Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku

Až do konca roku 2007 nebolo na výkon opatrovateľského povolania potrebné pracovné povolenie, ktoré bolo inak vyžadované na výkon iných povolaní. Aby bola práca opatrovateľov legálna od 1.1.2008 sú opatrovateľky, ktoré vykonávajú 24 hodinovú starostlivosť, povinné podľa zákona o domácej starostlivosti zriadiť si v Rakúsku živnosť. S tým sa spájajú  daňové povinnosti  k Rakúsku ale aj ku Slovensku. Najčastejšou otázkou, s ktorou sa opatrovatelia stretnú, je: “Musím podať daňové priznanie k dani z príjmu aj na Slovensku?”

Daňové povinnosti na území Rakúska

Podľa rakúskeho zákona o dani z príjmu (EstG 1988) príjmy opatrovateľov sa zaraďujú medzi príjmy z prevádzky. Sídlom takejto prevádzky je miesto, kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť. Spravidla je to miesto kde sa nachádza klient o ktorého sa opatrovateľka stará 24 hodín denne. Pri príjmoch z takejto prevádzky je opatrovateľka považovaná  podľa rakúskych daňových zákonov za daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou. Fyzická osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou v Rakúsku má nárok  na výšku nezdaniteľného príjmu za rok 2011 v sume do 11 000,- Euro. Táto výška nezdaniteľného príjmu  je platná od roku 2009. Prekročením hranice príjmu 11 000,- Euro vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu a povinnosť odviesť daň v Rakúsku. Termín na podanie daňového priznania je do 30.4. za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Opatrovateľka musí viesť evidenciu príjmov a výdajov. Túto evidenciu je potrebné v prípade kontroly predložiť kontrolným orgánom.

Príjmy opatrovateľky:

  • honorár za poskytované služby
  • náhrada cestovného
  • vecné príjmy za bezplatnú stravu a ubytovanie

Výdavky opatrovateľky:

  • skutočne vynaložené výdavky, ktoré úzko súvisia s vykonávanou činnosťou  opatrovateľky, príp. Paušálne 12 %-né výdavky
  • odvody na sociálne poistenie
  • poplatok pre hospodársku komoru

Výška dane sa v Rakúsku určuje podľa výšky príjmu. Ide o tzv. progresívnu daň:

  • príjem do výšky 11 000,-  Euro sa nezdaňuje, je oslobodený od dane
  • príjem od 11 000,- do 25 000,- Euro podlieha dani 36,50 % -nej dani
  • príjem od 25 001,- do 60 000,- Euro podlieha dani 43,214% -nej dani
  • príjem nad 60 001,- podlieha dani 50% -nej dani

Daňové povinnosti na území Slovenska:

Slovenky pracujúce ako opatrovateľky v Rakúsku majú trvalé bydlisko na území SR. V  Rakúsku pracujú na turnusy – dva týždne doma na Slovensku a dva týždne v Rakúsku, stredisko ich životných záujmov je tiež na Slovensku.

Podľa týchto základných obmedzovacích kritérií, slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku, sú rezidentami Slovenskej republiky. Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosť voči SR. Predmetom dane  rezidenta je príjem plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku majú preto povinnosť zdaňovania celosvetových príjmov na území SR prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie podáva opatrovateľ/ka ak príjem z celosvetových zdrojov v kalendárnom roku presiahol 50% sumy nezdaniteľnej sumy na daňovníka. Svoje daňové povinnosti si potom musia opatrovatelia  vysporiadať prostredníctvom daňového priznania typ B a jeho podaním v lehote na podanie daňového priznania do 31.3.2013 za zdaňovacie obdobie 2012.  Zákon o dani z príjmu umožňuje opatrovateľom predlžiť si lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace t.j.do 30.06. na základe oznámenia doručeného miestne príslušnému správcovi dane, ak súčasťou príjmu daňovníka je príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí.

Daňové riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenie. Úplné znenie tohto usmernenia nájdete na stránke www.drsr.sk tu.

Z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia príjmu opatrovateliek, medzi Rakúskom a Slovenskou republikou je podpísaná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa zmluvy sa uplatňuje metóda vyňatia príjmov z Rakúska z celosvetových príjmov. Vyňatie príjmov sa prakticky zrealizuje v daňovom priznaní typ B v riadkoch č. 87 až č. 89. To znamená, že príjmy  zdanené v Rakúsku nebudú na Slovensku zdanené druhý krát.

Čo by vás mohlo zaujímať: