Kto ma nárok na zamestnaneckú prémiu a jej výška

peniaze na hypotéku

Zamestnaneckú prémiu môžu získať zamestnanci z nízkopríjmových skupín. Zatiaľ čo v roku 2012 si ju zamestnanci mohli uplatniť v maximálnej  výške 46,40 Eura v roku 2013 len do výšky 42,98 Eura.

Kto má nárok na zamestnaneckú prémiu?

Nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká zamestnancovi ak:

 • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa §5 ods. 1 písm. a) a f) zákona  o dani z príjmu, teda bol zamestnancom na území Slovenskej republiky, v celkovej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy ( 6 x 337,70 Eura = 2.026,20 Eura),
 • tieto príjmy poberal aspoň 6 kalendárnych mesiacov,
 • nepoberal príjmy z práce na dohodu, z ktorej sa uplatňuje daň podľa § 43,
 • nepoberal iné zdaniteľné príjmy podľa §6 – 8 (príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy z  príležitostných činností – predaj hnuteľných vecí, cenných papierov, prevod nehnuteľnosti … ),
 • nie je na začiatku ( teda k 1.1.) príslušného zdaniteľného obdobia poberateľom dôchodku, alebo mu dôchodok nebol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia.

Kto nemá nárok na zamestnaneckú prémiu?

Nárok zamestnancovi na zamestnaneckú prémiu nevzniká ak:

 • zamestnávateľ čerpal príspevok na udržanie zamestnanca v zamestnaní podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,
 • zamestnanec dosahoval príjmy len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • zamestnanec dosiahol v kalendárnom roku príjmy podľa § 6 – 8, tzn. príjmy  z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálové príjmy, príjmy z predaja cenných papierov, príjmy z prevodu nehnuteľnosti, príjmy z predaja hnuteľného majetku ( napr. predaj motorového vozidla), príjmy za prácu ako člen družstva, konateľa s.r.o., likvidátora,
 • zamestnanec čerpal rôzne platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, poslancov,
 • zamestnanec poberal odmeny ako obvinený vo väzbe,
 • zamestnanec možnosť používať motorové vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účely, vlastní zamestnanecké opcie alebo obdržal ceny a výhry zo súťaží, ktoré vyhlásil zamestnávateľ,
 • zamestnávateľ vyplatil  na konci príslušného zdaňovacieho obdobia zamestnancovi podiel na zisku, aj keď zamestnanec nemá účasť na zamestnávateľovom základnom imaní ( napr. nevlastní zamestnanecké akcie),
 • je zamestnanec poberateľom starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu dôchodku od prvého dňa príslušného zdaňovacieho obdobia, teda od 1.1., prípadne im bol tento priznaný spätne k prvému dňu zdaňovacieho obdobia, teda k 1.1.

Výpočet zamestnaneckej prémie

Ak dosiahol zamestnanec za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) základ dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a vyšším, čiže so základom dane za rok 2013 vo výške 3.735,94 Eura a viac,  zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu a daň sa zamestnancovi vypočíta obvyklým spôsobom.

daň zamestnanca = (základ dane mínus nezdaniteľná čas) x 19%

Zamestnancovi, ktorý za rok 2013 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4.052,40 Eura (12-násobok minimálnej mzdy: 12 x 337,70 Eura) a viac, sa zamestnanecká prémia vypočíta takto:

zamestnanecká prémia = 19%z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a základu dane zamestnanca

Zamestnancovi, ktorý za rok 2013 dosiahne príjmy zo závislej činnosti vo výške od 2.026,20 Eura (6-násobok minimálnej mzdy: 6 x 337,70 Eura) do 4.052,40 Eura (12-násobok minimálnej mzdy: 12 x 337,70 Eura), sa zamestnanecká prémia určí ako suma 42,98 Eura.

Zamestnancovi, ktorý v roku 2013 poberal príjmy zo závislej činnosti menej ako 12 kalendárnych mesiacov, sa zamestnanecká prémia kráti podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých poberal príjmy.

Ako si uplatniť zamestnaneckú prémiu?

Zamestnanec si zamestnaneckú prémiu môže uplatniť dvomi spôsobmi. Buď mu zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí zamestnávateľ, alebo si sám zamestnanec  podá daňové priznanie a v ňom si uplatní zamestnaneckú prémiu.

 1. Zamestnanec, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.
 2. Zamestnanec, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie typu “A”, zamestnaneckú prémiu vyplatí na jeho žiadosť správca dane.

Zaokrúhľovanie

Suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.

 

 

Čo by vás mohlo zaujímať: