Dajú sa uplatniť paušálne výdavky na prenájom nehnuteľnosti aj v roku 2013

Novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2013 ruší možnosť daňovníkov uplatniť si 40% paušálne výdavky na príjmy dosiahnuté z prenájmu.

 

Paušálne výdavky sú jednou z možností zníženia základu dane a aj daňovej povinnosti fyzických osôb. Na výšku dane z príjmov, ktorú musí daňovník zaplatiť do štátneho rozpočtu, vplýva mnoho legislatívnych faktorov. Zo zákona je daňovník povinný priznať všetky svoje príjmy v príslušnom zdaňovacom období. Základ dane ani čiastkový základ dane nevie ovplyvniť výškou príjmov, tie musí priznať vždy a všetky. Jednou z

možností ako môže výšku dane ovplyvniť, je spôsob uplatňovania výdavkov. Táto možnosť sa však týka iba fyzických osôb (podnikateľov – SZČO), ktoré podnikajú formou živnostenského oprávnenia.

Na konci zdaňovacieho obdobia môžu nastať dve situácie:

  • príjmy podľa § 6 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( to je z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) sú nižšie ako daňovo uznateľné výdavky a tým daňovník dosahuje daňovú stratu, jeho daňová povinnosť je preto nula.
  • príjmy podľa § 6 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú vyššie ako daňovo uznateľné výdavky, teda daňovník vykazuje základ dane a tým mu vzniká daňová povinnosť. Daňovník je povinný zaplatiť daň.
  • Paušálne výdavky sú pevnou sumou, v ktorej sú zahrnuté všetky daňovníkove výdavky. Do 31.12. 2012 si aj prenajímatelia nehnuteľností mohli uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% zo zdaniteľných príjmov. Výšku paušálnych výdavkov už daňovníci nemuseli  preukázať faktúrami, potvrdeniami o zaplatení alebo bločkami. Takto vypočítané výdavky si daňovníci mohli zvýšiť o preukázateľne zaplatené poistné (do príslušnej zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne).
  • O možnosti znižovať základ dane z príjmov paušálnymi výdavkami hovorí § 6, ods. 10 zákona o dani z príjmov. V ňom je uvedené, že iba daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý sa stal platiteľom v priebehu aktuálneho zdaňovacieho obdobia, za ktoré vyčísľuje základ dane, má možnosť uplatňovať paušálne výdavky.

Prenajímateľ nehnuteľnosti musí preukázať výdavky

Daňovník, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, musí od 1.1.2013 preukázať skutočne vynaložené výdavky, ak si chce znížiť základ dane. Daňové výdavky si môže uplatniť iba vo forme preukázateľne vynaložených výdavkov na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie.

Obidve formy však vyžadujú preukázanie každého daňového výdavku na základe bločkov, faktúr…. To znamená,  že od 1.1 2013 musí daňovník – prenajímateľ nehnuteľnosti evidovať, respektíve účtovať o všetkých dokladoch spojených s prenájmom nehnuteľností, aby boli uznané ako daňový výdavok a znížili mu základ dane a následne daňovú povinnosť.

U daňovníkov, ktorí si do 31.12.2012 uplatňovali paušálne výdavky to bude znamenať väčšie administratívne zaťaženie, nakoľko budú odkladať všetky doklady preukazujúce výdavky spojené s prenájmom nehnuteľnosti.

Vedenie účtovníctva alebo daňovej evidencie?

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, sa môže podľa zákona sám rozhodnúť, akým spôsobom bude preukazovať výdavky. Môže si uplatniť skutočne vynaložené výdavky (preukázateľné daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zistené u podnikateľov z účtovníctva alebo daňovej evidencie).

Formy vedenia účtovníctva:

  1. Klasické vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve  – evidencia príjmov a výdavkov prostredníctvom peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov, evidencie majetku
  2. Vedenie daňovej evidencie bez povinnosti viesť účtovníctvo

Ak sa prenajímateľ nehnuteľnosti rozhodne pre zjednodušenú formu, takzvanú daňovú evidenciu, nemusí viesť účtovníctvo za predpokladu, že nezamestnáva žiadnych zamestnancov a jeho príjem nepresiahol v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období (teda v r. 2012) sumu 170 000,- Eur.

V zákone nie je presne predpísaná forma, kde a ako viesť daňovú evidenciu. Stačí napríklad zošit či excelovský súbor s uvedením výdavkov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti. Daňovník môže viesť daňovú evidenciu aj formou peňažného denníka pre podnikateľov.

Spôsob a formu, akú si daňovník zvolí, treba dodržať počas celého zdaňovacieho obdobia. K daňovému priznaniu sa evidenciu neprikladá. Daňovník je však povinní ju predložiť pri daňovej kontrole.

  Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z prenájmu a ktorá v súvislosti s týmito príjmami uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa môže sama rozhodnúť, či prenajímanú nehnuteľnosť zaradí, alebo nezaradí do svojho obchodného majetku.

Ak daňovník zaradí do obchodného majetku nehnuteľnosť, tzn., že o nehnuteľnosti účtuje alebo ju eviduje v evidencii, potom si do daňových výdavkov môže zaradiť výdavky na obstaranie nehnuteľnosti (formou ročných odpisov), výdavky na jej technické zhodnotenie, teda rekonštrukciu či opravy a tiež výdavky na riadnu prevádzku – teda napríklad energie, poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, úhrady do fondu opráv, či úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti.

Ak sa daňovník rozhodne nezaradiť nehnuteľnosť v obchodnom majetku, do daňových výdavkov si v takom prípade možno uplatniť iba výdavky na prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, napríklad energie, nie však poistenie, daň či úroky z úverov.

Oslobodenie príjmu z prenájmu vo výške 500,- Eur za rok sa k 1.1.2013 nezmenilo, prenajímateľ nehnuteľnosti si ho môže uplatniť tak ako v období do 31.12.2012, zostáva zachované v rovnakej výške.

Nahradenie zrušenia paušálu

Podľa Zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní §4 je prenájom nehnuteľnosti živnosťou, ak sa popri prenájme poskytujú aj služby iné ako základné služby spojené s prenájmom.

Z toho vyplýva, že ak si chce daňovník uplatniť paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľnosti, musí poskytovať spolu s prenájmom aj iné ako základné služby. Zároveň musí požiadať živnostenský úrad o živnostenské oprávnenie. Ak živnostenský úrad usúdi, že služby, ktoré bude daňovník poskytovať spolu s prenájmom nehnuteľnosti spĺňajú kritériá pre pridelenie živnostenského oprávnenia, príjmy z prenájmu budú podliehať zdaneniu podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 6 odst. 1 písm. b) ako príjem zo živnosti. V tomto prípade sa môže daňovník rozhodnúť pre paušálne výdavky. Daňovník si môže v roku 2013 uplatniť paušálne výdavky vo výške 420,- Eur za každý mesiac živnostenského podnikania.

Daňovník sa však musí do 8 dní prihlásiť v príslušnej zdravotnej poisťovni a platiť odvody na zdravotné poistenie.

Čo by vás mohlo zaujímať: