Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len “obec”) na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

Sadzba dane určuje obec v eurách:

 • za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta,

Sadzbu dane môže správca aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím.Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

Podľa ustanovenia zákona platného do 30.11.2012 obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, a spôsob vyberania dane, alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane, splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.

Podľa ustanovenia zákona platného od 01.12.2012 obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo urči paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy),
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mestské časti spravujú dane:

 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy),
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Správu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v Bratislave vykonáva iba mestská časť Staré Mesto .

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/201

Pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta je potrebné osobitné oprávnenie k vjazdu. Jednotlivé sadzby dane pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta sú uvedené nižšie.

Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta:

 • 0,33 eura pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 72,70 eura na kalendárny rok,
 • 5,00 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta,
 • 1,00 euro pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  218,00 eur na kalendárny rok,
 • 15,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom  nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  3 273,00 eur  na kalendárny rok
 • 15,00 eur za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti mesta
 • 3,32 eur pre školy, náboženské spoločnosti, Univerzitnú knižnicu v Bratislave a cirkvi s pracoviskom v historickej časti mesta, ak preukážu možnosť  parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  727,00 eur na kalendárny rok,
 • 0,03 eura za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže starostlivosť o rodinného príslušníka držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej časti mesta, alebo paušálna suma 7,30 eur na kalendárny rok,
 • 16,60 eur  za motorové  vozidlo  prepravujúce  účastníkov  sobášneho  obradu, (najviac  pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad),
 • 5,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov krstu a privítania dieťaťa, (najviac pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad),
 • 15,00 eur pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje vyhliadkové motorové  vozidlo (výletný vláčik) alebo paušálna suma  3 273,00 eur na kalendárny rok,
 • 15,00 eur za motorové vozidlo, ktoré má udelenú výnimku pre vjazd orgánom Policajného zboru alebo ministerstvom (doručovateľské služby a pod.) alebo paušálna suma 3 273,00 eur na kalendárny rok,
 • 2,70 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje  zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta alebo paušálna suma 600,00 eur na kalendárny rok.

Na základe zaplatenej dane sa žiadateľovi o vjazd vydá osobitné oprávnenie, na základe ktorého bude (najskôr nasledujúci deň po vydaní) vpustený do pešej zóny.

Vzor rozhodnutia o vyrúbení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta podľa 64a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: