Tlačivo – Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Na tejto stránke nájdete tlačivo rozhodnutia o vyrúbení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta podľa 64a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: