Prevedieme vás krok za krokom vypĺňaním daňového priznania FO typu B

Mali ste v roku 2014 príjem zo zamestnania, zo živnosti a z prenájmu? Pýtate sa dokedy treba podať daňové priznanie? V nasledujúcich riadkoch Vám krok za krokom pomôžeme na názornom príklade vyplniť daňové priznanie typ B za zdaňovacie obdobie 2014.

Zadanie modelovej situácie:

Pán Anton Veselý si otvoril živnosť od 01.01.2014. Príjmy zo živnosti mu plynuli do konca roka 2014. Predmetom jeho živnosti je vedenie účtovníctva. Živnosť prevádzkuje sám, bez zamestnanca. Pri príjmoch z živnosti vedie jednoduché účtovníctvo.

Popri živnosti mal pán Veselý príjem zo zamestnania v období január až apríl 2014. Po skončení pracovného pomeru dostal pán Veselý od bývalého zamestnávateľa potvrdenie o príjme a o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2014.

Od  augusta 2014 do decembra 2014 mal príjem z prenájmu bytu. Na začiatku prenájmu bola vyplatená jednosečná zábezpeka v sume 290 Euro.  Byt nieje v BSM manželov, pán Veselý ho nadobudol pred manželstvom a nieje zaradený v obchodnom majetku. Pri príjme z prenájmu vedie evidenciu o príjmoch a výdajoch v časom slede, o zásobách a pohľadávkach.

V spotrebiteľskej súťaži vyhral mobilný telefón v hodnote 350 Euro.

Pri príjmoch zo živnosti a z prenájmu bytu si uplatňuje skutočné výdavky. Pán Veselý nie je platiteľom DPH.

Pán Veselý je ženatý. Jeho manželka Janka Veselá pracovala od 01.01.2014, dňa 17.09.2014 nastúpila na materskú dovolenku. Manželom Veselým sa 20.11.2014 narodil syn Andrej Veselý.V daňovom priznaní si chce v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na syna a nezdaniteľnú časť dane na manželku. 

Základné osobné a číselné údaje

DIČ: 1020159714

Číslo bankového účtu: Tatra Banka, a.s., 2628946555 /1100

Meno a priezvisko: Ing. Anton Veselý

Ročné číslo: 760518/9632

Trvalé bydlisko: Kvetná 10, Nitra 949 01

Príjem zo zamestnania podľa §5 v roku 2014: 3 800 Euro / brutto

 • Zdravotné a sociálne odvody zrazené zamestnávateľom: 509,20 Euro
  • Zdravotné poistenie za rok 2014: 52 Euro
  • Sociálne poistenie za rok 2014: 357,20 Euro
  • Zrazený preddavok na daň z príjmov: 394,43 Euro

Nepeňažná výhra: 350 Euro

Príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) v roku 2014: 15 400 Euro

Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm.b):  5 290 Euro. Z toho:

 • Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne postenie: 1 206,10 Euro
 • Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 397 Euro

Suma zaplatených preddavkov na daň zo živnosti: pán Veselý nebol povinný platiť preddavky na daň z príjmu FO z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2011

Celkový príjem z prenájmu bytu podľa § 6 ods. 3 za rok 2014: (5x 290) + 290 = 1 740 Euro

Celkové preukázateľné výdavky z prenájmu bytu za rok 2014: 615 Euro

Meno a priezvisko manželky: Janka Veselá

Ročné číslo manželky: 786221 / 6781

Príjem manželky:

 • zo zamestnania 2014 po odpočítaní  ZP a SP: 2893,58 Euro
 • materský príspevok za november a december: 850 Euro

Meno a priezvisko syna: Andrej  Veselý

Rodné číslo: 121120 / 1155

Daňový bonus za november a december 2014: 21,03 x 2 = 42,60 Euro

(údaje v modelovom príklade sú vymyslené, podobnosť so skutočnými osobami je čiste náhodná).

Pán Veselý mal v zdaňovacom období príjem zo zamestnania podľa § 5, príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), príjem z príležitostného prenájmu podľa § 6 ods. 3 a nepeňažný príjem – výhru podľa § 8 ods. 1 písm. j).

Podľa zákona o dani z príjmov č. 593/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosial zdaniteľné príjmy presahujúce 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Pre rok 2014 je to suma 1 822,37 Euro. Príjem pána Veselého za rok 2014 je vyšší ako táto suma, preto je povinný podať daňové priznanie. Vyplní daňové priznanie typ B s označením DPFOBv12 _ 1. Toto tlačivo je určené pre daňovníkov,  ktorí mali príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa  § 5, § 6, § 7 a § 8 zákona o nie sú od dani oslobodené.

Tlačivo daňového priznania za rok 2014 si môžete stiahnuť tu

Anton Veselý vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok 01.

DIČ: 1020159714

Druh daňového priznania – označí znamienkom “x” riadne daňové priznanie

Rok –  vyznačí rok 2014, je to zdaňovacie obdobie za ktoré  podáva daňové priznanie.

Správca dane oznámil p. Veselému číslo účtu správcu dane vedeného  pre daňovníka – preto daňovník znakom „x“ vyznačí, že áno.

Riadok 03

SK NACE –  uvedie kód 69.20.0 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností nájdete tu:  Do kolonky Hlavná, prevažujúca činnosť napíše: vedenie účtovníctva

Riadok 04,05,06,

– osobné údaje: meno, priezvisko a titul: Veselý Anton, Ing.

Riadok 07,08, 09,10, 11,12

– uvedie trvalú adresu a číslo telefónu: Kvetná 10, Nitra 949 01

Riadok 26

 •  názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Anton Veselý uvedie Tatra Banka, a.s., 2628946555 / 1100

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

– tento oddiel nevypĺňa.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Údaje potrebné pre uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, na manželku / manžela

Anton Veselý nebol na začiatku zdaňovacieho obdobia 2014 poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods 6.

Riadok 31

 • uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky: Janka Veselá, rod. č. 786221 / 6781
 • uvedie výšku príjmu manželky v roku 2014 v celkovej sume: 3 743,58 Eura.

Do vlastného príjmu manželky – manžela sa započítava akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo či ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane. Do vlastného príjmu manželky sa započítava okrem príjmu zo zamestnania po odpočítaní príspevkov na poistné aj materská. Je to dávka sociálneho poistenia, nie štátna dávka, ktorá sa do vlastného príjmu nezarátava.

Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s pánom Veselým v spoločnej domácnosti, uvedie: 12 mesiacov

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok  32

 • uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa: Andrej Veselý, rod.č.121120/1155
 • počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 2 mesiace

Daňový bonus možno priznať už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  (§ 5 zákona)

Daňovník vyplní na základe všetkých potvrdení o príjme a o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2014 od bývalých zamestnávateľov.

Riadok 34 – suma 3 800 Euro

    Riadok 34a – tento riadok Anton Veselý nevypĺňa, pretože nepracoval na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Riadok 35 – úhrn povinného poistného na SP a ZP: 509,20 Eur

      Riadok 35a – z toho úhrn poistného na sociálne zabezpečenie: 357,20 Eur

      Riadok 35b – úhrn poistného na zdravotné poistenie: 152 Eur.

Riadok 36 – čiastkový základ dane: 3 290,08 Euro

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, (§ 6 zákona), tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti: 15 400 Eur 
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie preukázateľné výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t.j. 5 290 Eur
 • V stĺpci 01, riadok 10 a 12 – uvedie príjmy z príležitostného prenájmu bytu: 1 240 Eur, Výpočet: rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a  sumou 500 € oslobodenou od dane, t.j.  1 740 – 500 = 1 240 Euro
 • V stĺpci 02, riadok 10 a 12 – uvedie skutočné preukázateľne zaplatené výdavky z prenájmu bytu krátené rovnakým pomerom ako je pomer medzi zdaniteľnými príjmami a celkovými príjmy: 438,28 Eur  Výpočet: 1240 : 1740 = 0,712,  615 x 0,712 = 438,28 Eur.

Pod tabuľkou č. 1 Anton Veselý uvedie:

 • text „Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ –  vyznačí znakom „x“
 • text „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ –  nevyznačí znakom „x“žiadnu z možností.
 • Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona : 1 206,10 Eur.
 • Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov  zo živnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 397 Eur

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 15 400 Eur a riadku 38 výdavky = 5 290 Eur.

Riadok 39 – po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane = riadok 37 – 38 = príjmy – výdavky = 15 400 Eur – 5 290 Eur = 10 110 Eur Údaj z riadku 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú do riadku 45 príjmy =  1 240 Eur a riadku 46  výdavky = 438,28 Eur

Riadok 47 –   základ dane, rozdiel  r. 45 – r. 46 =  1 240 Eur – 438,28 Eur801,72 Eur.

Údaj z riadku 47 sa prenesie do riadku 52 – základ dane, v sume : 801,72 Eur

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

Tento oddiel Anton Veselý nevypĺňa. V roku 2014 nemal príjem z kapitálového majetku

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • vyplní tabuľku č. 3, stĺpec 1,  riadok č. 9 a 14 – vyplní údaj v hodnote nepeňažnej  výhry – mobilného telefónu v sume: 350 Eur

Od dani z príjmu je oslobodená prijatá cena alebo výhra v hodnote 165,97 Eur. Výhra v hodnote nad túto sumu, podlieha  zdaneniu v plnej výške.

Riadok 56 – sem sa prevádza údaj tabuľky č. 3, riadok 14, suma: 350 Eur

Riadok 57 – nevypĺňa sa.

Riadok 58 – čiastkový základ dane, rozdiel 56 – 57, suma: 350 Eur

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prehľad o uplatnení daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období Anton Veselý nevypĺňa. Živnosť prevádzkuje od 01.01.2014.
 • Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období Anton Veselý vypĺňa nasledovne:
  • riadok 67 – prevádza sa čiastkový základ dane podľa § 5 z roku riadok 36 v suma: 3 290 Eur
  • riadok 68 – prevádza sa čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 z riadku 43 suma: 10 110 Eur
  • riadok 69 a 70 – nevypĺňa
  • riadok 71 – úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, súčet riadkov 67 a 70 suma: 13 400 Eur
  • riadok 72 – úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a  4, § 7, § 8, súčet riadkov 52 + 55 + 58, suma: 1 151,72 Eur
  • riadok 73 – nevypĺňa
  • riadok 74 – rozdiel riadkov 72 – 73, suma: 1 151,72 Eur.
  • riadok 75 – nevypĺňa

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • riadok 76 – prenáša sa údaj z riadku 71, suma: 13 400 Eur
 • riadok 77 – nezdaniteľná časť dane na daňovníka za rok 2014 vypočítaná podľa pomôcky  na strane 9 poučenia na vyplnenie daňového priznania, má Anton Veselý nárok na jej plnú výšku v sume: 3 644,74 Eur
 • riadok 78 –  nezdaniteľná časť dane na manželku za rok 2014 vypočítaná podľa pomôcky  na strane 9 poučenia na vyplnenie daňového priznania, Anton Veselý nemá nárok jej uplatnenie v daňovom priznaní: 0 Eur
 • riadok 79 –  súčet riadkov 77 + 78, v sume:3 644,74 Eur.
 • riadok 80 – základ dane podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľné časti dane, v sume: 9 755,26 Eur.
 • riadok 81 – základ dane riadok 80 + 74 + 75, v sume: 9 755,26 + 1 151,72 = 10 906,98 Eur
 • riadok 82 – daň z riadku 81, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  83 až 84 – nevypĺňa, Anton Veselý nemal príjmy zo zahraničia
 • riadok 85 –  prevádza sa suma z riadku 82, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  86 až 90 – nevypĺňa, Anton Veselý nemal príjmy zo zahraničia
 • riadok 91 – prevádza sa suma z riadku 85, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok  92 až 94 – nevypĺňa
 • riadok 95 – daň z riadku 91, v sume: 2 072,32 Eur
 • riadok 96 –  nárok na daňový bonus za november a december 2014 v sume: 42,06 Eur
 • riadok 97daňová povinnosť znížená o daňový bonus v sume: 2 030,27 Eur
 • riadok 98 až 104 – nevypĺňa
 • riadok 105 – zrazené preddavky na daň z príjmu  zo zamestnania z potvrdenia o príjme a o zrazených a odvedených preddavkov, v sume: 394,13 Eur
 • riadok 106 až 109 – nevypĺňa
 • riadok 110 – daň na úhradu v sume: 1 635,83 Eur
 • riadok 111 – nevypĺňa

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

– tento oddiel nevypĺňa, za zdaňovacie obdobie 2014 podáva riadne daňové priznanie

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU  (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

– tento oddiel nevypĺňa. Anton Veselý je daňovým rezidentom SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Nasledujúce riadky sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona tým využije možnosť podiel zo svojej zaplatenej dane na osobitné účely.

 • Riadok 122 – výpočet podielu 2% z dani na riadku 97: 2 % x 2 030,27 Euro = 40,61 Euro
 • Riadok 123 – pán Veselý vyberie a vypíše údaje o jednom prijímateľovi, ktorému správca dane poukáže podiel zo zaplatenej dane: IČO, právna forma, obchodné meno a sídlo prijímateľa. Tieto informácie nájde v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.  Zoznam prijímateľov 2% v roku 2015 nájdete na stránke venovanej tejto téme  http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/
 • tento oddiel daňovník podpíše, čím potvrdí súhlas s poukázaním podielu zaplatenej dane.

XIV.  ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 124: uvádza počet príloh k daňovému priznaniu, pripojí sa podpis daňovníka a dátum vyhotovovania daňového priznania.

Anton Veselý uvádza 3 prílohy, ktoré sú súčasťou podaného daňového priznania:

 • Kópia rodného listu dieťaťa
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2014. Tlačivo označené kódom: Výkaz Úč. FO 1-01 MF SR č. MF/26567/2011-74/3/2012 zverejnený vo FS č. 13/2011
 • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2014. Tlačivo označené kódom: Výkaz Úč. FO 2-01 MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012 zverejnený vo FS č. 13/2011

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

– tento oddiel nevypĺňa, daňový bonus nežiada poukázať.

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

– tento oddiel nevypĺňa, nežiada vrátiť daňový preplatok. Výsledkom daňového priznania za rok 2014 je daňová povinnosť.

XVII. ODDIEL  – POMOCNÉ VÝPOČTY

na tomto mieste sa môžu uvádzať prepočty číselných údajov.

Anton Veselý daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 podá v lehote do 31.03.2015 miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote daňovú povinnosť z daňového priznania uhradí na číslo účtu, ktoré mu oznámil správca dane.

Anton Veselý nieje povinný platiť preddavky na daň z príjmu FO na rok 2015. Hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň z príjmov je od 2 500 Eur poslednej známej daňovej povinnosti t.j. za rok 2014. Daňová povinnosť Antona Veselého je na riadku 97 v sume 2030,27 Euro. Preddavkové obdobie na rok 2015 plynie od 01.04.2015.

Daňové priznanie nebude posielať elektronicky ale doručí ho osobne na mieste príslušného finančného úradu v mieste svojho trvalého bydliska a preto si vyplní aj potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Kompletne vyplenené daňové priznanie typ B podľa zadanej modelovej situácie nájdete tu (PDF na stiahnutie).

Viac informácií o daňových priznaniach k dani z príjmu nájdete na stránke 123peniaze.sk/dane/danove-priznanie/k-dani-z-prijmov.

Čo by vás mohlo zaujímať: