Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

peniaze na hypotéku

Slovenský podnikateľ, ktorý je v SR registrovaný pre DPH, platí DPH predovšetkým z tovarov a služieb, ktoré sám dodal odberateľom v SR. Teda DPH, ktorú vyfakturoval a ktorá tvorí súčasť jeho konečnej predajnej ceny – táto tvorí jeho “DPH na výstupe”. Za určitých okolností je však povinný platiť DPH aj z tovarov a služieb, ktoré nakúpil od dodávateľov z EÚ. Tento mechanizmus sa nazýva samozdanenie a pri obchodoch medzi krajinami EÚ sa používa v rámci európskeho mechanizmu DPH od vstupu Slovenska do EÚ v r. 2004.

Samodanenie v praxi znamená tento postup:

  • dodávateľ so sídlom v inej krajine EÚ dodá a vyfakturuje tovar či službu za cenu bez DPH. Podmienkou pre tento postup je, aby slovenský odberateľ oznámil zahraničnému dodávateľovi svoje IČ DPH. Dodávateľ si ho overí a v prípade platnosti je preňho dôkazom, že dodávku môže fakturovať bez DPH.
  • slovenský odberateľ si tovar samozdaní – to znamená, že z hodnoty dodaného tovaru či služby si sám vypočíta DPH v slovenskej sadzbe. Táto vypočítaná DPH bude preňho vlastne akoby “DPH na výstupe” – čosi podobné, ako DPH z dodávok v rámci SR.
  • túto vypočítanú DPH v rovnakej výške si zároveň môže aj odpočítať – a to v daňovom priznaní za rovnaké zdaňovacie obdobie, v ktorom uskutočnil samozdanenie
  • celková daňová povinnosť z danej transakcie je preňho nulová – štátu nič neplatí, nič si nežiada, cenou jeho nákupu je len suma, ktorú mu fakturoval dodávateľ. Vzhľadom na pravidlá pre DPH je však potrebné tento obchod uviesť v daňovom priznaní prostredníctvom uvedeného postupu – vrátane správneho kurzového prepočtu, výpočtu DPH a riadkov v daňovom priznaní.

Príklad

Slovenská firma, mesačný platiteľ DPH si v septembri 2013 objedná tovar od poľského dodávateľa. Pri objednávke uvedie svoje slovenské IČ DPH. Poľský dodávateľ vyfakturuje za cenu 10 000 PLN bez DPH. Tovar dodal 6.9.2013, faktúru vystavil 10.9.2013.

Slovenská firma si tzv. “nadobudnutie tovaru” samozdaní. 10 000 PLN tvorí základ DPH. Tento základ DPH prepočíta na EUR kurzom zo dňa 9.9.2013, tj 4,2730. Pri prepočte totiž použije kurz zo dňa predchádzajúceho vzniku daňovej povinnosti. A daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru (nie prijatí služby) vzniká dňom vystavenia faktúry – v našom príklade 10.9.2013.

10 000 PLN : 4,2730 = 2 340,28 EUR
DPH = 2 340,27 EUR x 20% = 468,06 EUR.

Základ DPH vo výške 2 340,28 EUR uvedie do r. 07 daňového priznania za september 2013. DPH vo výške 468,EUR uvedie do r. 08.

Do r. 21 uvedie sumu 468,06 EUR ešte raz – ako odpočítanie DPH.

Vypočítaná DPH z nadobudnutia tovaru sa rovná DPH, ktorú si firma môže odpočítať – celkový výsledok transakcie je teda nulový.

Samozdanenie a ostatné podnikateľské subjekty registrované pre DPH

Uvedený postup sa vzťahuje na “plnohodnotných” platiteľov DPH – teda firmy, ktoré sú registrované ako platitelia DPH s právom na odpočítanie DPH (v slovenskom zákone o DPH ide najmä o registráciu v zmysle § 4 až § 4b). Samozdaňovať nákupy z EÚ sú však povinné aj iné podnikateľské subjekty, registrované pre DPH. Ide najmä o:

  • firmy registrované pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH – povinnosť registrácie im vzniká, ak firma-neplatiteľ DPH nadobudne v rovnakom kalendárnom roku tovar v hodnote 13 941,45 EUR a viac (od r. 2014 14 000 EUR). Každý ďalší nákup po registrácii samozdaňuje, nemá však nárok na odpočítanie DPH, ako platiteľ DPH v príklade. Rovnako zdaňuje každú prijatú službu.
  • firmy registrované pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH – ide o podnikateľov, ktorí za určitých okolností poskytujú služby podnikateľom so sídlom v EÚ, prípadne z EÚ služby na podnikateľské účely nakupujú. Títo podnikatelia samozdaňujú prijatú službu s miestom dodania v SR. Keďže nie sú platiteľmi DPH, rovnako ako podnikatelia opísaní v predchádzajúcom bode si túto DPH nemôžu odpočítať. Celková cena ich nákupu teda tvorí suma fakturovaná zahraničným dodávateľom plus slovenská DPH. Nákup tovaru od dodávateľa z EÚ však samozdaňovať nemusia – majú tzv. “právo na nezdanenie nadobudnutého tovaru”.

Čo by vás mohlo zaujímať: