Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorého vzor bol vydaný Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019260/2008-72 z 9. júla 2008. Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel nájdete na stránke. Vzor oznámenia o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nájdete na stránke. Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel nájdete na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: