Vzor – Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií

Na tejto stránke nájdete odporúčaný vzor žiadosti o zápis do registra servisných organizácií v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií nájdete na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: