Viete aká je spotrebná daň za plynový kotol

Zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou sa riadi zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2012 novelizovaný zákonom č. 546/2011 Z. z. zo dňa 30. novembra 2011.

Od 01.01.2012 platí sadzba dane na zemný plyn používaný ako palivo  výrobu tepla. Sadzba dane je vo výške 1,32 eura / Mwh. Súčasne bolo stanovené, že od dane je oslobodený zemný plyn  používaný koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na zemný plyn použitý na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj  vykurovania (napr. plynový kotol) v rodinnom dome alebo v byte. Na základe tejto nejasnej textácie, ktorá bola účinná do 29.02.2012 “vznikla povinnosť platiť daň za plynový kotol”. 

Aby sa zamedzilo nejednotnému výkladu zákona  od 01.03. 2012 bola prijatá ďalšia novela č. 69/2012 Z. z  zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorá upresnila textáciu § 31 písm. f) a o oslobodení od spotrebnej dane  z plynu hovorí nasledovne: Od spotrebnej dane z plynu je oslobodený  plyn dodávaný koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu.”

Podľa novely zákona bude dodávka plynu s účinnosťou od 01.marca 2012 oslobodená od spotrebnej dane, ak je používaná koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti  s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu. Spoločnostiam, akými sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovské spoločnosti, bytové družstvá, ktoré vykonávajú správu bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a zastupujú jednotlivé domácnosti pri dodávke zemného plynu, bude táto časť dodávky plynu, ktorá je spotrebovaná v domácnosti za účelom vykurovania a ohrevu  úžitkovej vody od 01.03.2012 zaťažená spotrebnou daňou 1,32 eura / MWh. Časť dodávky plynu, ktorá zodpovedá množstvu dodaného plynu na účely varenia v domácnosti  je oslobodená od spotrebnej dane.

Spotrebná daň zo zemného plynu bola do Slovenského právneho systému  bola zadefinovaná Smernicou 2003/96/ES. Zároveň však umožnila, aby jednotlivé  členské štáty oslobodili od spotrebnej dane plyn určený na vlastnú spotrebu individuálnymi domácnosťami.

Zákonom č. 485/2010 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2011 Slovensko zrušilo výnimku oslobodenia od spotrebnej dane zo zemného plynu pre veľké teplárenské spoločnosti. Výrobcovia tepla, ktorý zo zemného plynu vyrábajú teplo pre domácnosti, začali platiť spotrebnú daň za plyn.

V tomto roku s účinnosťou od 01.01.2012 novelou č. 546/2011 Z. z. bola zrušená výnimka  pre ďalšiu skupinu výrobcov tepla, ktorými sú spoločenstvá vlastníkov bytov, tzn. spoločenstvá so samostatnou kotolňou za plyn spotrebovaný na  výrobu tepla a ohrev TÚV pre domácnosti platia spotrebnú daň z plynu.

Zhrnutie obsahu článku:
Spotrebnú daňou z plynu platia:
  • od 01.01.2011 len veľké teplárenské spoločnosti, výrobcovia tepla
  • od 01.01.2012 aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovské spoločnosti, bytové družstvá
Spotrebnú daň z plynu neplatia:
  •  domácnosti

Dodávka plynu, ktorá zodpovedá množstvu dodaného plynu na účely varenia v domácnosti  je oslobodená od spotrebnej dane z plynu

 

 

Čo by vás mohlo zaujímať: