Vzor – Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií

Na tejto stránke nájdete odporúčaný vzor oznámenia o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií podľa § 6 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti o zápis do registra servisných organizácií (podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc), servisná organizácia je povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu servisnej organizácie v lehote do 15 dní odo dňa kedy vznikli. Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií nájdete na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: