Viete akú daň budete platiť pri predaji auta

Príjem z predaja osobného automobilu rozlišujeme podľa účelu jeho použitia . Ak je motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku, jeho prípadný predaj je predmetom dane z príjmu a je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príjem z predaja ojazdeného auta vo vlastníctve fyzickej (súkromnej osoby)  je predmetom dane z príjmu a patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.  

Zákon o dani z príjmov v § 9 ods.1 písm. c) upravuje prípady v ktorých je predaj hnuteľných vecí oslobodený od dane z príjmu. Podľa tohto ustanovenia je od dane z príjmu  oslobodený:

  • príjem z predaja osobného automobilu okrem príjmu z predaja automobilu, ktorý bol zaradený do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku

Obchodný majetok je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba a s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6  ods. 11. Obchodným majetkom je aj majetok obstaraných formou finančného  prenájmu.

Z uvedeného vyplýva nasledovné:

  1. Príjem z predaja osobného automobilu je od dane oslobodený, v daňovom priznaní sa neuvádzajú, ak predávaný ojazdený automobil
  2. nieje a nikdy nebol  zaradený v obchodnom majetku
  3. bol zaradený v obchodnom majetku predávajúceho, ale v čase predaja od vyradenia z obchodného majetku predávajúceho uplynulo viac ako 5 rokov

Ak teda občan predáva osobné motorové vozidlo ako súkromná osoba a nevyužíval ho na podnikanie, ide o príjem oslobodený od dane.

  1. Príjem z predaja osobného automobilu, nieje oslobodený od dane, uvádza sa v daňovom priznaní typ B, ak predávaný automobil:
  • bol zaradený v obchodnom majetku predávajúceho, avšak od vyradenia z obchodného majetku predávajúceho uplynulo menej ako 5 rokov
  • je v čase predaja ešte zaradená v obchodnom majetku predávajúceho

Ako zdaniť príjem z predaja motorového vozidla, ktorý nieje oslobodený od dane?

Ak ide o príjem z predaja motorového vozidla, ktoré nieje oslobodené od dane, postupuje sa rovnako ako v prípade zdanenia príjmu z predaja nehnuteľností.

Základom dane je príjem z predaja znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak výdavky spojené s predajom osobného automobilu sú vyššie ako príjem z predaja, na rozdiel sa neprihliada. Na výpočet dane sa použije sadzba dane z príjmu platná v danom roku. V roku 2012 a naďalej aj pre rok 2013 je platná sadzba dane z príjmu 19% zo základu dane.

Výdavky odpočítateľné od príjmu z predaja motorového vozidla:

  • zostatková cena osobného automobilu, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý obchodnom majetku
  • výdavky súvisiace s predajom automobilu

V prípade zdanenia a dane z príjmu, ktorý plynie manželom z predaja osobného automobilu z ich bezpodielového vlastníctva sa uplatňuje § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmu. Príjmy z bezpodielového vlastníctva osobného sa zhŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nehodnotnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.

Príjem z predaja osobného automobilu  vyplácaný v splátkach na základe kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode sa zahrnú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Výdavky, ktoré prevyšujú príjem z predaja osobného automobilu v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz začali plynúť splátky alebo preddavky na predaj automobilu, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak  tieto splátky plynú ďalej aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno uplatniť.

Podľa novely zákona o dani z príjmu od 01.01.2011, ktorá rozdelila príjmy na aktívne a pasívne, je príjem z predaja hnuteľných vecí – osobného automobilu je príjmom pasívnym  a preto už nieje možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Príjem z predaja ojazdeného osobného automobilu sa uvádza v daňovom priznaní typ B spolu s  príjmom zo zamestnania a ďalšími príjmi, ak boli dosiahnuté za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Vzor:

Prečítajte si:

Čo by vás mohlo zaujímať: