Ako a kedy treba podať opravné daňové priznanie pre daň z príjmu FO (SZČO, zamestnanec)

Daňové priznanie k dani z príjmu FO sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, § 49 zákon č. 595/2003 Z.z.. Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2014 je preto potrebné predložiť do 31.3.2015. Keďže tento dátum spadá na utorok. Do tohoto termínu treba daň nielen priznať, ale ju aj uhradiť.  

Ak daňovník (SZČO – podnikateľ, zamestnanec)  zistení chybu v riadnom daňovom priznaní do termínu na podanie riadneho daňového priznania, teda do 1.4.2015, podá na príslušný daňový úrad opravné daňové priznanie. Opravné daňové priznanie môže podať daňovník len do skončenia lehoty na podanie riadneho daňového priznania, tzn., že opravné daňové priznanie za rok 2014 môže podať daňovník do 1.4.2015.

Táto lehota sa nevzťahuje len na daňovníkov, ktorým vznikla v roku 2014 povinnosť podať priznanie k dani z príjmu, ale aj na tých daňovníkov, ktorí podajú daňové priznanie dobrovoľne.

Správca dane je oprávnený predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace, teda do 30.6.2015 a to iba tým daňovníkom, ktorí dosiahli príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. Daňovník však musí túto skutočnosť oznámiť správcovi dane najneskôr do 31.3.2015. Oznámením o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje aj lehota na zaplatenie dane. Daňovník, ktorý nemal príjmy zo zahraničia, si už nemôže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.

Ako podať opravné daňové priznanie k dani z príjmu

Podľa § 16 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len DP) opravné daňové priznanie sa podáva ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a pre vyrubovacie konanie sa použije toto posledné opravné daňové priznanie.

Opravné daňové priznanie sa podľa § 16 ods. 6 DP vždy podáva na tlačive alebo v predpísanej forme podľa § 15 ods. 4, zároveň musí byť označené ako opravné. Ak sa daňové priznanie podáva v elektronickej podobe, podáva sa v predpísanej forme. Prílohy daňového priznania, ak to ustanovuje osobitný predpis, tvoria doklady, ktoré preukazujú tvrdenia uvedené v daňovom priznaní. Vzory tlačív daňových priznaní ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom podľa §15 ods. 5 DP.

V opravnom daňovom priznaní sa neuvádzajú rozdiely oproti pôvodne podanému priznaniu. Jeho rozdiel je totožný s pôvodne podaným priznaním.

Opravné alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov FO

S účinnosťou od 1. 1. 2012 sú pre FO na základe opatrenia MF SR č. MF/025279/2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len opatrenie), ustanovené:

 • vzor daňového priznania k dani z príjmov FO pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP – uvedený v prílohe č. 1 opatrenia (daňové priznanie typ A),
 • vzor daňového priznania k dani z príjmov FO pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až § 8 ZDP – uvedený v prílohe č. 2 opatrenia (daňové priznanie typ B).

Opatrenie je uvedené v 1. časti Finančného spravodajcu č. 13/2011 a oznámenie o jeho vydaní v Zbierke zákonov pod č. 505/2011. Vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov sú súčasťou oznámenia MF SR č. MF/029319/2011-72 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Opravné alebo dodatočné daňové priznanie sa podáva na tom istom tlačive s označením na 1. strane daňového priznania v časti „druh daňového priznania“ (vyznačí sa x) „opravné daňové priznanie“ alebo „dodatočné daňové priznanie“.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov vydalo MF SR poučenia, ktoré sú súčasťou oznámenia MF SR č. MF/029086/2011-72 o vydaní poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov. Obe predmetné oznámenia ako aj vzory tlačív daňových priznaní sú uvedené v 1. časti Finančného spravodajcu 13/2011.

Podľa § 49 ods. 11 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2012 sú povinnou prílohou daňového priznania účtovná závierka a doklady uvedené v príslušnom tlačive. Prílohou daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2014 typ B sú:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch, ak daňový subjekt s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) účtoval v roku 2014 v sústave jednoduchého účtovníctva. Daňovník označí uvedené výkazy ako „opravný“,
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, ak daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtoval v roku 2014 v sústave podvojného účtovníctva. Daňovník označí uvedené výkazy ako „opravný“,
 • kópie potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,
 • doklady preukazujúce nárok na daňový bonus – kópia rodného listu alebo výpisu z rodného listu, potvrdenie o návšteve školy dieťaťa (detí), ktoré žije s daňovníkom v jednej domácnosti,
 • kópia zmluvy o združení, ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 alebo 2 ZDP je členom združenia,
 • kópia potvrdení o príjmoch z vyplatenia podielových listov obstaraných do 31. 12. 2003 plynúcich daňovníkovi v roku 2001 a o sume preddavku vybranej z týchto príjmov.

Opravné daňové priznanie k dani z príjmu PO

Vzor daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2011 bol ustanovený MF SR v opatrení č. MF/025279/2011-721, ktoré bolo vyhlásené uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov pod č. 439/2011. Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2014 sa podáva na novom tlačive vydanom MF SR pod č. MF/023043/2011-721. Vzor daňového priznania je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011. Opravné alebo dodatočné daňové priznanie sa podáva na tom istom tlačive s označením v časti „druh daňového priznania“ na 1. strane ako „opravné daňové priznanie“ (vyznačí sa x).

Prílohou daňového priznania dane z príjmov PO je účtovná závierka zostavená podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ) a Postupov účtovania v PÚ a aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania. Účtovné jednotky účtujúce v sústave PÚ predložia tieto účtovné výkazy:

 • Súvahu,
 • Výkaz ziskov a strát,
 • Poznámky.

Účtovné výkazy, ktoré sú prílohou opravného daňového priznania,  daňovník označí ako „opravné“.

Ak daňovník nedodrží termíny, v ktorých má podať daňové priznanie sa považuje za porušenie povinnosti daňovníka nepeňažnej povahy a je zo strany správcu dane sankcionované.

Čo by vás mohlo zaujímať: