Aké je daňové priznanie živnostníka

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Čo je to živnosť?

Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť samostatne zárobkovo činnej osoby, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Ak chce fyzická osoba vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť musí požiadať živnostenský úrad o vydanie živnostenské oprávnenie.

Živnostenské oprávnenie je oprávnenie vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jedna fyzická osoba môže vykonávať viacero druhov činnosti z ktorých dosahuje príjem, na každú činnosť musí mať však živnostenské oprávnenie.

Preukazom živnostenského oprávnenia je:

 • živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
 • koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
 • výpis zo živnostenského registra.

Po získaní živnostenského oprávnenia si živnostník musí splniť oznamovaciu povinnosť v lehote do 30 dní od získania oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti u miestne príslušného správcu dane. Miestna príslušnosť správcu dane sa u fyzickej osoby (SZČO) riadi miestom jej trvalého pobytu. Správca dane zaregistruje SZČO v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu, vydá osvedčenie o registrácii a pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo tzv. DIČ. Toto daňové identifikačné číslo je živnostník povinný uvádzať pri komunikácii s daňovým úradom a uvádza ho na daňovo priznaní po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Na základe živnostenského oprávnenia samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a vykazuje príjmy z podnikania.

Taxatívne vymenované príjmy, ktoré spadajú do kategórie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (živnosť), z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu rieši § 6 zákona č. 595 /2003 Z.z. v znení neskorších.

Daňovník, ktorý má príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, sa môže pre účely stanovenia základu dane rozhodnúť, že bude pri príjmoch uplatňovať

 1. preukázateľné daňové výdavky, t.j. bude
  • účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
  • viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať, a o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
 1. paušálne výdavky. Ak si daňovník uplatní v daňovom priznaní paušálne výdavky, vo výške 40 %, v sumách výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť. Počas uplatňovania paušálnych výdavkov vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach

Daňové priznanie k daní z príjmov môže daňovník účinne podať na tlačive, ktorého vzor ustanovuje opatrenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Tlačivá daňových priznaní sú daňovníkom dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B vypĺňajú, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 sa použijú tlačivá vydané MF SR č. MF/025294/2011-721 (typ A) a MF SR č. MF/025296/2011-721 (typ B), ktorých sú časťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Ministerstvo financií SR pre zdaňovacie obdobie 2012 zatiaľ neustanovilo nový vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť podľa predtlače:

 • údaje o daňovníkovi
 • pridelené DIČ, zdaňovacie obdobie za ktoré sa daňové priznanie podáva, označenie či ide o riadne, opravné alebo dodatočné priznanie, kód SK NACE (možno ho nájsť na internetovej stránke
 • ODDIEL I: – svoje osobné údaje:meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • ODDIEL II. – údaje o zákonnom zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie za daňovníka
 • ODDIEL III. – udaj na uplatnenie zníženia základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov
 • ODDIEL IV. – údaje na uplatnenie daňového bonusu
 • ODDIEL V. – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti – vypĺňa živnostník v prípade, že zdaňovacie obdobie dosiahol príjem aj zo zamestnania
 • ODDIEL VI. – výpočet základu dane z príjmov podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu – tento oddiel vypĺňa SZČO na základe živnostenského oprávnenia. Živnostník vyplní tento oddiel na základe výsledkom z podnikania. V tabuľke č. 1 sa uvádzajú príjmy a výdavky v členení podľa jednotlivých druhov podnikania. Pod tabuľkou je potrebné vyznačiť, koľko mesiacov živnostník dosahoval príjmy z podnikania a či živnostník uplatňuje v pri príjmoch z podnikania preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky. Živnostník v tomto oddiely uvádza zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Riadky č. 37 až 52 sú opisové a prepočtové riadky, ktoré daňovník vyplní podľa požiadaviek predtlače. Na riadku č. 51 sa uvádza základ dane – čiastkový základ dane z podnikania
 • ODDIEL VII. – je určený pre živnostníkov, ktorí majú príjem z kapitálového majetku
 • ODDIEL VIII. – vypĺňajú živnostníci, ktorý majú majú ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov
 • ODDIEL IX. – základ dane a odpočet daňovej straty – uvádza sa tu prehľad vzniku daňovej straty a jej uplatnenie. Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý si chce daňový základ znížiť o daňovú stratu z predchádzajúcich rokov alebo daňovník ktorému vznikla daňová strata v tomto roku. Dosiahnuté príjmy a daňovú stratu za minulé roky živnostník zosumarizuje v riadkoch č. 68 až 78. Následne vypočíta základ dane a zapíše do riadku č. 79
 • ODDIEL X. – v tomto oddiely živnostník vypočíta daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie. Na riadok č. 80 opíše z riadku 79 základ dane. Uvedie nezdaniteľnú časť dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť dane na manželku (ak si ju uplatňuje)
 • ODDIEL XI – tento oddiel živnostník vypĺňa v prípade že podáva dodatočné daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobia
 • ODDIEL XII – údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)
 • ODDIEL XIII – živnostník vypĺňa Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ak chce poukázať 2% zo zaplatenej dane prijímateľovi podľa § 50 zákona o dani z príjmov
 • ODDIEL XIV – miesto na osobitné záznamy daňovníka a miesto pre podpis daňového priznania. V tomto oddiely daňovník uvedie aj počet príloh, ktoré podáva k daňovému priznaniu
 • ODDIEL XV. – tu živnostník vypĺňa žiadosť o vyplatenie daňového bonusu ak si ho uplatnil v oddiely X
 • ODDIEL VI. – tu živnostník vypĺňa žiadosť o vrátenie daňového preplatku
 • ODDIEL XVII. – miesto pre pomocné výpočty

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník ak:

 • za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka
 • zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazuje daňovú stratu z vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov

Na rozdiel od zdaňovacieho obdobia 2012, daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2011 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrňované do základu dane presahujúce 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pričom do úhrnu príjmov sa nepremietajú príjmy zdanené zrážkou podľa § 43, ak vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo ak sa daňovník nerozhodol uplatniť postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Prílohy k daňovému priznaniu typ B:

 • kópie všetkých potvrdí o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí od všetkých platiteľov dane
 • kopia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia
 • kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenie podielových listov
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

Daňovník účtujúc v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Daňové priznanie podáva daňovník za predchádzajúci kalendárny rok za tzv. zdaňovacie obdobie miestne príslušnému správcovi dane. Miestna príslušnosť sa riadi miestom trvalého pobytu fyzickej osoby.

Viac o podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011 sa dočítate tu:

Čo by vás mohlo zaujímať: