Daňové priznanie k dani z príjmov

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

Daňovníkom dane z príjmov sú:

 1. Fyzické osoby
 2. Právnické osoby – obchodné spoločnosti, firmy, záujmové zrušenia práchnivých osôb

Predmetom dane z príjmov je:

 1. Daň z príjmov fyzickej osoby
 2. Daň z príjmov právnickej osoby

Daňové priznanie k daní z príjmov môže daňovník účinne podať na tlačive, ktorého vzor ustanovuje opatrenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Tlačivá daňových priznaní sú daňovníkom dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR v ponuke Daňové tlačivá alebo ich nájdete na tejto stránke

 1. DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A je určené pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy). Kompletný príklad výpočtu dane nájdete tu

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 sa použijú tlačivá vydané MF SR č. MF/025294/2011-721 (typ A) a MF SR č. MF/025296/2011-721 (typ B), ktorých súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Ministerstvo financií SR pre zdaňovacie obdobie 2012 zatiaľ neustanovilo nový vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník ak:

 • za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka.
 • zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazuje daňovú stratu.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka ak:

 • plynú od zamestnávateľa, ktorý nieje platiteľom dane
 • plynú zo zdrojov v zahraničí
 • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady a na vykonanie ročného zúčtovania

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať ja daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

 • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a hlavnému zamestnávateľov, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa
 • iné druhy zdaniteľných príjmov

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, právny nástupca, uvedie v daňovom priznaní osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

Daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť dane na daňovníka.

Prílohy k daňovému priznaniu typ A:

 • všetky kópie dokladov pre ukazujúcich výšku príjmu zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistenia ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na na daň z tých príjmov príp, výšku nepeňažného príjmu zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň
 • doklady preukazujúc nárok na uplatnenie daňového bonusu – napr. kopia rodného listu, potvrdenie o návšteve školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti sa štúdiom sústavne pripravuje na povolanie, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce v spoločnej domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať štúdiom na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy.

Prílohy k daňovému priznaniu typ B:

 • kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí od všetkých platiteľov dane
 • kopia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia
 • kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenia podielových listov
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

Daňovník účtujúc v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Daňové priznanie podáva daňovník za predchádzajúci kalendárny rok za tzv. zdaňovacie obdobie miestne príslušnému správcovi dane. Miestna príslušnosť sa riadi miestom trvalého pobytu fyzickej osoby.

Viac o podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011 sa dočítate tu:

 1. DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať v zákonom stanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie.

Na podávanie daňových priznaní k daní z príjmov právnickej osoby za rok 2011 sa použije tlačivo vydané MF SR č. MF/023043/2011-721, ktorých súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Ministerstvo financií SR pre zdaňovacie obdobie 2012 zatiaľ neustanovilo nový vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Daňovník, ktorí nieje založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR nemusí podať daňové priznanie,ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Títo daňovníci však majú povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak dosiahnu príjmy z vykonávania činností za účelom ktorých boli zriadení. Tieto príjmy sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z príjmov.

Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • príjmy, z ktorých daň vyberá zrážkou
 • príjmy oslobodené od dane z príjmu

Ak dosiahli iné príjmy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Rozpočtové a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorý daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.Ak dosiahli iné príjmy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie nemusia podať ani štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti ak majú príjmy len oslobodené od dane (ide o výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam) a príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Ak dosiahli iné príjmy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Zo zdaniteľných príjmov daňovník, ktorý zanikol bez likvidácie, podáva daňové priznanie jeho právny nástupca. Ak ide o daňovníka, na ktoré bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou alebo bol na daňovníka vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie resp. pred vyhlásením konkurzu, sa končí dňom prechádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie resp. dňu vyhlásenia konkurzu. Na termín predloženia daňového priznania sa v tomto prípade použijú ustanovenia tohto zákona o termínoch predkladania daňového priznania daňovníka v likvidácii resp. v konkurze. Ide tu o dve samostatné zdaňovacie obdobia daňovníka za ktoré treba podať daňové priznania.

Zdaňovacím – účtovným obdobím je vo všeobecnosti kalendárny rok. V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nieje zhodné s kalendárnym rokom. Účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou je

 • subjekt verejnej správy
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistení a základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov

Zdaňovacie obdobie

Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie. Ak daňovník mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom prechádzajúcim dňu zmeny v lehote podľa § 49 ods 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Na termín predloženia daňového priznania sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia tohto zákona o termínoch predkladania daňového priznania. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie.

Prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osob je zostavená účtovná závierka:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Daňové priznanie podáva daňovník za predchádzajúci kalendárny rok za tzv. zdaňovacie obdobie miestne príslušnému správcovi dane Miestna príslušnosť právnických osob sa riadi jej sídlom, resp. miestom umiestnenia organizačnej zložky, inak miestom, v ktorom daňovník vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak ani takto nieje možno určiť miestnu príslušnosť, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.

Viac o podávaní daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 sa dočítate tu

Lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovník je povinný v daňovom priznaní si daň sám vypočítať, uviesť prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.

Lehota na podanie daňového priznania je zo zákona o dani príjmov určená do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný vypočítanú daň – daň na úhradu v daňovom priznaní aj zaplatiť.

Na základe oznámenia daňovníka správca dane lehotu na podanie daňového priznania predĺži:

 1. najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze a v likvidácii.. V oznámení daňovník oznámi novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná.
 2. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmu sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník uvedie v oznámení túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto lehote je aj daň splatná. Ak daňovník v daňovom priznaní neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane vyrubí daňovému subjektu sankciu podľa zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) Z.z. v znení neskorších predpisov

Na základe žiadosti daňovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, správca dane môže rozhodnutím predlžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Voči tomuto rozhodnutiu nieje možné sa odvolať a rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia daňovníkovi.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie. Na vyrubenie dane a je rozhodujúce posledné podané daňové priznanie. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada.

V prípade, že daňovník zistí, že daň má byť vyššia, alebo nárok na vrátenie dane nižší ako je uvedené v daňovom priznaní, je povinný podať miestne príslušnému správcovi dane dodatočné daňové priznanie do konca mesiac nasledujúceho po tomto zistení. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Daňové priznanie je možné doručiť miestne príslušnému správcu dane osobne, poštou alebo elektronicky ak má daňovník zaručený elektronický podpis alebo podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní.

Podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami:

 • má daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty
 • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní
 • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podľa zákon a č. 91/2012 Z. z., ktorým sa posunula povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami finančnej správe vyplývajúca z § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 1. januára 2013. To znamená, že povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má od 1.1.2013

Čo by vás mohlo zaujímať: