Daň z dedičstva a darovania

Daň z dedičstva a darovania

Daň z dedičstva a daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. v neskorších predpisov. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy.

Majetok nadobudnutý dedením (napr. nehnuteľnosť, peniaze, byt, auto) alebo darovaním (napr. darované peniaze, nehnuteľnosť, auto, byt) v rokoch 2012 a 2011 nepodlieha dani z dedičstva a darovania a nieje povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť platiť daň z dedičstva sa odvíja od dátumu smrti poručiteľa.

Priblížme si základné pojmy oboch zrušených daní:

Zákon č. 318/1992 Zb.v neskorších predpisov a zákon č. 15/2003 Z.z. určuje daňovníkov, stanovuje, čo je predmetom príslušnej dane, čo je základom dane, sadzby dane, ako aj spôsob platenia dane.

Daň z dedičstva

Daňovník – dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony, alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.

Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.

Daňovníkom dane z dedičstva nie je:

 • daňovník zaradený do I. skupiny osôb

Predmet dane z dedičstva:

 • hnuteľný i nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva, ktoré dedič zdedil
 • nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa
 • celý hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý bol v čase smrti občasnom SR a mal trvalý pobyt na území SR, vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine
 • hnuteľný majetok poručiteľ, ktorý sa nachádza v tuzemsku, ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území SR, ale bol občanom SR
 • hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý sa nachádza v tuzemsku ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy

Základ dane je:

 • čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve

Základ dane z dedičstva sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v II. skupine osôb 500 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.

Daň z darovania:

Daňovník:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním. Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca

Predmet dane z darovania je:

 • nadobudnutie majetku darovaním na území SR
 • nadobudnutie hnuteľných vecí z cudziny darovaním na územie SR a darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území SR do cudziny alebo cudzincovi

Predmetom dane z darovania nie je:

 • nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine
 • vrátenie daru
 • nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných pohrôm

Základ dane:

 • cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá v mieste a čase darovania a pri nehnuteľnostiach je základom dane z darovania ich cena zistená podľa osobitného predpisu platného v čase darovania

Základ dane z darovania sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v I. skupine osôb 2 000 000 Sk t.j. deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia
 • v II. skupine osôb 300 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom:

 • platnosti písomnej darovacej zmluvy
 • prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy
 • zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného
 • prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom

Lehota na podanie daňového priznania k dani z dedičstva a darovania je do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na príslušnom daňovom úrade.

I. skupina – deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia.
II. skupina – súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ktoré s prevodcom, darcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti a ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu, darcu alebo poručiteľa, manželia vlastných a osvojených detí, manželia rodičov, synovci, netere, strýkovia a tety.
III. Skupina – ostatné fyzické a právnické osoby.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z dedičstva pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO). Vzor tlačiva daňového priznania k dani z darovania pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO).

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: dan z darovania 2013, dan z daru, dan z dedicstva nehnutelnosti, dan z dedicstva, dan z darovania,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

115 komentárov pri “Daň z dedičstva a darovania

 1. Dobrý deň. V roku 11/2016 som kúpil pozemok v celkovej cene 1 eur. Predajca kúpil tento pozemok v roku 2016. Tento pozemok chcem teraz predať. Musím platiť daň z predaja? Ak áno, z ktorej sumy musím platiť daň. Z tej za ktorú ju teraz predám alebo z tej za ktorú ju predajca (môj brat) mne predal (1 eur)?
  Taktiež chcem predať darovaný pozemok, ktorý mi darovala mama v roku 2013. Ona ten pozemok zdedila po smrti jej otca v roku 2007. Musím platiť nejakú daň z predaja tohto pozemku? Ďakujem

 2. Daria: Dedicske konanie.
  Zijem v USA.Zomrela mi Sestra,ktora mi zanechala Vsetko. Veci ktore mala doma,to je Oblecenie ,nabytok,kuch. Raid som poslala kontajnerom Na Slovensko.Teraz mi Kontajner zadrziavaju,lebo nemam Dedicske konanie.V USA Sestra podpisala zavet ,ktorym ma poveruje postarat sa o vsetky veci ohladne doma,pohrebu,danoveho priznania v USA,ako aj dedenim veci ktore ostali. Tie Su v kontajnery a za kazdy den musim platit poplatok a to nie maly.Mojho pravnika v USA ktory ma zastupuje vo vsetkych Pravnych veciach som poziadala,aby dal potrebne Dokumenty Na vybavenie Na Slovensku.Tie ale nestacia a ine nemam.Poradte mi co robit. Dakujem za pomoc.

 3. Dobrý deň .
  V roku 1998 prebehlo dedičské konanie po mojej matke. Nakoľko v roku 2013 som zistil, že na liste vlastníctva ešte stále vlastní moja nebohá matka pozemky, požiadal som o dodatočné dedičské konanie.
  Od decembra 2013 som vlastníkom týchto pozemkov . V roku 2014 chcem tieto pozemky predať a preto Vás prosím o radu. Budem z predaja platiť daň. Moja matka tieto pozemky vlastnila viac ako 20 rokov.
  Ďakujem.

  • Dobrý deň.
   Ak fyzická osoba podnikateľ dostane dar, musí o ňom účtovať v peňažnom denníku.Tento dar zaúčtuje ako iný príjem, ktorý ovplyvňuje daň. To znamená, že tento príjem musí zdaniť.
   Právnická osoba vo svojom účtovníctve dar zaúčtuje do nákladov, teda si zníži daň. V daňovom priznaní však tento dar uvedie ako pripočítateľnú položku. V konečnom dôsledku to znamená, že poskytnutý dar vôbec neovplyvní výšku dane u právnickej osoby.
   Pekný deň.
   Ivana Šichulová

 4. Dobrý deň,
  otec s matkou vlastnia dom na polovičku a otec chce darovať svoju polovičku mne a bartovi (čiže každému štvrtinu). Chcem sa spýtať, či budeme platiť daň z darovania alebo nejakú inú daň, kedže sa má v roku 2013 znovu zaviesť Daň z darovania.
  Ďakujem.

 5. Spätné upozornenie: Oslobodenie od dane - 123 Peniaze

 6. Dobrý deň, chcem kúpiť nehnuteľnosť, kde dvaja synovia zdedili polovicu RD a pozemku po otcovi pred 30-timi rokmi a druhú polovicu po matke pred cca. 2 rokmi. Trvalé bydlisko majú každý svoje, ktoré nie je totožné s predmetom dedenia. Budú platiť daň z predaja nehnuteľnosti a odvody do ZP? Ak áno, z akej čiastky. ďakujem.

 7. Dobrý deň,
  bývam so svojou sestrou v byte, ktorý je mojím vlastníctvom. Chcela by som mojej sestre darovať 1/3 bytu. Bude platiť daň z darovania?
  Valéria

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.