Ako podať dodatočné daňové priznanie

Daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie, ak zistí  po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že nesprávne vypočítal alebo odviedol daň. 

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu podáva daňovník podľa § 16 ods. 3 a 4  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), v prípade, ak zistí, že:

 • daň má byť vyššia alebo nižšia ako bola vykázaná v daňovom priznaní, alebo vykázaná daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní
 • daň má byť nižšia ako daň vyrubená správcom dane
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje
 • daňová strata je vyššia ako bola uvedená v riadnom daňovom priznaní

Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V tomto termíne je daň z dodatočného daňového  priznania aj splatná.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive v predpísanej forme podľa §15 ods. 4, zároveň musí byť označené ako dodatočné. Tzn., že daňovník na 1. strane dodatočného daňového priznania krížikom v časti druh priznania označí “dodatočné”. Zároveň uvedie dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. V dodatočnom daňovom priznaní uvedie daňový subjekt aj rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu, ktoré podal v zákonom stanovenej lehote.

Najčastejšie vznikne daňovému subjektu povinnosť podať dodatočné daňové priznanie vtedy, ak zistí, že nesprávne vyčíslil základ dane a z toho dôvodu znížil v riadnom daňovom priznaní svoju daňovú povinnosť.

Dodatočné daňové priznanie nemôže daňový subjekt  podať:

a) ak bola daň určená správcom dane podľa pomôcok ( podľa § 16 odst. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní)

b) za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola ( podľa § 16 odst. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní) po:

 • spísaní zápisnice o začatí kontroly, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68,
 • doručení oznámenia o daňovej kontrole, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68,
 • doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68,
 • doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68. (toto znenie bolo platné do 31.12.2012)

od 1.1.2013 platí:

Podľa §16 odst. 9 dodatočné daňové priznanie nie je možné podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa:

 • vykonáva daňová kontrola, odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
 • odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
 • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
 • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  vydaného vo vyrubovacom konaní ; ak vyrubovacie konannie nezačne (§68 ods. 1), dodatočné priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu

K nesprávnemu vyčísleniu základu dane môže dôjsť z dôvodu:

 • porušenia niektorého ustanovenia zákona o dani z príjmu platného v tom zdaňovacom období, s ktorým predmetná položka časovo a vecne súhlasí ( napr. nesprávne vypočítané výdavky, náklady, daňové odpisy, nesprávne vypočítané a uplatnené nezdaniteľné položky na daňovníka, príp. na jeho manžela/-ku, daňový bonus …)
 • chyby v účtovníctve za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ( napr. duplicitne zaúčtované niektorých položiek, nezaúčtovanie niektorých položiek, nesprávne zaúčtovanie príjmových (výnosových) alebo výdavkových (nákladových) položiek, číselné chyby ….
 • následného splnenia podmienky rozhodujúcej pre zahrnutie príslušnej položky do daňových výdavkov a to až v nasledujúcom zdaňovacom období

Daňový subjekt musí spolu s dodatočným daňovým priznaním podať aj dodatočne opravené prílohy k daňovému priznaniu.

V jednoduchom účtovníctve:

 • výkaz príjmov a výdavkov
 • výkaz majetku a záväzkov

V podvojnom účtovníctve:

 • súvahu
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky k účtovnej závierke (neoznačuje ich ako dodatočné)

 

Dodatočné daňové priznanie k DPH

Dodatočné daňové priznanie k DPH podáva daňový subjekt, ak zistí, že riadne daňové priznanie neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaniteľné obdobie:

 • mení sa náplň riadkov v daňovom priznaní a nemusí sa zmeniť výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu,
 • mení sa výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu, to znamená, že si daňovník zvýši alebo zníži daňovú povinnosť alebo si zníži resp. zvýši nadmerný odpočet.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: