Vrátenie daní z iných krajín

Vrátenie daní z iných krajín

Tisíce Slovákov pracujú alebo len brigádujú v zahraničí v rámci pracovného programu. Aj keď nie všetci ale tí skúsenejší  už vedia, že časť dane z príjmu, ktorú im zamestnávatelia v zahraničí strihli, môžu žiadať späť. Štát, v ktorom ste pracovali, vám vráti len to na čo máte nárok a ak ho o to požiadate. Ide o daňový preplatok. Je to v podstate rozdiel medzi daňou, ktorú ste počas daňového roka odviedli a daňou, ktorú máte podľa zákona konkrétnej krajiny zaplatiť.

O vrátenie zaplatených daní môžu žiadať:

 • sami. Ak ovládate dostatočne jazyk krajiny, v ktorej ste pracovali, máte všetky potrebné doklady, požiadať o vrátenie daní príslušné úrady by nemal byť problém. Tlačivá a potrebné informácie pre konkrétnu krajinu sa dajú nájsť na internete. Pokiaľ sa obávate možných nečakaných komplikácii, môžete požiadať o pomoc špecializované agentúry. Musíte počítať s tým, že za túto služby si budú Vás účtovať poplatok.
 • prostredníctvom agentúry, ktorá vrátením daní zaoberá. Niektoré personálne agentúry, ktoré sprostredkujú prácu v zahraničí spolupracujú s agentúrami na vrátenie daní. Takýchto agentúr je na slovenskom trhu niekoľko. Súčasťou služieb takýchto agentúr je aj to, že zoženie chýbajúce dokumenty na vrátení daní a podajú za vás aj daňové priznanie. Toto je dôležité vtedy, ak sa plánujete opätovne do danej krajiny vrátiť, napr. bez vyrovnania daní nemáte možnosť získať víza do USA.

Každá krajina má na vrátení daní stanovené vlastné podmienky, všetky však budú od Vás požadovať min. výplatné pásky alebo kumulovanú výplatnú pásku či daňovú kartu, kde sa  uvádza výška zárobku a výška odvedených daní, napr. v Nemecku je to Lohnsteuerkarte, v USA formulár W-2, v Anglicku formuláre P45 a P60, v Rakúsku formulár Jahreslohnzettel. Poplatok agentúr za takéto služby sa pohybuje vo výške od 6% a viac zo získaného daňového preplatku

Vznik daňového preplatku

Podobne ako na Slovensku to funguje aj v zahraničí.

Ak na Slovensk je váš zdaniteľný príjem zo zamestnania, brigády nižší ako nezdaniteľná časť dane na daňovníka môžete požiadať o vrátenie odvedenej dane.

V Anglicku máte nárok na odbornú nezdaniteľnú časť na daňovníka nazývanú Personal Allowance. Ak v daňovom roku v Anglicku zarobíte menej než je hodnota Personal Allowance, môžete žiadať o vrátenie zaplatenej dane, resp. vrátenie daňového preplatku.

Kedy vzniká daňový preplatok

Daňový preplatok vzniká, ak v zahraničí neodpracujete celý daňový rok. Najčastejšie daňový preplatok vzniká:

 • počas prvého roka
 • v roku, keď prácu v zahraničí končíte a vraciate sa späť na Slovenskom
 • pri krátkych, niekoľkomesačných brigádach
 • ak platíte vysoké preddavky na daň

O vrátenie daní  môžete požiadať hneď alebo musíte počkať do konca daňového roka. Záleží od konkrétnej situácie a  krajiny. V prípade, že končíte v zahraničí svoje zamestnanie a vraciate sa späť na Slovensko môžete požiadať hneď o vrátenie daní. Ak zostávate naďalej pracovať v zahraničí, o vrátenie daní môže požiadať až po skončení daňového roka.

Daňový preplatok môžete žiadať aj spätne za niekoľko rokov. Každá krajina má stanový počet rokov, za ktoré môžete žiadať vrátiť dane spätne. napr. Holandsko 4 roky a Anglicko až 6 rokov.

O vrátenie zaplatených daní môže požiadať každá osoba, ktorá bola legálne zamestnaná v konkrétnej krajine a z výplaty jej boli odvádzané preddavky na daň z príjmu.

Či sa rozhodnete žiadať o vrátenie preplatku na dani prostredníctvom agentúry alebo osobne, budete k tomu potrebovať doklady o vašom príjme získanom v zahraničí za určité daňové obdobie.

Vrátenie dane z príjmu z USA

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledovné druhy daní:

 • federálna daň – Federal Income Tax – spoločná pre všetky členské štáty, 10-15% z vášho príjmu
 • štátna daň – State Income Tax – vyberaná popri federálnej dani, osem štátov túto daň nevyberá, 5-8%z vášho príjmu
 • miestna daň – Lokal Incme Tax – v mnohých prípadoch nevratná – 0 – 3% z vášho príjmu

Doklady potrebné k žiadosti o vrátenie zaplatených preddavkov na dani:

 • W-2 formulár alebo kópiu poslednej  výplatnej pásky od každého zamestnávateľa
 • Originály paychecku / payslipu alebo kópie posledných šekov od zamestnávateľa v prípade, že Vám chýbajú dokolady W2
 • kópie Social Security Card a Social Security Number
 • Víza z cestovného pasu
 • kopia cestovného pasu – strana s fotografiou
 • kopia dokladu DS-2019
 • kopia dokladu I-94 – získate ju od úradníka na Imigračnom úrade
 • kópiu pracovného povolenia

W-2 formulár má každý zamestnávateľ v USA poskytnúť svojim zamestnancom na konci roka. Tento formulár obsahuje ročné mzdy a dane vyberané formou zrážok. Zamestnávateľ musí svojim zamestnancom tento formulár odoslať pred 31. januárom každého kalendárneho roka.

Social Security Number (SSN) je to deväťmiestne číslo vydávané americkým občanom, osobám s trvalým pobytom a dočasným pracovníkom. Jeho hlavnou úlohou je sledovať osoby vo vzťahu k daňovej politike. Social Security Number dokazujete, že  v USA pracujete legálne.

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani sa podáva po skončení daňového obdobia. Daňové obdobie je totožné s kalendárnym rokom, trvá od 1.januára do 31.decembra. Podať daňové priznanie je povinnosťou každého, kto pracoval USA. Daňové priznanie sa podáva do 15.apríla nasledujúceho roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Bez vyrovnania daní nemáte šancu získať víza do USA. O vrátenie preplatku je možné požiadať až do 3 rokov spätne.

Vrátenie daní z USA sa realizuje formou šeku, pre každý tam dane je vystavený osobitný šek zaslaný na meno príjemcu na adresu jeho trvalého bydliska. Žiadateľ môže žiadať o vyplatenie preplatku na dani aj na bankový účet vedený v USA.

Vrátenie dane z príjmu z Holandska

Pracovné povolenie pre prácu v Holandsku nepotrebujete. Aby ste mohli žiadať o vrátenie preplatku na dani musíte v Holandsku legálne pracovať. O vrátenie preplatku môžete žiadať najskôr až po skončení finančného roka. Finančný rok je totožný s kalendárnym rokom, plynie od 1. januára do 31.decembra. O vrátenie preplatku na dani žiadate prostredníctvom daňového priznania.

Ako sme už spomenuli, na vrátenie preplatku na dani máte nárok, ak ste legálne pracovali na území Holandska, komu zamestnávateľ strhával zo mzdy daň a kto má tzv. BSN (známe je aj ako číslo sofi), ktorý je ekvivalentom slovenského DIČ. Číslo BSN (het BurgerServiceNummer), je identifikačné číslo prideľované každému, kto býva a pracuje v Holandsku. S číslom BSN si môžete hľadať zamestnanie, bez neho si legálne zamestnanie nenájdete.

Zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť občanom EÚ. Doba odpracovaná v Holandsku sa započítava do dôchodku.

Základným dokladom, ktorý je potrebné doložiť k žiadosti o vrátenie preplatku na dani je ročné zúčtovanie preddavkov na daň tzv. daňová karta (Jaaropgave). Pokiaľ ste mali viacerých zamestnávateľom, daňovú kartu doložíte od každého zamestnávateľa. Ak nemáte k dispozícii daňovú kartu budete potrebovať posledné výplatné pásky „salaris specifictie“

JAROPGAVE je oficiálny úradný formulár, ktorý zamestnávateľ vydáva zamestnancovi. Na tejto karte je uvedená suma celkovej hrubej mzdy (za daňový rok), suma dane zaplatenej zamestnancom (odvedené preddavky na daň).

Nárok na vrátenie preplatku na dani z Holandska môžete mať z mnohých dôvodov:

 • v Holandsku ste nepracovali počas celého daňového roka
 • zmenili ste zamestnanie alebo ste mali viacerých zamestnávateľov
 • boli ste zamestnaní len na polovičný pracovný úväzok

O vrátenie preplatku môžu zamestnanci požiadať najviac do 5 rokov spätne. Refundácia dane trvá 3 až 6 mesiacov.

Vrátenie dane z príjmu z Nórska

Ak pracujete pre norského zamestnávateľ, musíte tam i odvádzať dane. Potrebujete  daňovú kartu, ktorý Vám vystaví miestny daňový úrad a obratom ju zašle zamestnávateľovi. Táto umožní vášmu zamestnávateľovi zrážať preddavky na daň z vášho príjmu. Preplatok na dani žiadate v nórsku prostredníctvom daňového priznania, ktoré sa podáva do 30. apríla nasledujúceho roka za predchádzajúci daňový rok.

Doklady, potrebné k žiadosti o vrátenie preddavkov na dani.

 • Nórske osobné identifikačné číslo (11 číslo)
 • Lonns – og trekkoppgave –  potvrdenie o výške Vášho príjmu na území Nórska za dané daňové obdobie. Toto potvrrdenie vystavuje zamestnávateľ
 • Selvangivelse – (formulár daňového priznania) – vystaví Vám ho daňový úrad a zašle na registrovanú adresu daňovníka v danej krajine alebo Nórsku
 • Arsoppgave – doklad, ktorým Vám vydá príslušná banková inštitúcia o stave na účte vedenom na území Nórska k 31. decembru príslušného daňového obdobia

Daňové priznanie sa v Nórsku podáva elektronicky na základe doručených prihlasovaných údajov, ktoré zasiela nórsky daňový úrad.

Zúčtovanie dani z príjmu pre cudzincov prebieha v októbri, ale pomerne často sa toto  vysporiadanie oneskorí o niekoľko mesiacov

Vrátenie preplatku na dani vykonáva Nórsky daňový úrad:

 • zaslaním určenej výšky na nórsky účet žiadateľa
 • alebo zaslaním finančného šeku, ktorý je vystavený na meno žiadateľa

Vrátenie dane z príjmu z Rakúska

Každá osoba, ktorá pracuje v Rakúsku a zo mzdy odvádza zálohy na daň, môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane prostredníctvom daňového priznania kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň u všetkých zamestnávateľov počas daného finančného roku. Následne je vypočítaný zdaniteľný zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Na vzniku daňových preplatkov sa podieľajú:

 • nezdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý je momentálne 12 000 Euro za rok 2012
 • zníženie základu dane
 • uplatnenie bonusov, ktoré daň priamo znižujú
 • dĺžka vykonávanej práce v danom kalendárnom roku
 • výška príjmu

K žiadosti o vrátenie preplatku na dani prostredníctvom agentúry je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • rakúske daňové potvrdenie – tzv. Lohnzettel
 • potvrdenie UE/EOG, ktoré vydáva Daňový úrad podľa  vašej miestnej príslušnosti

Finančný rok je rovnaký ako kalendárny rok a trvá od 1.januára do 31. decembra. O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 5 rokov spätne. Preplatok na dani rakúsky daňový úrad vráti na účet žiadateľa, vo výnimočných prípadoch mu vystaví šek, ktorý si môže nechať preplať v banke v danej krajine.

Vrátenie dane z príjmu z Nemecka

Aby ste mohli v Nemecku žiadať o vrátenie preplatku musíte v Nemecku legálne pracovať a platiť zálohy na daň z príjmu. Zamestnávateľ Vás musí prihlásiť na finančnom úrade.  Daňovník môže žiadať o vrátenie preplatku na dani až po skončení daňového roka.  Daňový rok je totožný s kalendárnym rokom, trvá od 1. januára až do 31. decembra.

Ak žiadate o vrátenie daňového preplatku ste povinný sa preukázať na nemeckom daňovom úrade potvrdením UE / EOG – potvrdenie o príjmoch za príslušné daňové obdobie v krajine vášho trvalého bydliska, ktorý vám vystaví daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.

O vrátenie dane môžete žiadať na základe ročného zúčtovania zárobkov a daní (Lohnsteuerbeshenigung / LBS). Formulár LBS je zhrnutie príjmov a daní za zamestnanca v danom roku. Od zamestnávateľa je potrebné získať originál dokladu, kopia je akceptovaná len ak je na LBS vytlačený tzv. ETIN. Pokiaľ sa Vám nepodarí získať originál dokladu LBS, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom posledná je najdôležitejšia s kumulovanými údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa.

Refundovať je možné iba daň z príjmu. Zdravotné a sociálne poistenie nieje možné vrátiť  občanom EÚ. O vrátenie preplatku na dani je možné vrátiť do 2 rokov spätne. Celý proces refundácie trvá 2 až 4 mesiace. Vrátenie preplatku na dani sa realizujem vkladom finančných prostriedkov nemeckým daňovým úradom na účet určený žiadateľom.

Vrátenie dane príjmu z  Talianska

Aby ste mohli v Taliansku legálne pracovať a platiť zálohy na daň z príjmu, zamestnávateľ Vás musí prihlásiť na finančnom úrade a požiadať o Codice Fiscale – obdoba rodného číslo.

Codice Fiscale je daňový kód, zložený zo 16 čísel a písmen. Je to kód, ktorý umožňuje orgánom identifikovať každého občana v Taliansku s ohľadom na jeho vzťah k verejným úradom a daňovými informáciami. Všetci Taliani alebo cudzinci, ktorí sa podieľajú na finančných transakciách krajiny, musia mať daňové identifikačné číslo Codice Fiscale.

O vrátenie preplatku na dani môžete požiadať až po skončení daňového roka. Daňový rok je totožný s kalendárnym rokom, trvá od 1. januára až do 31. decembra.

Preplatok na dani bude vrátený na základe predložených dokladov:

 • ročné vyúčtovanie zárobkov a daní, formulár CUD. Je potrebné získať originál dokladu
 • Ak nemáte originál formulára CUD, budete potrebovať výplatné pásky, najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulovanými údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa

Zdravotné a sociálne poistenie nieje možné vrátiť občanom EÚ. O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 10 rokov spätne.

Taliansky daňový orgán spracováva asi 1 rok. V niektorých prípadoch doba spracovania môže trvať až 2 roky, v komplikovaných prípadoch refundácia dane môže trvať viac ako 2 roky.

Vrátenie dane z príjmu z Anglicka

Daňový systém v Anglicku vyžaduje, aby každá osoba zo svojich príjmov odvádzala dane. Následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roka môžete požiadať o vrátenie  preplatku na dani. Daňový rok v Anglicku  trvá od 06. apríla v danom roku do 05. apríla nasledujúceho roku.

Keď chcete pracovať v Anglicku, musíte sa registrovať v HOME OFFICE a požiadať o vydanie Nationl Insurance Number t.j. NIN ( číslo sociálneho poistenia, obdobia rodného čísla)

Nárok na vrátenie daní z Anglicka Vám mohol vzniknúť ak:

 • vám váš zamestnávateľ pridelil nesprávnu daňovú triedu
 • ste začali pracovať v novom zamestnaní a dočasne vám pridelili výnimočnú daňovú triedu
 • neboli ste zamestnaní počas celej dĺžky daňového roka,
 • ste pracovali naraz vo viacerých zamestnaniach,
 • zmenil sa váš príjem – stratili ste zamestnanie alebo ste začali podnikať ako samostatne zárobková činná osoba a váš príjem sa znížil,
 • daňové priznanie ste podali nesprávne.

Doklady potrebné k žiadosť o vrátenie preddavkov na dani:

 • K žiadosti o vrátenie preplatku na dani je potrebné doručiť doklady P45 alebo P60 form
 • V prípade, že vyššie uvedené doklady nemáte k dispozícii, môžete požiadať o vrátenie preplatku na dani priložením posledného payslip, ktorý obsahuje údaje o súhrne príjmov a odvedených preddavkov na daň

Formulár P60 je Vám vydá zamestnávate na konci daňového roka ale iba tomu zamestnancovi, ktorý je zamestnaný aj posledný deň daňového roka, t.j. 5. apríla. Po ukončení pracovného pomeru v priebehu roka získate formulár P45, ktorý Vám slúži aj ako potvrdenie o skončení pracovného pomeru.

O vrátenie preplatku na dani môžete požiadať pred 5. aprílom v danom roku v prípade návratu osoby do krajiny, s tým, že už nemáte  zámer sa do Anglicka vrátiť a pracovať tam.

Proces vrátenia preplatku na dani z Anglicka trvá minimálne 3 mesiace. Táto lehota sa  môže predlžiť ak daňový úrad si dodatočne vyžiada ďalšie informácie.

Vrátenie preplatku na dani sa realizuje prostredníctvom zaslania šeku žiadateľovi Anglickým daňovým úradom na našu adresu. V prípade, že šek bude vyplatený, preplatok na dani, po odrátaní príslušnej provízie, bude odoslaný na účet žiadateľa vedený v mene danej krajiny a to pri odovzdávaní náležitých dokumentov.

On-line žiadosť o vrátenie daní nájdete tu

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: vratenie dani z rakuska, vratenie dani z rakuska postup, vratenie dani v rakusku, dane z rakuska, vrátenie dane z rakúska,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

1 komentár pri “Vrátenie daní z iných krajín

 1. Dobrý deň. Ďakujem za výstižný a užitočný článok. Ak by mal niekto zarobené peniaze v zahraničí a požiadať o vrátenie daní by bolo pre neho príliš komplikované, odporúčam sa obrátiť na TJ-legal.com . Žiadosti o vrátenie daní spracúvajú profesionálne a rýchlo.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.