Ako podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Problematiku podávania  daňového priznania k dani z pridanej hodnoty upravuje hmotnoprávny zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov.

Vzor nového tlačiva daňového priznania  ku dani z pridanej hodnoty pre rok 2012 bol vyhlásený opatrením  MF SR č.e MF/23118/2011-73,  VZOR DPH 01 -2012, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Týmto opatrením MF SR súčasne zrušilo ustanovanie č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovil vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty  pre rok 2011

Čo je predmetom dane z pridanej hodnoty?

 • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
 • poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou , ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.
 • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie
 • dovoz tovaru zo zahraničia.

Kto je  zdaniteľná osoba?

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomický činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Zdaniteľnou osobou  je  aj každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu a tento nový dopravný prostriedok je ňou alebo kupujúcim alebo na ich účet odoslaný alebo prepravený kupujúcemu.

Ekonomickou činnosť sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávajú ako slobodné povolanie podľa  osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a  nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

Registračná povinnosť k dani z pridanej hodnoty

Miestne príslušný daňový úrad zaregistruje k dni z pridanej hodnoty zdaniteľnú osobu na základe:

 • podanej žiadosti o registráciu zo zákona –   registrácia k dani podľa §4, §5, §6 a §7
 • dobrovoľnej  žiadosti o registráciu podľa § 4  ods. 4 zákona o dani z pridanej  hodnoty

Na základe podanej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby o registráciu k dani z pridanej hodnoty, daňový úrad  zaregistruje zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (napr. IČ DPH: SK1234567890) v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Daňový úrad vykoná registráciu pre daň najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak zdaniteľná osoba je povinná zložiť zábezpeku a daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie je v platnosti od 01.10.2012 novelou zákona o dani z pridanej hodnoty  z dôvodu eliminácie daňových podvodov a únikov na DPH .

Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty  je podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  je povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane podľa § 4  okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona (t.j. zahraničná zdaniteľná osoba , ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava).

V tej istej lehote  25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je každý platiteľ dane  povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.  Vlastná daňová povinnosť  je kladný rozdiel, ktorý vznikne po odpočítaní celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie od celkovej výšky splatnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru.

Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona (t. j. zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava) je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia v týchto prípadoch:

 • ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona
 • ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona
 • ak dodal tovar podľa § 45 zákona alebo
 • ak uplatňuje odpočítanie dane (podľa § 49 ods. 9 zákona, platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona)

Súčasne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Daňový zástupca pri dovoze tovaru je povinný podať daňové priznanie za zastúpených dovozcov podľa § 69a zákona, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. K daňovému priznaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ak celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne sumu podľa § 7 ods. 1 zákona, a v tej istej lehote zaplatiť daň. Rovnako táto osoba postupuje, ak sa rozhodne zdaňovať nadobudnutie tovaru v zmysle § 11 ods. 7 zákona pred dosiahnutím hodnoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona nemá postavenie platiteľa dane, má len postavenie osoby registrovanej pre daň a nemá nárok na odpočítanie dane.

Povinnosť podať negatívne daňové priznanie sa vzťahuje iba na „klasických“ platiteľov registrovaných podľa § 4. Tieto osoby sú povinné podávať daňové priznanie aj v prípade, že im v danom zdaňovacom období nevznikne daňová povinnosť ani právo na odpočítanie dane. Zahraničné osoby, registrované podľa § 5 a § 6, nie sú povinné podať negatívne daňové priznanie.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7a zákona, a ktorej vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň. Ide o prípady:

 • ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku
 • ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona
 • ak ktorákoľvek osoba vo faktúre alebo inom doklade o predaji za dodané tovary a služby uvedie daň
 • ak osoba nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a zákona

Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla) z iného členského štátu je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň (napr. podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, občan, nezisková organizácia a pod.), povinná podľa § 78 ods. 4 zákona podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa § 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, a vo výške určenej podľa § 52 zákona.

Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá osoba, ktorá je platiteľom dane, ale pri dodaní nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje odpočítanie dane pri novom dopravnom prostriedku v osobitnom daňovom priznaní. Osobitné daňové priznanie táto osoba podáva aj pre  nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu. V tomto daňovom priznaní je podľa § 69 ods. 13 zákona povinná priznať daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona). Zároveň má právo uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 zákona (tuzemská osoba) alebo § 55 ods. 4 zákona (zahraničná osoba).

V daňovom priznaní sa uvádzajú všetky transakcie, pri ktorých v príslušnom zdaňovacom období vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane, hodnota týchto dodávok sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli dodané.

V daňovom priznaní sa neuvádzajú transakcie s miestom plnenia mimo tuzemska s výnimkou údajov, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s trojstranným obchodom

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 16 daňového poriadku. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní  všetky údaje potrebné na výpočet  celkovej splatnej dane a na výpočet celkovej spočítanej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0, 005 eura nadol a od 0, 005 eura vrátane nahor.

Vzor daňového  priznania k dani z pridanej hodnoty za rok 2011 a 2012 nájdete tu

Súhrny výkaz

S daňový priznaním k dani z pridanej hodnoty súvisí aj Súhrnný výkaz, na ktorý správca dane prihliada rovnako ako na daňové priznanie k dani

Zákon o dani z pridanej hodnoty taxatívne uvádza kedy je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz

1. Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, ak:

 • dodal tovar oslobodený od dane  podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,
 • premiestnil tovar vo svojom vlastníctve oslobodený od dane  podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH do iného členského štátu na účely svojho podnikania,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona o DPH
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň

2. Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podáva súhrnný:

 • výkaz za každý kalendárny štvrťrok, ak dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane môže súhrnný výkaz  podať aj za kalendárny štvrťrok,  a to len v prípade, že hodnota dodaných tovarov  nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v prechádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch  hodnotu 100 000 Euro. Možnosť podať súhrnný výkaz  za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaných tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 Euro a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

Na rozdiel od platiteľa dane , ktorý môže podávať súhrnný výkaz aj  za kalendárny mesiac, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok .

Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor vyhlasuje Ministerstvo financií SR opatrením v Zbierke zákonov  Slovenskej republiky

Platiteľ dane v súhrnnom výkaze povinne  uvádza:

 • identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz
 • pri dodaní tovaru:
  • identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne
  • identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane
 • pri trojstrannom obchode – identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi
 • pri dodaní služby – identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb

Platiteľ dane v súhrnnom výkaze neuvádza  služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby.

Súhrnný výkaz sa podáva  najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré  sa súhrnný výkaz podáva.  Od 01.01.2011 platitelia dane podávajú súhrnný výkaz  správcovi dane výhradne elektronickými prostriedkami. Správca dane akceptuje súhrnný výkaz podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Súhrnný výkaz nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, ak osoba ktorá ho podáva má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o  elektronickom doručovaní.

Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1 zo dňa 11.11.2011

Vzor súhrnného výkazu nájdete tu

Čo by vás mohlo zaujímať: