Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ “A”.Väčšina fyzických osôb, ktoré dosiahli v roku 2013 zdaniteľný príjem iba podľa §5 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov už daňové priznanie podala do 31.marca 2014. Išlo hlavne o fyzické osoby – zamestnancov, ktorí svoj príjem dosiahli na území SR. Fyzické osoby, ktoré pracovali v zahraničí na základe pracovnej zmluvy, môžu daňové priznanie pre daň z príjmov FO za rok 2013 podať najneskôr do 30. júna 2014.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov FO typ “A”?

  • každá fyzická osoba, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, tzn. má trvalý pobyt na území SR, alebo sa na území SR obvykle zdržiava viac ako 183 dní v kalendárnom roku
  • v priebehu roka 2013 dosiahla príjem iba podľa § 5 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, teda bola zamestnaná iba na základe pracovnej zmluvy
  • celkový zdaniteľný príjem, teda zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí bol za rok 2013 vyšší ako 1.867,97 eur

Ako vyplniť daňové priznanie pre daň z príjmov FO typ “A”?

I. Oddiel – IV. Oddiel

Údaje o daňovníkovi

K IV. oddielu – údaje na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 nezabudnite priložiť kópie rodných listov vyživovaných detí, ktoré s daňovníkom žijú v domácnosti. Ak ich daňovník nepriloží, nevydokladuje, že má nárok na priznanie daňového bonusu a ten mu nebude priznaný.

V. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Oddiel musí daňovník vyplniť v Eurách i napriek tomu, že mu bol príjem vyplácaný v inej mene.

Na riadku 32 uvedie daňovník úhrn všetkých príjmov od všetkých zamestnávateľov, tzn. od zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia v hrubej výške bez odpočítateľných položiek alebo nezdaniteľných častí základu dane uplatňovaných v zahraničí.

Na riadku 33 uvedie daňovník úhrn povinného poistného, ktoré daňovník povinne platil v SR aj v zahraničí.

Na riadku 34 vyčísli daňovník základ dane. Základ dane vypočíta tak, že odpočíta od celkového príjmu z riadku 32 zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie z riadku 33.

VI. Oddiel – Výpočet dane  podľa § 15 zákona

Na riadku 36 vyčísli daňovník základ dane z riadku 34.

Na riadku 37 uvedie daňovník nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 3.735,94 eur.

Na riadku 38 uvedie daňovník nezdaniteľnú časť základu dane na manželku podľa §11 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Na riadku 39 uvedie daňovník preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Riadok 40 je súčtovým riadkom. Tu daňovník uvedie súčet nezdaniteľných častí základu dane, teda riadkov 37, 38 a 39.

Na riadku 41 uvedie daňovník základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane, teda rozdiel riadkov 36 a 40.

Na riadku 42 uvedie daňovník daň vypočítanú z riadku 41 podľa § 15 zákona o dani z príjmov

Na vylúčenie dvojitého zdanenia môže daňovník uplatniť buď metódu vyňatia príjmov alebo metódu zápočtu dane z príjmov.

Na riadku 47 uvedie daňovník úhrn vyňatých príjmov (základov dane) z riadku 34, ktoré sú uznané pre výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí.

Na riadku 48 uvedie daňovník základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (základov dane), teda rozdiel riadkov 41 a 47. Ak je rozdiel záporný, daňovník do riadku 48 uvedie nulu.

Na riadku 49 uvedie daňovník daň podľa § 15 zákona po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí, ktorú zaokrúhli na  eurocenty nadol zo základu dane vyčíslenej na riadku 48.

Na riadku 50 uvedie daňovník z riadku 34 úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú uznané na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť a zaokrúhli ich na eurocenty smerom nadol.

Na riadku 51 uvedie daňovník daň z príjmov, ktorú zaplatil v zahraničí z riadku 50 a tú zaokrúhli na eurocenty smerom nadol.

Na riadku 52 vypočíta daňovník percento dane na účely zápočtu z riadku 50 a to pomocou vzorca úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí : (úhrn príjmov – úhrn vyňatých príjmov zo zdrojov v zahraničí) x 100

Na riadku 53 uvedie daňovník čiastku, ktorú môže započítať z dane zaplatenej v zahraničí. Tú vypočíta za pomoci vzorca (daň podľa §15 zákona x vypočítané % dane na účely zápočtu) : 100

Na riadok 54 uvedie daňovník daň uznanú na zápočet z riadku 53 maximálne však do výšky dane, ktorú zaplatil v zahraničí.

Na riadku 55 uvedie daňovník svoju daňovú povinnosť z riadku 42 alebo z riadku 49, pripadne rozdiel z dane zaplatenej na území SR a daňou po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí a dane uznanej na zápočet.

Na riadku 56 uvedie daňovník výšku nároku na daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov.

Na riadku 57 uvedie daňovník vypočítanú daňovú povinnosť po odrátaní daňového bonusu.

Na riadku 58 uvedie daňovník bonus, ktorý mu vyplatil v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ.

Na riadku 59 uvedie daňovník rozdiel medzi vypočítaným daňovým bonusom a skutočne vyplateným daňovým bonusom.

Riadok 60 vyplní daňovník v tom prípade, ak mu bol daňový bonus vyplatený v nižšej výške a požiada daňový úrad, aby mu tento rozdiel doplatil.

Na riadku 61 uvedie daňovník výšku nesprávne vyplateného daňového bonusu.

Na riadku 62 uvedie daňovník úhrn preddavkov na daň, ktoré mu zrazil zamestnávateľ na území SR podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov.

Na riadku 63 uvedie daňovník úhrn preddavkov  na daň, zrazených na území SR podľa § 35 zákona o dani z príjmov.

Riadky 64 a 65 sú súčtové. Daňovník ich vyplní podľa vzorca v príslušnom riadku.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Ak daňovník dosiahol zdaniteľný prijem podľa §5 na území SR a zaplatil z tohoto príjmu daň, môže daňovník poukázať 2% alebo 3% z uhradenej dane ním vybranej neziskovej organizácií alebo nadácií. Výška poukázanej sumy však nesmie byť nižšia ako 3,00 eurá.

Pokiaľ daňovník nepoukazuje 2% alebo 3% zo zaplatenej dane podľa § 50 zákona, alebo nespĺňa podmienku na poukázanie 2% alebo 3%, označí toto krížikom v príslušnom okienku.

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

V tomto oddieli daňovník uvedie údaje o príjmoch zo závislej činnosti z riadku 32 daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré dosiahol v zahraničí. Tieto sú súčasťou základu dane. Daňovník však uvedie číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, v ktorom daňovník dosiahol príjem dane z príjmu podľa § 5. Zároveň daňovník uvedie aj odvody, ktoré zaplatil v zahraničí zdravotné poistenie a poistenie do sociálnej poisťovne.

V ďalšej tabuľke daňovník uvedie kurz, ktorým prepočítal príjmy a výdavky v daňovom priznaní.

Daňový úrad SR nemôže vrátiť daň z príjmov, ktorá bola zaplatená v inom štáte. Daňovník, ktorý pracoval v zahraničí, kde boli jeho príjmy zdanené, vo veci vrátenia dane alebo preplatku na dani sa musí obrátiť na finančný úrad v štáte, v ktorom pracoval.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: