Daň za výherné automaty

Prevádzkovanie výherných automatov je upravené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Lotérie a iné podobné hry sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa zákona.

Zákon o hazardných hrách upravuje podmienky prevádzkovanie hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov, podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier.

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier , kam patrí aj príjem z výherných automatov, je oslobodené od DPH. Toto oslobodenie od dane sa vzťahuje na osobu, ktorá má povolenie na prevádzkovanie lotérií alebo iných podobných hier. Vychádzajúc z ustanoví § 41 zákona o DPH je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu.

Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.

Majiteľ výherných automatov podnikateľ XY je platiteľ DPH a má povolenie na prevádzkovanie lotérie. Na základe mandátnej zmluvy podnikateľ ZZ vykonáva činnosti spojené s prevádzkovaním lotérie ako mandatár, za čo mu mandant, podnikateľ XY, platí mesačne dohodnutú odplatu – odmenu, províziu vyčíslenú percentuálne z výťažku konkrétnych výherných automatov. Služby, činnosti vykonávané mandatárom svojmu mandantovi sú oslobodené od DPH.

Toto plnenie sa nezahŕňa do obratu pre účely DPH podľa ustanovenia § 4 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. . V prípade platiteľa DPH , ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť podliehajúcu DPH a súčasne má z podnikania aj príjmy oslobodené od DPH, vzniká povinnosť výpočtu koeficientu a pomerného odpočítania dane .

Ak by bola dohodnutá odmena firmy ZZ len za umiestnenie výherných automatov v jej priestoroch a firma ZZ koná vo vlastnom mene a na svoj účet, išlo by len o umiestnenia výherných automatov za protihodnotu. Toto plnenie nieje oslobodené od dane podľa § 41 zákona o DPH, ale zahrň sa do obratu pre účely DPH.

Mandátna zmluva

MANDÁTNA ZMLUVA zakladá relatívny obchodný záväzkový vzťah. Riadi sa ustanoveniami Obchodného zákonníka § 261 a § 566 až § 576. Mandátna zmluva sa uzatvára medzi dvomi stranami – mandantom a mandatárom, zmluva určuje ich práva a povinnosti.

Mandatár sa ňou zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandátnu zmluvu nie je možné dojednať bezodplatne.

Z uzavretej zmluvy medzi mandantom (majiteľom výherných automatov) a mandatárom (prevádzkovateľom), musí byť jasné, že mandatár vykonáva činnosti voči tretím osobám v mene a na účet mandanta, napr. príjem z predaja žrebov, výplata výhier hráčom v mene mandanta a ďalšie služby priamo spojené s s predajom žrebov a výhier.

Základné náležitosti mandátnej zmluvy:

  • presné označenie zmluvných strán (mandant a mandatár)
  • obsahové náležitosti
  • záväzok mandatára zariadiť pre mandanta na jeho účet určitú obchodnú záležistosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti
  • záväzok mandanta zaplatiť mandatárovi odplatu
  • presné označenie obchodnej záležitosti alebo činnosti, ktorú má mandatár uskutočniť
  • pokyny mandanta, podľa ktorý má mandatár postupovať pri zriaďovaní obchodnej záležitosti
  • výška odplaty

V praxi je častou variantou keď jeden z účastníkov mandátnej zmluvy je fyzická osoba či už ako SZČO alebo nepodnikateľ.

  • Ak nejde v mandátnej zmluve o výkon práce, ktorá je predmetom činnosti fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia resp. podľa osobitných predpisov, výkon práce mandatára podľa pokynov mandanta je závislou činnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Ak predmetom mandátnej zmluvy je činnosť, ktorá je predmetom podnikania SZČO, ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a mandát vypláca mandatárovi – podnikateľovi odmenu bez zdanenia (podnikateľ si ju zahrnie do príjmov).

Vzor mandátnej zmluvy

Čo by vás mohlo zaujímať: