Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daň a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Opatrenie č. MF/019260/2008-72 z  9. júla 2008, ktorým bol ustanovený vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Zákon o dani z motorových vozidiel definuje daňovníka, predmet dane, oslobodenie od dane, základ dane, sadzbu dane vznika a zánik daňového priznania, oznamovaciu povinnosť, preddavky na daň a platenie dane.

Daňové priznanie k dani predkladá daňovník za zdaňovacie obdobie 2011 do 31. januára 2012 po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Ak ide o vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka na území Slovenskej republiky. Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa jeho sídla. Ak je daňovníkom stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

Daňovník – fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, dátum narodenia.

Daňovník – právnická osoba je povinná uviesť obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo.

Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa predtlače daňového priznania, daň si sám vypočítať a zaplatiť.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie. Ak daňovník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená. Dodatočné daňové priznanie je oprávnený podať daňovník aj v prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia.

Podaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 predchádza oznamovacia povinnosť daňovníka o vzniku a zániku daňovej povinnosti.

  • Podľa legislatívy platnej k 30.11.2012 daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť nemá daňovník, ktorým je zamestnávateľ.
  • Podľa legislatívy platnej od 01.12.2012 daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovník, ktorý bol zrušený bez likvidácie. Daňovníkovi, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti ak zákon neustanovuje inak. Novela, ktorá príde do platnosti prvého decembra 2012 vypustila nutnosť ohlasovať vznik daňovej povinnosti.

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.  Ak ide o daňovníka, ktorým je stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

Sadzby dane z motorových vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 zákona o miestnych daniach.

Sadzba dane sa určí pre:

  • osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla
  • úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo
  • vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves

Všetky všeobecne záväzné nariadenia upravujúce daň z motorových vozidiel podľa krajov nájdete tu:

  • Sadzby dane z motorových vozidiel na rok 2011, daňové priznanie podané do 31.01.2012
  • Sadzby dane z motorových vozidiel na rok 2012, daňové priznanie podané do 31.01.2013

Na základe vypočítanej dane a predpokladanej dane v daňovom priznaní daňovník platí preddavky na daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie. Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

  • Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660,- Euro a nepresiahne 8 292,- Euro je povinný platiť štvrťročne preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške ? predpokladanej dane
  • Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292,- Euro je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške 1/12 predpokladanej dane
  • Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660,- Euro a daňovník ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nieje možné podať daňové priznanie k cestnej dani. Daňové priznanie k cestnej dani upravoval zákon č. 87/1994 Z.z. zákona o cestnej dani v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona daňovníci podávali daňové priznanie k cestnej dani za rok 2004. Platnosť zákona o cestnej dani bola k 31.12.2004 ukončená a nahradená zákonom o dani z motorových vozidiel č. 582/2004 Z.z. Zákon miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Čo by vás mohlo zaujímať: