Vzor – Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane z nehnuteľností

Na tejto stránke nájdete vzor rozhodnutia na vyrubenie rozdielu dane z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 44 až 46 a § 68 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov platný od 1.1.2012.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: