Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, vymedzuje zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Tieto príjmy daňovník ani neuvádza v daňovom priznaní, teda  z nich ani neplatí daň.

Zákon o dani z príjmov upravuje:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • príjmy, ktoré sú od dane oslobodené
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane

Prvé dva druhy príjmov daňovník v daňovom priznaní nepriznáva, to znamená, že z nich ani neplatí daň. Tretí druh príjmu je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní a zaplatiť z neho daň po  odpočítaní výdavkov a nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane z príjmu pre fyzické osoby?

Medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane príjmu fyzických osôb (FO, SZČO) patria:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov,
 • príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľného ( bytu, domu, nebytového priestoru alebo ich časti …) a hnuteľného majetku ( auta, zariadenia, stoja …), okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa §5 ( príjmy zo závislej činnosti – zamestnanie ) a §6 (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z používania diela a umeleckého výkonu),
 • prijatý úver alebo pôžička,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku po zdanení v obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejno obchodnej spoločností, podielu na zisku spoločníka verejno obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejno obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácií spoločnosti a vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejno obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti (za  obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí),
 • DPH uplatnená v cene tovarov a služieb, ak ide o platiteľa DPH,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch  a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane pre právnické osoby?

Každý daňovník – právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie nemusí podávať daňové priznanie, ak má príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie:

 • Národná banka Slovenska
 • Fond národného majetku SR
 • Občianske združenia ( s právnou subjektivitou ) ako právnické osoby
 • Rozpočtové organizácie
 • Príspevkové organizácie
 • Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: prijem z nadobudnutia novych akcii, nie je predmetom dph, príjmy ktoré nie sú predmetom dane, ktoré príjmy nie sú predmetom dane, ktoré nie sú predmetom dane,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

1 komentár pri “Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

 1. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, vlastním kompresor, ktorý by chcela odo mňa kúpiť istá spoločnosť s.r.o.. Predajná cena by mala byť 2 100 eur. Predaj bude na základe zmluvy. Preto sa chcem spýtať, musím tento príjem uviesť do daňového priznania a odviesť daň z príjmu? ( čiže ako z príležitostného predaja) alebo sa to do príjmu vôbec nepočíta a nemusím to nikde uvádzať? A ešte otázka, do akej sumy môže byť príležitostný predaj, aby som to nemusela dávať do daňového priznania?
  Prosím o odpoveď v čo najkratšom čase aby som sa vedela ako zariadiť.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.