Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2011 o miestných daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o  miestnych daniach.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a poplatok, ktoré obec môže zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie a znížiť dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Nariadenie nadobudlo účinnosť od 1.1. 2012.

Miestne dane upravené týmto nariadením zahŕňajú:

  • daň z nehnuteľnosti
  • daň za psa
  • daň za predajné automaty
  • daň za ubytovanie
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nariadenie na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: