Vzor – Platobný výmer

Na tejto stránke nájdete vzor tlačiva platobného výmeru na daň z nehnuteľností podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov platný od 1.1. 2009.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: