Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

"Chceme sa zaregistrovať za platiteľa DPH. Budeme musieť zložiť štátu zábezpeku? A v akej výške?" Takéto otázky znejú často od podnikateľov v praxi, ktorí sa chcú či potrebujú stať platiteľmi DPH. Inými slovami: obávajú sa, že im pri registrácii daňový úrad vyrubí zábezpeku vo výške niekoľkých tisíc EUR. Existujú však aj situácie, kedy sa obávať nemusia.  Pokračovať v čítaní 

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Slovenský podnikateľ, ktorý je v SR registrovaný pre DPH, platí DPH predovšetkým z tovarov a služieb, ktoré sám dodal odberateľom v SR. Teda DPH, ktorú vyfakturoval a ktorá tvorí súčasť jeho konečnej predajnej ceny - táto tvorí jeho "DPH na výstupe". Za určitých okolností je však povinný platiť DPH aj z tovarov a služieb, ktoré nakúpil od dodávateľov z EÚ. Tento mechanizmus sa nazýva samozdanenie a pri obchodoch medzi krajinami EÚ sa používa v rámci európskeho mechanizmu DPH od vstupu Slovenska do EÚ v r. 2004.  Pokračovať v čítaní 

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Zákonom č. 246/2012 Z.z. a zákonom č. 440/2012 Z.z. došlo k dôležitým zmenám v zákone o DPH a v ďalších predpisoch. Niektoré zmeny boli účinné od 1.10.2012, iné od 1.1.2013 a ďalšie účinnosť nadobudnú 1.1.2014. S účinnosťou od 1.1.2013 zákon o DPH upravuje a spresňuje najmä oblasť zdaniteľných obchodov, miesta dodania služieb, dňa dodania, spresnenie záznamov na účely DPH a fakturáciu.  Pokračovať v čítaní 

Ako podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Ako podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Problematiku podávania  daňového priznania k dani z pridanej hodnoty upravuje hmotnoprávny zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov. Vzor nového tlačiva daňového priznania  ku dani z pridanej hodnoty pre rok 2012 bol vyhlásený opatrením  MF SR č.e MF/23118/2011-73,  VZOR DPH 01 -2012, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania. Pokračovať v čítaní 

Daň za výherné automaty

Daň za výherné automaty

Prevádzkovanie výherných automatov je upravené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa zákona. Zákon o hazardných hrách upravuje podmienky prevádzkovanie hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov, podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier. Pokračovať v čítaní 

Daň za ubytovanie

Zavedenie a vyberanie dane za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto alebo obec (ďalej len "obec") na základe Všeobecne záväzného nariadenia. Pokračovať v čítaní 

Spotrebná daň z minerálnych olejov

Spotrebná daň z minerálnych olejov prešla úpravami pred rokom 2004, teda v období vstupu Slovenska do Európskej Únie. Proces pristupovania k EÚ vyžadoval aj približovanie legislatívy v rámci spotrebných daní. Tu a pri DPH sa Európska Únia snaží maximálne zharmonizovať legislatívne rámce všetkých svojich členských krajín. Pokračovať v čítaní