Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem.

Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť.

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska dôchodcu zákonnej lehote ustanovenej podľa zákona o dani z príjmov.

Pracujúci dôchodca a daňovník, ktorý bol poberateľom predčasného starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 01.01.) nemá nárok za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 v prípade príjmov zo závislej činnosti (pracujúci na pracovnú zmluvu resp. na dohodu) na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Dôchodcovi je preddavok na daň zo mzdy vypočítaný zo základu dane po odpočítaní odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V priebehu roka platiteľ dane zráža pracujúcemu dôchodcovi preddavky na daň v sume 19% zo základu dane.

Základ dane daňovníka sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia k 01.01. poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa uvedeného spôsobu. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu a vyplatenou sumou dôchodku

V prípade, ak suma vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie 2011 resp. 2012 v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tak nezdaniteľnou časťou základu dane dôchodcu je vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou na daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a vyplatenou sumou dôchodku.

Prílohou k daňovému priznaniu dôchodcu sú:

 • všetky kópie dokladov preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti dôchodcu
 • kópiu dokladu o výmere dôchodku na zdaňovacie obdobie 2011 a 2012. Na základe uvedených dokladov dôchodca vyplní daňové priznanie a vypočíta základ dane. Daň z príjmov fyzickej osoby – dôchodcu sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Sadzba dane z príjmov je pre zdaňovacie obdobia 2011 a 2012 je 19% zo základu dane.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nepresiahne 16,60 Euro alebo celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Poberateľ dôchodku daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a dôchodca ju považuje za preddavok na daň, nepresiahne 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Tento postup sa nepoužije v prípade:

 • ak daňovník uplatňuje daňový bonus
 • pri vyberaní dani zrážkou
 • pri zrážaní dani z príjmov zo závislej činnosti
 • ak sa zrážajú preddavky za zabezpečenie dane

Daň a neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 Eur.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 je 3 559,30 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2011 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 559,30 Euro a sumou v roku 2011 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Podrobne na drsr.sk.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 je 3 644,74 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 822,37 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2012 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 644,74 Euro a sumou v roku 2012 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Nezdaniteľná časť základu dane invalidného dôchodcu

Vyplatený invalidný dôchodok neovplyvňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zo základu dane si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať celú nezdaniteľnú časť dane. Avšak v konkrétnych prípadoch je nutné rozlišovať medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a nezdaniteľnou časťou na nepracujúceho manžela / manželku.

Výška invalidného dôchodku ovplyvňuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane, ktoré si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať na manžela/manželku. V prípade, že invalidný dôchodok bol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie, nemôže manžel / manželka uplatniť žiadnu nezdaniteľnú časť.

Čo by vás mohlo zaujímať: