Akú daň budete platiť za dvojho domáceho miláčika?

Daň za psa patrí medzi miestne dane a vyberá sa na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 189/2007.

Predmetom dane za psa sú všetky psy starší ako 6 mesiacov, ktoré sú chované na území Slovenskej republiky po dobu dlhšiu ako 90 dní. Daň za psa platia ako fyzické osoby, tak aj osoby právnické.

Daňovníkom je podľa vyššie uvedeného zákona majiteľ psa, respektíve jeho držiteľ.

Daň za psa je splatná do 31. januára, a to bez vyrubenia. Daňovník je povinný oznámiť danému úradu, že nadobudol psa spĺňajúceho uvedené podmienky pre zdaňovanie. Jedná sa o kúpu, darovanie či prirodzený posun psa k tomuto veku. Daňovník má povinnosť oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na daň, respektíve jej zmenu. Daňovník musí oznámiť úmrtie psa, jeho eutanáziu, odcudzenie, darovanie, predaj a tak ďalej.

Evidencia psov SR

Každý majiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie psov SR. Táto povinnosť platí pre všetkých psov chovaných na území SR po dobu dlhšiu ako 90 dní.

Majiteľovi psa môže byť vyrubená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. v prípade, že neuvedie psa do evidencie psov SR.

Každý majiteľ psa môže byť predmetom priestupkového konania v prípade, že neoznámi prípad, kedy pes v jeho vlastníctve niekoho pohryzie.

Výška dane za psa

Výška dane za psa nie je rovnaká vo všetkých mestách a obciach na Slovensku. Každá samospráva si schvaľuje výšku dane za psa samostatne. Daň za psa sa zvyčajne líši pre psov chovaných v bytoch a psov chovaných v rodinných domoch. Majiteľom psov chovaných v bytoch je vymeraná vyššia daň za psa.

Vzor rozhodnutia o vyrúbení dane za psa podľa § 27 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: