Daň za ubytovanie

Zavedenie a vyberanie dane za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto alebo obec (ďalej len "obec") na základe Všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní