Tlačivo – Daň za predajné automaty

Na tejto stránke nájdete tlačivo rozhodnutia o vyrúbení dane za predajné automaty podľa § 49 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: