Viete ako podať odklad daňového priznania?

refinancovanie

Novelou Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov  s účinnou od 1. 1. 2013 sa zrušila možnosť daňovníkov predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu  za rok 2012. Novela sa týka daňovníkov,  ktorí v zdaňovacom období, za ktoré podávajú daňové priznanie (teda za rok 2012), nepoberali príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Daňovníci (fyzická aj právnická osoba), ktorí budú podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012 a v tomto priznaní nevykážu príjmy zo zdrojov v zahraničí, nemajú možnosť predĺžiť si lehotu na podanie tohto priznania tým, že podajú správcovi dane oznámenie o predĺženie lehoty. Zákon v takomto prípade nepripúšťa ani možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania žiadosťou, ktorú daňovníci doručia správcovi dane.

To znamená, že tento rok  nemôžu podnikatelia a zamestnanci získať odklad na podanie daňového priznania jednoduchým oznámením tak, ako to bolo v minulých rokoch.

Zmenený postup pri predlžovaní lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa vzťahuje aj na právnické osoby aj na fyzické osoby (SZČO, zamestnanci). Uplatní sa pri podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na 2.4. 2013.

  • Predĺženie lehoty o 3 mesiace

    Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období, za ktoré podávajú daňové priznanie, mali príjmy zo zdrojov v zahraničí, majú možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom písomného oznámenia doručeného správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, teda do 2.4.2013. Oznámením si môžu lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, teda do 30.6.2013. Koniec predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov (30.4., 31.5., 30.6.).

Daňový úrad nepredpisuje konkrétnu formu oznámenia, určuje však základné náležitosti:

  • Meno a priezvisko daňovníka (FO), prípadne obchodné meno alebo označenie právnickej osoby
  • Trvalé bydlisko (FO), prípadne sídlo právnickej osoby
  • Rodné číslo alebo DIČ (daňové identifikačné číslo)
  • Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby
  • V oznámení je potrebné uviesť nielen to, že ide o príjmy zo zahraničia, je potrebné taktiež uviesť o príjmy z akej krajiny sa jedná
  • Dátum, kedy najneskôr daňové priznanie podáte
  • Podpis prípadne odtlačok pečiatky daňovníka, či právnickej osoby

Podať riadne daňové priznanie a zaplatiť daň musia daňovníci najneskôr do uplynutia lehoty, ktorú v oznámení uviedli. Po nedodržaní tohto termínu, správca dane považuje  daňovú povinnosť za nesplnenú. Podaním oznámenia správca dane (daňový úrad) automaticky akceptuje  určený predĺžený termín a už daňovníkom nezasiela žiadne schválenie ani potvrdenie o akceptácii.

Predĺženie o 6 mesiacov

Daňovníci si lehotu predĺženú oznámením môžu znovu predĺžiť o ďalšie najviac tri kalendárne mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka. Táto žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty predĺženej oznámením.

Aj v tomto prípade daňovníci uvádzajú lehotu, v ktorej podávajú daňové priznanie a zaplatia daň. Uvádza sa posledný deň určitého kalendárneho mesiaca, teda 31.7.2012, 2.9.2013 alebo 30.9.2013.

Ak daňovníci uvedú v oznámení o predĺžení lehoty pre podanie daňového priznania ako dôvod príjmy zo zahraničia, sú povinní následne v daňovom priznaní  takéto príjmy uviesť. Ak tak neurobia, udelí im správca dane (daňový úrad) pokutu.

Ak daňovníci do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺženej žiadosťou nedostanú rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, sú povinní daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

Daňovníci musia podať riadne daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr do uplynutia lehoty, ktorú si daňovníci sami v žiadosti uviedli. Po nedodržaní tohto termínu, je považovaná daňová povinnosť za nesplnenú.

Čo by vás mohlo zaujímať: