Vzor – Dodatočný platobný výmer

Na tejto stránke nájdete vzor tlačiva dodatočného platobného výmeru na daň z nehnuteľností podľa § 44 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov platný od 1.1. 2009.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: