Čo považujeme za daňové odpisy

Odpisy vyjadrujú opotrebenie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného).  Odpisy zaraďujeme do nákladov ( v podvojnom účtovníctve ), resp. výdavkov ( v jednoduchom účtovníctve ). Daňové odpisy znižujú základ dane a tým aj daň samotnú. 

V súlade s § 28 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok a nehmotná majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Odpisovanie vykonáva na základe odpisového plánu, ktorý je povinná si zostaviť. Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Vymedzenie hmotného majetku

Hmotný majetok vymedzuje § 10 ods. 12 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve  a v § 13 ods. 4 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Podľa zákona o dani z príjmov § 22 ods. 2 sú pre daňové účely hmotným majetkom odpisovaným :

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí
 • budovy a iné stavby
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti kratšou ako tri roky
 • zvieratá
 • iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, technické rekultivácie… )

Hmotným majetkom na účely tohto zákona nie sú zásoby.

Hmotný majetok musí mať ďalej samostatné technicko – ekonomické určenie. Jeho vstupná cena, ktorá sa skladá z ceny hnuteľného majetku a obstrávacích nákladov ( výdavky na prepravu, poistné, clo …. ) je vyššia ako 1 700,- Eur. Doba použitia je dlhšia ako 1 rok.

Vymedzenie nehmotného majetku

 • aktivované náklady na vývoj
 • software
 • oceniteľné práva
 • goodwill
 • ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotným majetkom pre účely  zákona o dani z príjmu je nehmotný majetok , ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400,- Eur. Doba použitia je dlhšia ako 1 rok.

Na daňové účely je od 1.1. 2011 za nehmotný majetok považovaný aj dlhodobý nehmotný majetok zaúčtovaný právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, vyčlenený z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa účtovných predpisov, ale len v prípade, ak právny nástupca prevezme na daňové účely reálne ocenenie majetku a záväzkov podľa §17 c zákona o dani z príjmov. Podľa § 52 j ods. 6 zákona sa toto vymedzenie nehmotného majetku použije na nehmotný majetok uvedený do používania po 31.12.2010.

 Účtovné odpisy

Účtovné odpisy čo najpresnejšie vyjadrujú skutočný priebeh a rozsah opotrebenia dlhodobého majetku, čo sa týka najmä:

 • očakávanej intenzity použitia majetku a intenzity jeho využitia
 • očakávaného fyzického opotrebovania majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania ( zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok, keď sa nevyužíva…)
 • technické zastaranie
 • morálne zastaranie
 • obmedzenia na využívanie majetku
 • rozdielna doba použiteľnosti a rozdielny priebeh opotrebenia jednotlivých časti dlhodobého, ktoré možno oddeliť (záleží od potrieb účtovnej jednotky)

Účtovné odpisy sa nemusia rovnať daňovým odpisom. Účtovné odpisy však nemajú vplyv na základ dane, to znamená, že odpisy nie sú daňovým nákladom ( resp. výdavkom ).

Daňové odpisy

Účtovná jednotka môže daňovo odpisovať len ten majetok, ktorý je účtovaný v súlade s účtovnými predpismi alebo evidovaný podľa §6 odst. 11 resp. 14 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a súčasne je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Podľa účtovných predpisov je dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom majetok uvedený do používania, tzn., že musia byť zabezpečené všetky technické funkcie tohto majetku, ktoré sú potrebné na jeho užívanie. Zároveň však musia byť splnené aj povinnosti podľa osobitných predpisov (zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, stavebný zákon, zákon o ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane pred požiarmi ….)

Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín

V prvom roku odpisovania sa hmotný majetok zaradí do odpisových skupín podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín . V §26 ods. 1 zákona o dani z príjmu sú štyri odpisové skupiny s dobami odpisovania:

Odpisová skupina                                                                     Doba odpisovania                  

1                                                                                                  4 roky                                 

2                                                                                                   6 rokov                              

3                                                                                                  12 rokov                             

4                                                                                                    20 rokov                           

Majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov, sa na účely odpisovania zaradí do 2. odpisovej skupiny.

Odpisovanie hmotného majetku

Pre metódu odpisovania sa daňovník rozhoduje pri každom novonadobudnutom hmotnom majetku. Metódu, ktorú si daňovník zvolí v prvom roku odpisovania, nemôže počas celej doby odpisovania meniť.

Z daňového hľadiska, teda podľa zákona o dani z príjmov,  členíme odpisovanie majetku na dve základné metódy odpisovania:

 • rovnomerné odpisovanie majetku
 • zrýchlené odpisovanie majetku

Podľa § 26 ods. 4 zákona o dani z príjmov sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny. V prípade vykonaného technického zhodnotenia sa hmotný majetok odpisuje do výšky vstupnej ceny  zvýšenej o technické zhodnotenie a pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny. Technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu alebo zostatkovú cenu v zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

Rovnomerná metóda odpisovania hmotného majetku

Rovnomerné odpisovanie majetku upravuje § 27 zákona o dani z príjmov. Rovnomerné odpisovanie je hodnotovým vyjadrením opotrebenia hmotného majetku rovnomerne, teda každý rok rovnakou čiastkou.

výpočet

Pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku sa ročný odpis vypočíta ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku určenej podľa § 25 zákona o dani z príjmov a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 zákona. Výška odpisov pre jednotlivé odpisové skupiny podľa § 27 ods. 1 zákona.

Odpisová skupina                                                                 Ročný odpis                          

1                                                                                           1/4                                          

2                                                                                           1/6                                           

3                                                                                           1/12                                          

4                                                                                           1/20                                         

S účinnosťou od 1.1. 2012 sa v prvom roku odpisovania  uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak nebolo počas doby odpisovania vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania. Týmto spôsobom sa predĺži doba odpisovania uvedená v § 26 ods. 1 zákona.

V prvom roku odpisovania sa pri výpočte pomernej časti z ročného odpisu vychádza z nezaokrúhleného ročného odpisu stanoveného podľa § 27 ods. 1 zákona, z ktorého sa vypočíta mesačný odpis. Pomerná časť odpisu sa vypočíta prenásobením mesačného odpisu počtom mesiacov, za ktoré možno možno odpis uplatniť. Až takto vypočítaná pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli  podľa doplneného § 27 ods. 3 zákona na celé Eurá nahor.

Ak bolo počas doby odpisovania hmotného majetku vykonané technické zhodnotenie, hmotný majetok sa doodpisuje do výšky vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie  platnou ročnou odpisovou sadzbou pre príslušnú odpisovú skupinu.

zrýchlená metóda odpisovania hmotného majetku

Táto metóda spočíva v tom, že daňovník v prvých rokoch odpisovania dáva do nákladov vyššie odpisy ako v posledných rokoch odpisovania hmotného majetku.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina     Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

    v prvom roku odpisovania      v ďalších rokoch odpisovania     pre zvyšnú ZC     

1                4                                                          5                                4                 

2               6                                                           7                                 6                 

3              12                                                        13                               12                

4              20                                                        21                               20                

výpočet

1.  Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa ručia odpisy z hmotného majetku takto: v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia

 • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval, len na účely výpočtu ročných odpisov

     2.   v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako          rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny  a priradeného          koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania          neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania . 

 • v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania

 

Odpisovanie nehmotného majetku

Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovníctvom s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu. Tu je spôsob zahrnutia do základu dane upravený v § 17 a až § 17 c zákona o dani z príjmov.

Majetok vylúčený z odpisovania

 Majetok vylúčený z odpisovania presne špecifikuje § 23 zákona o dani z príjmu. Ide zväčša o majetok, ktorého cena časom narastá.

 1. Z odpisovania sú vylúčené:
 • pozemky
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu
 • ochranné hrádze
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky
 • povrchové a podzemné vody, lesy jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel

2.  Z odpisovania sú ďalej vylúčené :

 • preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne  ( napr. know-how, obchodná značka … )
 • inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácií
 • hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práca počas zabezpečenia tohto záväzku
 • hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak  výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdávaní do výdavkov

 

Technické zhodnotenie

 • Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku na daňové účely sa podľa § 29 zákona o dani z príjmu rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie, modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku celkovú sumu 1 700,- Eur za  jedno zdaňovacie obdobie.
 • Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700,- Eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 1 700,- Eur a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého majetku  a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: