Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňovník dane z nehnuteľností podáva daňové priznanie v lehote do 31.1., tomu správcovi dane (t.j. obecný úrad, mestský úrad) v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza podľa stavu k 1. januáru nasledujúceho po zdaňovacom období ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Daňová povinnosť vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva ( na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, na základe osvedčenia o dedičstve, vydražením ) na základe nájomnej zmluvy alebo na základe užívania nehnuteľnosti.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností na rok 2012 je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. stav k 01.januáru 2012.

Túto povinnosť majú tie fyzické a právnické osoby, ktoré počas roka nadobudli nehnuteľnosť resp. počas roka nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane. V prípade, že počas roka nenastali skutočnosti zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, nieje potrebné podávať daňové priznanie opätovne.

Zmena sadzby dane z nehnuteľností, zmeny hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zníženia dane z nehnuteľností sa nepovažuje za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Vzor daňového prizannia na rok 2011 a 2012 schválilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/020094/2008-72 s účinnosťou od 1.1 2009. Rozlišujeme daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre:

  • fyzické osoby
  • právnické osoby.

V daňovom priznaní daňovník uvádza všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak ide o fyzickú osobu, daňovník uvedení v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ktorá podniká, uvádza obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

Daňové priznanie obsahuje okrem všeobecných informácií o daňovníkovi samostatný oddiel pre výpočet každého typu dane (oddiel pre daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov). Posledná časť daňového priznania oddiel.V je označená ako sumarizácia, v ktorej sa čiastkové dane zrátajú a uvedie sa celková výška dane z nehnuteľností. V prípade, ak daňovník vlastní viacero nehnuteľností, je potrebné do daňového priznania priložiť toľko súvisiacich oddielov, koľko nehnuteľností daňovník nadobudol.

V oddiely V. daňovník vyplní okrem údajom o sumarizácii, počet príloh, dátum a podpis daňovníka, pri právnickej osobe aj osobu, ktorá daňové priznanie vypracovala a dátum vypracovania daňového priznania.

Tlačivo daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby podľa zákona č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z, ak daňová povinnosť vznikla od 1.1.2004 do 31.12.2004 a všetky ostatné tlačivá potrebné na výpočet dane z nehnuteľnosti nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: