Poučenie na vyplnenie oznámenia o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu

Na tejto stránke nájdete poučenie na vyplnenie oznámenia o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: