Čo sú daňové výdavky a daňové náklady

Daňovými výdavkami a daňovými nákladmi nie sú len výdavky (náklady) na nákup tovaru či materiálu, mzdy zamestnancom, stravné, cestovné, nákup PHL, oprava a údržba majetku, reklama a inzercia ale mnoho ďalších výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Napomáhajú k tomu, aby daňovník dosahoval príjem.Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa daňovým výdavkom rozumie výdavok (resp. náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencií daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14.

Základným kritériom pre uznanie výdavkov sú tri podmienky:

 1. podmienka vecnosti
 2. podmienka preukázateľnosti
 3. podmienka zaúčtovania

Podmienka vecnosti znamená, že výdavky musia byť vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Musí byť súvislosť medzi zdaniteľnými príjmami a konkrétnymi výdavkami.

Podmienka preukázateľnosti je splnená, ak vie daňovník preukázať, že výdavok skutočne vznikol.

Ak je preukázateľný výdavok zaúčtovaný je splnená aj podmienka zaúčtovania.

Tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Iba ak je splnená podmienka vecnosti výdavkov vo vzťahu k podnikaniu a súčasne i podmienka preukázateľnosti výdavkov a ich zaúčtovania, potom sa výdavky uznajú za daňový výdavok.

Daňové výdavky (náklady)

Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov upravuje daňové výdavky (náklady)na tie, ktoré si môže daňovník uplatniť:

 • v plnej výške,
 • len do výšky limitu,
 • paušálne.

Daňové výdavky (náklady) podniku uplatňované v plnej výške a do výšky limitu 

Daňové výdavky uplatňované do výšky limitu znamená, že daňový subjekt môže preukázaný výdavok zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku limituje zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní si výdavok alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

Daňové výdavky, ktoré môže daňovník uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone sú:

 • výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov,
 • výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 • výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na :
 1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práce a hygienické vybavenie pracovísk,
 2. starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné zdravotnícke zariadenia,
 3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia,
 4. výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu, na finančné a hmotné zabezpečenie žiakov, na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,
 5. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
 6. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov,
 • výdavky (náklady) na pracovné cesty, na ktoré vzniká nárok,
 • výdavky (náklady) daňovníka s príjmami z podnikania SZČO vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom meste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v s súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40% nároku na stravné podľa osobitného predpisu, ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden  km jazdy podľa osobitného predpisu,
 • výdavky (náklady) vo výške úhrnu obstarávacích cien akcií a ostatných cenných papierov (CP) v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich predaja s výnimkou:
 1. CP prijatých na trh burzy CP, pri ktorých obstarávacia cena nie je vyššia a príjmen z predaja nie je nižší ako odchýlka 10% od priemerného kurzu zverejňovaného burzou cenných papierov v deň ich nákupu a predaja alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) obstarávacia cena akcié, alebo pri ostatných CP obstarávacia cena upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu,
 2. dlhopisu, pri ktorom je predajná cena nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu,
 3. daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s CP podľa osobitného predpisu, ktorým sa výdavok (náklad) na obstaranie CP uzná do výšky účtovanej ako náklad,
 • výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny
 1. obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo družstve s výnimkou obstarávacej ceny podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí ustanovení pri jeho predaji len do výšky príjmov z predaja, posudzovaným za každý predaj jednotlivo,
 2. zmenky, o ktorej sa účtuje ako o CP, pri jej predaji len do výšky príjmov z predaja, posudzovanej za každý predaj jednotlivo.
 • výdavok (náklad) do výšky odpisu menovej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady  (ďalej len “príslušenstvo”), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva,ak:
 1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu, zastavil konkurzné konanie alebo zrušil konkurz pre nedostatok majetku podľa §19 písm. h),
 2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
 4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
 5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,
 6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100%,
 • výdavok (náklad) vo výške menovej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
 1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku predpísaným spôsobom,
 2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 331, 94 Eura,
 3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 331,94 Eura,
 • výdavok (náklad) vo výške odvodu z výťažku,
 • výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
 • výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
 1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencií alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencií alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spotrebu pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tm neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
 2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
 3. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,
 • výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov VÚC, štátnych fondov a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zahrňované do príjmov,
 • odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov tohto daňovníka a súčasne aj daňovníka, ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý tento majetok poskytol na priame využitie inému daňovníkovi,
 • úhrn výdavkov (nákladov)  na deriváty do výšky prímov (výnosov) z derivátov v úhrne za zdaňovacie obdobie podľa § 19 bod 2, písm. o),
 • stravné vynaložené daňovníkom s vybranými príjmami z podnikania alebo zo  samostatnej zárobkovej činnosti za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5-12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravné podľa Zákonníka práce,
 • odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá bola uznaná za daňový výdavok  podľa §20 ods. 4 alebo ods. 14,
 • odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
 • zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku,
 • zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daňovníkom,
 • zostatková cena hmotného a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody vo výške príjmov z náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou škody nezavinenej daňovníkom,
 • vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa §23, pričom pri predaji majetku a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,
 • tvorba rezerv a opravných položiek podľa § 20
 • škody nezavinené daňovníkom
 1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy ( zemetrasenie, povodne, krupobitie, lavíny, blesk),
 2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období,  v ktorom bola takáto skutočnosť potvrdená políciou,
 • pri postúpení pohľadávky menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť do výšky príjmu z jej postúpenia alebo do výšky tvorby opravnej položky, ktorá bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20,
 • poistné a príspevky hradené daňovníkom, ktorý je verejno obchodnej spoločnosti za spoločníkov tejto spoločnosti, komanditnej spoločnosti za komplementárov,
 • poistné a príspevky hradené daňovníkom s príjmami z podnikania (SZČO) poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,
 • miestne dane  ( daň z nehnuteľnosti, daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, cestná daň ) a poplatky na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
 • daň z pridanej hodnoty
 1. ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť pri zrušení registrácie,
 2. ak na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu,
 3. ak platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje,
 4. ak platiteľ DPH nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň  vzťahuje, z dôvodu, že suma DPH nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého druhu, tieto príspevky je možné uznať najviac do výšky 6% zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom tohoto sporenia,
 • odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky  0,5% z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66.387,84 Eura ročne,
 • úrok pri finančnom prenájme zahrňovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu,
 • odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky najviac do výšky vymoženej pohľadávky,
 • členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe,
 • úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak sa tieto úroky účtujú do nákladov  podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv, uhradené fyzickej osobe sa zahnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené,
 • zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

Na účely zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za obstarávaciu cenu obchodného podielu alebo akcie v obchodnej spoločnosti alebo družstve považuje aj hodnota splateného peňažného vkladu a nepeňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva vrátane emisného ážia alebo obstarávacia cena majetkovej účasti, ak obchodný podiel alebo akcia bola nadobudnutá inak ako vkladom.

Za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva.

Paušálne daňové výdavky (náklady) sú najjednoduchším spôsobom uplatnenia daňových výdavkov. Daňovník ich vypočíta ako 40% zo svojich dosiahnutých príjmov v zdaňovacom období. Do paušálnych výdavkov sa nezapočítavajú odvody zaplatené zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. Tie si daňovník pripočíta k paušálnym výdavkom. Paušálne výdavky môžu použiť len daňovníci, ktorí v zdaňovacom období neboli plnohodnotnými platiteľmi DPH (tzn., že v zdaňovacom období neboli platcami DPH, alebo nimi boli len časť zdaňovacieho obdobia). V roku 2013 je suma výdavkov obmedzená hornou hranicou vo výške 5.040,- Eur. V roku 2012 suma paušálnych výdavkov nebola ohraničená.

Nedaňové výdavky (náklady)

Výdavky resp. náklady, ktoré nie sú daňovými výdavkami presne vymedzuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu §21.

Nedá sa jednoznačne povedať, že výdavky, ktoré vymedzuje zákon sú vždy a za každých okolností nedaňovými výdavkami (nákladmi). Niektoré majú aj výnimky, na ktoré zákon prihliada a vymedzuje ich v odvolávkach.

Daňovými výdavkami (nákladmi) nie sú:

 • výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď  daňovník (fyzická osoba – SZČO, právnická osoba) o týchto výdavkoch účtuje,
 • výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nevie daňovník preukázať – tzn., že nemá doklad (faktúru, pokladničný doklad …), že  výdavok skutočne vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov,
 • výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku daňovníka, aj majetku vylúčeného z odpisovania,
 • výdavky na technické zhodnotenie hmotného alebo nehmotného  majetku,
 • výdavky na splácanie pôžičiek ( okrem úrokov z úverov, bankových poplatkov za vedenie úverových účtov tieto sú daňovo uznateľnými výdavkami), výdavky na zvýšenie základného imania,
 • poskytnuté úplatky,
 • výdavky na vyplácané podiely zo zisku členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,
 • výdavky presahujúce limity (nadspotreba pohonných látok a podobne),
 • výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb (výnimkou je prevádzka vlastného stravovacieho zariadenia – §17 odst. 3, písm. e zákona o dani z príjmu),
 • výdavky na reprezentáciu – pohostenie obchodných partnerov, zamestnancov, pracovné obedy … (výnimkou sú reklamné predmety v hodnote do 16,60 Eura za jeden predmet),
 • výdavky na osobnú potrebu daňovníka, osobnú ochranu daňovníka a jemu blízkych osôb, na ochranu jeho majetku a majetku osôb jemu blízkych, ktorý nie je zahrnutý v obchodnom majetku daňovníka,
 • výdavky vynaložené na nákup vlastných akcií vo výške sumy prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií,
 • zvýšenia dane
 • prirážky k poistnému plneniu na zdravotné poistenie, dane, cla,
 • prirážky k základným sadzbám poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ukladanie odpadov, za vypúšťanie odpadových vôd,
 • pokuty a penále (s výnimkou zmluvných pokút),
 • tvorba rezervného fondu a ostatných účelových fondov (výnimkou je povinný prídel do sociálneho fondu),
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
 • úhrada dane, zaplatené dane za iného daňovníka, zaplatená DPH (výnimkou je  úhrada DPH za minulé zdaňovacie obdobie; úhrada DPH pri zrušení registrácie, uplatnenie nároku vrátenia DPH v inom členskom štáte,
 • výdavky na tvorbu rezerv a tvorbou opravných položiek (výnimkou je §20 zákona o dani z príjmov),
 • rozdiel medzi hodnotou pohľadávky a nižším príjmom z jej postúpenia,
 • nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv (ak tieto neboli v príslušnom zdaňovacom období uhradené fyzickej osobe).

 

 

Čo by vás mohlo zaujímať: