Daňové priznanie pre študentov

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem.

Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť.

Prílohou k daňovému priznaniu študenta sú:

  • všetky kópie potvrdení o výške príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti a o preddavkoch na daň študenta za zdaňovacie obdobie, ktoré vydá študentovi zamestnávateľ

Študenti, ktorí pracujú – brigádujú v zahraničí, dosahujú príjem zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v zahraničí. O vrátenie zrazenej dane z týchto príjmov nepožiadajú daňovú správu na území SR, ale môže o ňu požiadať v štáte, v ktorom bola daň zrazená. Pri vrátení dane v inom štáte študenti postupujú podľa platných vnútroštátnych predpisov. Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska študenta.

Ak ročný príjem študenta neprekročí nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, štát na základe podaného daňového priznania vráti celú daň. Ak však príjem študenta za celého zdaňovacie obdobie presiahne výšku 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, vzniká študentovi povinnosť podať daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote.

Ako vyplniť daňové priznanie študenta?

Na základe uvedených dokladov študent vyplní daňové priznanie a vypočíta základ dane. Daň z príjmov fyzickej osoby – študenta sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časti dane v zmysle zákona o dani z príjmov v plnej výške za celý rok. Sadzba dane z príjmov je pre zdaňovacie obdobia 2011 a 2012 je 19% zo základu dane.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nepresiahne 16,60 Euro alebo celkové zdaniteľné príjmy študenta za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Tento postup sa nepoužije v prípade:

  • ak daňovník uplatňuje daňový bonus
  • pri vyberaní dani zrážkou
  • pri zrážaní preddavkov na dan z príjmov zo závislej činnosti
  • ak sa zrážajú preddavky za zabezpečenie dane

Daň a neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 Eur.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

  • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 je 3 559,30 Euro
  • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 Euro

Podrobne na drsr.sk.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

  • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 je 3 644,74 Euro
  • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli sumu 1 822,37 Euro

Čo by vás mohlo zaujímať: