyňová, Bulharská, Cemjata, Dúhová, Jazdecká ,Jelenia, Južná, Ku kyslej vode, Líšcia, Malkovská, Mevedia, Pod Wilec hôrkou, Pri kostole, Pri mlyne, Skromná, Srnčia, Surdok, Vranovská, Zabíjaná, Zajačia, Západná, Zimný potok

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určil vo všeobecne záväznom nariadení príplatok za podlažie na rok 2012 v sume 0,100 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Úplné znenie Všeobecné záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2011 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

NITRA

Správca dane, mesto Nitra, vo schválenom Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitry č. 6/2005 o miestnych daniach v znení dodatkov č.1,2,3,4 a 5 stanovil daň zo stavieb na rok 2012 nasledovne

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis Sadzba
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,33 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,25 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 0,60 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 0,90 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,00 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 4,65 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 2,30 €

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok 0,33 € za každé podlažie s výnimkou stavieb na bývanie a ostatných stavieb tvoriacich príslušenstvo hlavnej stavby, kde sa určuje príplatok 0,10 € za každé podlažie.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2005 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1,2,3,4, a 5 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

ŽILINA

Mesto Žilina na rok 2012 určilo sadzbu dane zo stavieb nachádzajúcich sa v jeho katastrálnom území vo svojom Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností nasledovne:

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis Sadzba
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,20 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,20 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 1,00 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 4,00 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 4,00 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 4,00 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 2,30 €

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,10 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2011 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

BANSKÁ  BYSTRICA

Správca dane, mesto Banská Bystrica, schválil vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 17/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady sadzby dane zo stavieb nachádzajúcich sa v jeho katastrálnom území nasledovne:

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis Ročná sadzba / m2 Príplatok za dalšie podlažie v EUR
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,30 € 0,10 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,20 € 0,33 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 0,60 € 0,10 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 0,90 € 0,33 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,60 € 0,33 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 3,60 € 0,33 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 3,00 € 0,33 €

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 17/2011a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

TRNAVA

Všeobecným záväzným nariadením č. 390 o dani z nehnuteľností správca dane, mesto Trnava stanovil ročnú sadzbu dane zo stavieb nachádzajúcich sa jeho katastrálnom území nasledovne.

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
Druh stavby Popis Ročná sadzba / m2 Príplatok za dalšie podlažie v EUR
A Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,35 € 0,10 €
B Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,25 € 0,16 €
C Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčeky na individuálnu rekreáciu 0,64 € 0,10 €
D Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 1,03 € 0,16 €
E Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,50 € 0,16 €
F Stavby na ostatné podnikania na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkov činnosťou 3,50 € 0,16 €
G Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F 2,00 € 0,10 €

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 390 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: spravca dane z nehnutelnosti kosice, dan z nehnutelnosti kosice, dan z tehnutelnosti tahanovce, základ dane z pozemkov v žilina, sadzba dan z nehnutelnosti devínska nova ves 2011,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.