Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Čo je životné minimum a na čo má dopad jeho výška? Životné minimum podľa zákona o životnom minime predstavuje spoločensky uznávanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Od 1. júla 2013 sa znovu zmenila nielen výška životného minima ale aj  výška daňového bonusu. Na výšku životného minima sú naviazané aj mnohé ďalšie dávky.  Pokračovať v čítaní 

Ako získať úľavu na dani

Ako získať úľavu na dani

Povinnosťou daňovníka je príjmy, ktoré podliehajú dani priznať v daňovom priznaní a zdaniť. No každý má možnosť svoje príjmy znížiť o daňové výdavky a rôzne úľavy na dani. Medzi najznámejšiu a najviac využívanú úľavu patrí nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. No naša daňová legislatíva pozná o niečo viac úľav na dani, ktoré daňovníci využívajú málo alebo vôbec. Pokračovať v čítaní 

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť zrazenia dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie po znížení o zrazenú daň. Zákon taxatívne vymenováva prípady, pri ktorých môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada v daňovom priznaní. V ostatných prípadoch, a je ich podstatná väčšina, sa zrazená daň považuje za vysporiadanú.   Pokračovať v čítaní 

Nárok na daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus na dieťa

Všetci rodičia, ktorý splnia určené podmienky, môžu využiť zvýhodnenie vo forme zníženia základu dane o určitú čiastku na dieťa, ktoré majú a vychovávajú. Nárok na daňový bonus na dieťa má každý, kto dosiahne výšku zdaniteľných príjmov aspoň 1 963,20 Eur na rok a do tejto hranice sa počíta príjem zo zamestnania, podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu a z týchto príjmov vykáže základe dane.  Pokračovať v čítaní 

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy od dane oslobodené upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto príjmy neovplyvňujú výšku základu dane, preto sa do daňového priznania neuvádzajú. Účtovné jednotky však o nich musia účtovať, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Príjmy od dane oslobodené upravuje aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.  Pokračovať v čítaní 

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013? Tak ako každý rok aj pre rok 2013 Národná rada Slovenskej republiky prepravila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá sa týka zamestnancov, živnostníkov, príležitostného prenájmu a firmy. V nasledujúcich riadkoch si rozoberieme tie najzásadnejšie zmeny pre fyzické osoby od 01.01.2013 v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Pokračovať v čítaní 

Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od  01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky  zákonom č. 252/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zákona a zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla s účinnosťou od 01.01.2013 do zákona novú nezdaniteľnú časť dane na daňovníka  - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Pokračovať v čítaní