Aku daň budem platiť pri predaji pozemku

Ako zdaniť predaj pozemku v roku 2012

Príjem z predaja pozemku rozlišujeme podľa účelu použitia pozemku. Ak je pozemok zaradený v obchodnom majetku, prípadný predaj je potom príjmom z podnikania.

Príjem z predaja pozemku vo vlastníctve fyzickej (súkromnej osoby) patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona o dani z príjmu od 01.01.2011, ktorá rozdelila príjmy na aktívne a pasívne, je príjem z predaja takéhoto pozemku príjmom pasívnym a preto nieje už nieje možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.  Príjem z predaja pozemku sa uvádza v daňovom priznaní typ B.

Pre potreby zákona o dani z príjmu je v § 3 ods 1 písm a) definovaný pojem nehnuteľnosť. Podľa tejto definícii sa nehnuteľnosťou rozumejú nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory alebo ich časti

Podľa Občianskeho zákonníka nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevnými základmi.

Základom dane pre výpočet dane z príjmu z predaja pozemku je rozdiel medzi príjmom z predaja a výdavkami preukázateľne vynaloženými na zhodnotenie (rekultiváciu) pozemku. V prípade, že výdavky sú vyššie ako dosiahnutý príjem z predaja, na rozdiel sa neprihliada. Z toho vyplýva, že pri predaji nehnuteľnosti daňovník nemôže vykázať stratu a výdavky si môže uplatniť len do výšky príjmu.

Základ dane = príjem z predaja pozemku podľa kúpno predaj.zmluvy – výdavky na rekultiváciu pozemku

Výdavky, ktoré si môže predávajúci uplatniť v daňovom priznaní sú:

  • kúpna cena pozemku.
  • cena pozemku zistená v čase jeho nadobudnutia, pokiaľ ide o pozemok získaných dedením alebo darovaním
  • zostatková cena pozemku, ktorý bol zahrnutý obchodnom majetku

Príjem z predaja pozemku vyplácaný v splátkach

Príjem z predaja pozemku sa zahrnie do základu dane až v tom období, v ktorom ho predávajúci prijal bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

Príjmy vyplácané v splátkach na základe kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode sa zahŕňajú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy z predaja pozemku v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz začali plynúť splátky alebo preddavky na predaj pozemku, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak  tieto splátky plynú ďalej aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno uplatniť.

Oslobodenie od dani z príjmu

Od dane z príjmu je oslobodený príjem:

  • z predaja pozemku nadobudnutého dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia bytu preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku
  • príjem z predaja bytu  po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak táto nehnuteľnosť  bola a v čase predaja už nieje zahrnutá do obchodného majetku

Ak ide o príjem z predaja pozemku po zániku a vysporiadaní bezpodielovaného spoluvlastníctva manželov, do lehoty vlastníctva sa započítava doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Aký príjem z predaja pozemku  nieje oslobodený od dane?

Od dane z príjmu nieje oslobodený príjem:

  • z predaja pozemku ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji pozemku  uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od vyradenia z obchodného majetku, ak kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od je nadobudnutia alebo vyradenia

Vzor:

Prečítajte si: Príjem z predaja nehnuteľnosti

Čo by vás mohlo zaujímať: