Aká bude výška dane pri predaji bytu

Ako zdaniť predaj bytu v roku 2012?

Príjem z predaja bytu rozlišujeme podľa účelu použitia nehnuteľnosti . Ak je byt zaradený v obchodnom majetku firmy, prípadný predaj bytu je príjmom z podnikania.

Príjem z predaja bytu vo vlastníctve fyzickej (súkromnej osoby) patrí medzi ostatné príjmy  podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona o dani z príjmu od  01.01.2011, ktorá rozdelila príjmy na aktívne a pasívne,   je príjem z predaja  takého bytu príjmom pasívnym a preto nie je už možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Príjem z predaja bytu sa uvádza v daňovom priznaní typ B.

Pre potreby zákona o dani z príjmu je v  § 3 ods 1 písm a) definovaný pojem  nehnuteľnosť. Podľa tejto definícii sa nehnuteľnosťou rozumejú nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory alebo ich časti

Pri predaji bytu rozlišujeme podľa už citovaného § 8 zákona o dani z príjmu:

1. PRÍJMY Z PREVODU VLASTNÍCKYCH PRÁV  k bytu – v  tomto prípade ide o príjem z predaja bytu či už zdedeného, darovaného alebo nadobudnutého kúpou, ktorý predávajúci:

 • využíval na súkromné účely
 • príležitostne prenajímal
 • využíval na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť ak v čase predaja nehnuteľnosť už nieje zaradená v obchodnom majetku predávajúceho

2. PRÍJMY Z PREVODU ČLENSKÝCH PRÁV DRUŽSTVA –  ide o príjem dosiahnutý z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiaci s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva.

Základom dane pre výpočet dane z príjmu z predaja bytu je rozdiel medzi príjmom z predaja a výdavkami – finančnými prostriedkami preukázateľne vynaloženými na technického zhodnotenie a opravu, údržbu bytu, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom bytu. V prípade, že výdavky sú vyššie ako  dosiahnutý príjem z predaja, na rozdiel sa neprihliada. Z toho vyplýva, že pri predaji bytu  daňovník nemôže vykázať stratu.

Základ dane = príjem z predaja bytu podľa kúpno predaj.zmluvy – výdavky na zhodnotenie bytu

 Výdavky, ktoré si môže predávajúci uplatniť v daňovom priznaní sú:

 • kúpna cena bytu, resp. vklad alebo obstarávacia cena podielu ak ide o predaj  členských práv družstva napr. predaj družstevného bytu ktorého vlastníkom je bytové družstvo.
 • pokiaľ ide o byt získaných dedením alebo darovaním – cena bytu zistená v čase jeho nadobudnutia
 • zostatková cena bytu, ktorý bol zahrnutý obchodnom majetku
 • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technického zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti, výdavky súvisiace s predajom bytu

Príjem z predaja bytu vyplácaný v splátkach

Príjem z predaja bytu sa zahrnie do základu dane až v tom ododobí, v ktorom ho predávajúci prijal bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k bytu  kupujúci.

Príjmy vyplácané v splátkach na základe kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode sa zahŕňajú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy z predaja  bytu v tom zdaňovacom období, v  ktorom po prvý raz začali plynúť splátky alebo preddavky na predaj bytu alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak  tieto splátky plynú  ďalej aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno uplatniť.

Oslobodenie od dani z príjmu

Platiť daň z predaja bytu nemusí každý. Musia byť však splnené zákonom stanovené podmienky aby  tento príjem  mohol byť považovaných za príjem oslobodený od dane z príjmu.

Od dane z príjmu je oslobodený príjem:

 • z predaja bytu nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia bytu preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku
 • príjem z predaja bytu po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak táto nehnuteľnosť bola a v čase predaja už nie je zahrnutá do obchodného majetku
 •  z predaja bytu, ktorý bol vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov – ide o prípady vrátenia bytu oprávneným osobám v rámci reštitúcie
 • z prevodu členských práv v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň 5 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvu s bytovým družstvom
 •  získaný nadobudnutím vlastníctva ako náhrada za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt a užívateľom bytu od oprávnenej osoby

Pri predaji bytu preukázateľne nadobudnutého do vlastníctva predávajúceho do 31.12.2010 je možné zo zákona využiť ešte jednu možnosť oslobodenia príjmu od dane. Ide o splnenie podmienky trvalého pobytu predávajúceho po dobu najmenej dvoch rokov pred predajom bytu. Pre byty nadobudnuté do vlastníctva po 31.12.2010 túto podmienku už využiť nieje možné. Od 1.1.2011 v platnosti novela zákona o dani z príjmu, ktorá  podmienku trvalého pobytu vylúčila z podmienok oslobodenia príjmu z predaja bytu.

Ak ide o príjem z predaja bytu po zániku a vysporiadaní bezpodielovaného spoluvlastníctva manželov, do lehoty vlastníctva sa spočítava doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Medzi vlastníkmi bytov v praxi dochádza k zámene nehnuteľností na základe zámennej zmluvy, čím vzniká nepeňažné plnenie získané zámenou z dôvodu, že zamenené nehnuteľnosti majú rôznu hodnotu. Pri zisťovaní základu dane sa postupuje rovnako ako pri príjme z bytu.

Aký príjem z predaja bytu nieje oslobodený od dane?

Od dane z príjmu nieje oslobodený príjem:

 • z predaja bytu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji bytu  uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od vyradenia z obchodného majetku, ak kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od je nadobudnutia alebo vyradenia
 • ktorý plynie daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytom družstve súvisiaci s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom

Vzor:

Prečítajte si: Príjem z predaja nehnuteľnosti

Čo by vás mohlo zaujímať: